Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P5/2024 - OR.2600.1.6.2024

Ikona statystyk
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej za lata 2023 i 2024

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-02-02
Data publikacji:
2024-02-02
Data ostatniej zmiany:
2024-02-14

P4/2024 - GK.032.2.2024

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa


I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


II. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Widełce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2390/5, 2390/8, 2390/10, 2391/8, 2391/10 o łącznej pow. 0.4416 ha, w związku z roszczeniem użytkownika wieczystego ojej sprzedaż.


III. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.


IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.2.2024”, w terminie do dnia 2 lutego 2024 r. do godz. 15.30.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
Materiały niezbędne do wykonania operatu Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię mapy zasadniczej. Zamawiający wymaga aby operat szacunkowy zawierał ww. dokumenty a nie ich odpisy, co należy uwzględnić w składanej ofercie.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-01-15
Data publikacji:
2024-01-15
Data ostatniej zmiany:
2024-02-05

P3/2024

Ikona statystyk

OR.2600.1.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zadania:

Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej za lata 2023 i 2024

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2024-01-11
Data ostatniej zmiany:
2024-02-01

P2/2024

Ikona statystyk

OR.272.1.2024 

Kolbuszowa, 09.01.2024

Powiat Kolbuszowska zaprasza do składania ofert na zadanie : „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”

Link do postepowania na Platformie e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86cdccc7-aee2-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-01-09
Data publikacji:
2024-01-09
Data ostatniej zmiany:
2024-01-09

P1/2024 - GK.032.1.2024

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A


I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


II. Przedmiot i zakres zamówienia: Wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kolbuszowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 681/4, w tym w 19 lokalach mieszkalnych, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: - uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, - dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli, - przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.


III. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 50 dni od daty zawarcia umowy.


IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.1.2024”, w terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.- pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


V. Dodatkowe informacje: Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2024-01-02
Data publikacji:
2024-01-02
Data ostatniej zmiany:
2024-01-17

P22/2023

Ikona statystyk

OR.272.11.2023

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w postępowaniu: „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”.

Link do postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2115335a-8915-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2023-11-23
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23

P21/2023 - GK.032.14.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 72 A


I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunocłironnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.


III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 28 grudnia 2023 r.


IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.14.2023”, w terminie do dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


V. Dodatkowe informacje

Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, tel. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-11-16
Data publikacji:
2023-11-16
Data ostatniej zmiany:
2023-12-20

P20/2023

Ikona statystyk

OR.272.10.2023

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w postepowaniu : „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”

Link do postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-978112e8-6d94-11ee-9aa3-96d3b4440790

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-10-30
Data publikacji:
2023-10-30
Data ostatniej zmiany:
2023-10-30

P19/2023 - GK.032.11.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa


I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.


II. Przedmiot zamówienia:
1. Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Toporowie, gmina Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 264 o pow. 0.29 ha, która została przeznaczona do zbycia.
2. Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Rusinowskiej, gmina Majdan Królewski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 174/2 o pow. 0.1479 ha, która została przeznaczona do zbycia.
3. Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Niwiskach, gmina Niwiska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12/3 o pow. 0.5300 ha, która została przeznaczona do zbycia.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-10-05
Data publikacji:
2023-10-05
Data ostatniej zmiany:
2023-10-25

P18/2023

Ikona statystyk

OR.272.9.2023

Powiat Kolbuszowski zaprasza do skradania ofert w postepowaniu pn.: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowy Powiat"

Link do postepowania na Platformie e-Zamówienia

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d3cc8be-5875-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-21
Data publikacji:
2023-09-21
Data ostatniej zmiany:
2023-09-21

P17/2023 - GK.032.12.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

I.    Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II.    Przedmiot zamówienia:

Sporządzenie operatów szacunkowych, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

1)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1532/5 o pow. 0.0186 ha,

2)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1539/12 o pow. 0.0501 ha,

3)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1546/43, 1546/46, 1546/47, 1546/49, 1546/63,1546/67, 1779/2 i 1779/3 o łącznej pow. 3,5055 ha,

4)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1778 o pow. 0.6016 ha,

5)    położonej w Kolbuszowej, gm. Kolbuszowa (M), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1546/61 o pow. 0.1595 ha,

6)    położonej w Widelce, gm. Kolbuszowa (W), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1980, 2610/4 i 2610/5 o łącznej pow. 0.1417 ha,

które zostały przeznaczone do zbycia w drodze darowizny, na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-09-01
Data publikacji:
2023-09-01
Data ostatniej zmiany:
2023-09-23

P16/2023

Ikona statystyk

OR.272.8.2023

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na zadanie:

„Przebudowa i rozbudowa budynki Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w celu montażu windy dla osób niepełnosprawnych”

Link do postępowania

 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d22b8b68-4250-11ee-9aa3-96d3b4440790

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-24
Data publikacji:
2023-08-24
Data ostatniej zmiany:
2023-08-24

P15/2023 - GK.032.10.2023

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


na sporządzenie opinii biegłego w formie operatu klasyfikacyjnego, w tym projektu ustalenia klasyfikacji, na potrzebę prowadzonego postępowania przez Starostę Kolbuszowskiego, wszczętego na wniosek właściciela nieruchomości - Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działka nr 106/20 o pow. 17,03 ha, obr. 0014 Werynia, o wykonanie weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów tej działce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-10
Data publikacji:
2023-08-10
Data ostatniej zmiany:
2023-08-24

P14/2023

Ikona statystyk

OR.272.7.2023                                                   

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na:

„Przebudowa i rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w celu montażu windy dla osób niepełnosprawnych”.

Link do postepowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-08b9c9eb-329a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2023-08-04
Data publikacji:
2023-08-04
Data ostatniej zmiany:
2023-08-04

P13/2023

Ikona statystyk

OR.272.6.2023

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na:  

„Przebudowa budynku Urzędu Pracy w Kolbuszowej w celu montażu urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych”.

Link do postepowania na platformie e-zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b681cf5f-3127-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2023-08-02
Data publikacji:
2023-08-02
Data ostatniej zmiany:
2023-08-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-28 18:03:01, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)