Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P19/2021

Ikona statystyk

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej,

ul. 11-go Listopada 10,

36-100 Kolbuszowa

tel. (017) 74 45 783  ,

fax  (017)  (17) 74 45 774

składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.:

 „Opracowanie dokumentacji projektowych:

Część Nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 8 +407 – 8+644 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Bukowiec strona lewa.

Część Nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w miejscowości Przyłęk w KM 8+658 – 9+450 strona prawa.”

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-07-23
Data ostatniej zmiany:
2021-07-26

P18/2021 - GK.032.20.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa

I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przedbórz, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 650/9 o pow. 0.0416 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-22
Data publikacji:
2021-07-22
Data ostatniej zmiany:
2021-07-28

P17/2021

Ikona statystyk

Tytuł/nazwa postępowania

„Poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniem emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami”

Identyfikator postępowania

fea3918d-3a2a-44b7-b081-c0190fac0359

link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fea3918d-3a2a-44b7-b081-c0190fac0359

 

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-07-19
Data publikacji:
2021-07-19
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19

P16/2021 - GK.032.19.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej TB1K/00009085/5, konfiguracji granic nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1413, 1463, 1471/1, 1471/2, 1471/3 położonych w Kupnie, gm. Kolbuszowa oraz odtworzenia nieruchomości oznaczonej jako dawne działki nr 1413, 1471, 1463, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr TB1K/00009085/5.


Odtworzenia stanu prawnego należy dokonać w następujących częściach działek:

1. Południowa część działki nr 1413, w której skład weszła część byłej działki nr 1415.

2. Środkowa część działki nr 1471/2, w której skład weszła część byłej działki nr 1467.

3. Północna część działki nr 1467, w której skład weszły byłe działki nr 1463 i 1471.

4. Północna część działki nr 1464, w której skład weszła część byłej działki nr 1463.

5. Południowa część działki nr 1472/2, w której skład weszła część byłej działki nr 1471.

6. Południowa część działki nr 1469, w skład której weszła część byłej działki nr 1471.


Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.


Wymogi oferty: Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację
zlecenia.


Miejsce oraz termin złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.19.2021”, w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 14.00.


Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.


Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-07-14
Data publikacji:
2021-07-14
Data ostatniej zmiany:
2021-07-14

P15/2021 - GK.032.17.2021

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych zawierającej wykaz zmian danych ewidencyjnych, który doprowadzi do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości położonych w Korczowiskach i Zielonce, oznaczonych uprzednio jako pgr: 795/2, 861/15, 862, 879/26, 891/233, 891/240, 891/382, 892/1, 893/1, 904/1, 905/3, 919/1, 919/113, 919/135, 919/136, 919/137, 919/164, 919/176, 919/220, 919/229, 919/230, 919/249, 919/288 i 919/295 o łącznej powierzchni 42.4194 ha oraz parceli 891/244 o powierzchni 2.3033 ha
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-02
Data ostatniej zmiany:
2021-07-28

P14/2021 - GK.032.16.2021

Ikona statystyk
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
1) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych zawierającej wykaz zmian danych ewidencyjnych, który doprowadzi do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości położonej w Kolbuszowej, oznaczonej uprzednio jako pbud 28 o powierzchni 0.0077 ha, obj. ZD 2760;
2) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych zawierającej wykaz zmian danych ewidencyjnych, który doprowadzi do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości położonych w Kosowach, oznaczonych uprzednio jako pgr 839/7, 839/14 i 838 o łącznej powierzchni 1.7308 ha oraz pgr 837/16 i 839/20 o łącznej powierzchni 0.5720 ha, obj. ZD 491.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-02
Data ostatniej zmiany:
2021-07-28

P13/2021 - GK.032.15.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie kontroli przewodów kominowych

w budynku nr 230 w Cmolasie

 

  1. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

  1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w budynku nr 230 (były posterunek policji), znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4646, w tym w 3 lokalach mieszkalnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli,  w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

  1. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.15.2021, w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-06-30
Data publikacji:
2021-06-30
Data ostatniej zmiany:
2021-07-28

P12/2021 - GK.032.14.2021

Ikona statystyk

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, na potrzeby postępowania administracyjnego znak: GK.6620.58.15.2021, w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Staniszewskie, gmina Raniżów, polegającej na ustaleniu przebiegu północnej granicy działki 925/4.
Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa reprezentowany przez:

1) Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia.

2) Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej ustaleniu przebiegu północnej granicy działki nr 925/4 oraz działki nr 928/2 położonych w obrębie Staniszewskie, gmina Raniżów, zgodnie ze stanem pranym.
 

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.


Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w terminie do dnia 16.07.2021 r. (decyduje data wpływu do tut. urzędu) z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA”.

Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.

Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-06-23
Data publikacji:
2021-06-23
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20

P11/2021 - GK.032.13.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych wraz z ustaleniem granic w terenie, dotyczącej wykazania zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej TB1K/00009085/5, konfiguracji granic nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1413, 1463, 1471/1, 1471/2, 1471/3 położonych w Kupnie, gm. Kolbuszowa oraz odtworzenia nieruchomości oznaczonej jako dawne działki nr 1413, 1471, 1463, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr TB1K/00009085/5.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty: Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.13.2021”, w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-06-01
Data publikacji:
2021-06-01
Data ostatniej zmiany:
2021-06-18

P10/2021 - GK.032.12.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2575/5 o pow. 0.1350 ha, która została przeznaczona do zbycia, na rzecz użytkownika wieczystego.
III. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 21 dni od daty zawarcia umowy.
IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.12.202T’, w terminie do dnia 15 czerwca 2021 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-05-31
Data publikacji:
2021-05-31
Data ostatniej zmiany:
2021-06-30

P9/2021

Ikona statystyk

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia oznaczonych jako działki

  1. Działka ​nr 106/10, obr. 0014 Werynia
  2. Działka nr 106/11, obr. 0014 Werynia
  3. Działka nr 106/12, obr. 0014 Werynia
  4. Działka nr 106/13, obr. 0014 Werynia
  5. Działka nr 106/17, obr. 0014 Werynia

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-05-14
Data publikacji:
2021-05-14
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01

P8/2021

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej”prowadzone jest przy użyciu systemu mini Portal.

Nr ID nadany przez miniPortal dot. w/w postępowania:
9262730f-d1af-4b28-b07c-23e7577df5db

Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9262730f-d1af-4b28-b07c-23e7577df5db

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-05-05
Data publikacji:
2021-05-05
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05

P7/2021 - GK.032.11.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:

1. Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Raniżowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1361/4 o pow. 0.0079 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziale 1/3 cz., położonej w Trzęsówce, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 336 i 1370 o łącznej pow. 0.57 ha, której udziały zostały przeznaczone do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 21 maja 2021 r.
III. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.11.2021”, w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia, z wyszczególnieniem cen poszczególnych zadań (do celów rozliczeniowych).
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.ll Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
IV. Dodatkowe informacje Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-04-15
Data publikacji:
2021-04-15
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15

P6/2021 - GK.032.10.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1555/64 położonej w mieście Kolbuszowa, obręb ewidencyjny 0001 Kolbuszowa, gm. Kolbuszowa.

I.      Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.

I.      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działka nr 1555/64 o pow. 0,1790 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr TB1K/00045040/2. Operat szacunkowy należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Celem wyceny ww. nieruchomości będzie określenie wartości rynkowej prawa własności ww. nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kolbuszowa celem przebudowy ulicy Przemysłowej w Kolbuszowej.

III.     Termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r.

IV.      Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem:

”nie otwierać - oferta GK.032.10.2021”

w terminie do dnia 02 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr telefonu, dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje, podpis oferenta oraz cenę brutto za realizację zlecenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-03-25
Data publikacji:
2021-03-25
Data ostatniej zmiany:
2021-03-25

P5/2021 - GK.032.9.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych dla działek nr 1328, 1330, 1331 i 1332 położonych w Porębach Dymarskich wraz z ustaleniem granic w terenie nowo wydzielonych działek zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktów własności ziemi nr 70150/9/80, 6042/7/31/76, 6042/7/42/76, 6042/7/203/76.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 80 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.9.2021”, w terminie do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-03-02
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-08-02 09:38:36, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)