Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

P8/2021

Ikona statystyk

Postępowanie  pn :„Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej”prowadzone jest przy użyciu systemu mini Portal.

Nr ID nadany przez miniPortal dot. w/w postępowania:
9262730f-d1af-4b28-b07c-23e7577df5db

Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9262730f-d1af-4b28-b07c-23e7577df5db

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-05-05
Data publikacji:
2021-05-05
Data ostatniej zmiany:
2021-05-05

P7/2021 - GK.032.11.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:

1. Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Raniżowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1361/4 o pow. 0.0079 ha, która została przeznaczona do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. Sporządzenie operatu szacunkowego, celem wyceny prawa własności nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziale 1/3 cz., położonej w Trzęsówce, gm. Cmolas, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 336 i 1370 o łącznej pow. 0.57 ha, której udziały zostały przeznaczone do zbycia, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 21 maja 2021 r.
III. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.11.2021”, w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia, z wyszczególnieniem cen poszczególnych zadań (do celów rozliczeniowych).
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30 - 15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.ll Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania.Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
IV. Dodatkowe informacje Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-04-15
Data publikacji:
2021-04-15
Data ostatniej zmiany:
2021-04-15

P6/2021 - GK.032.10.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1555/64 położonej w mieście Kolbuszowa, obręb ewidencyjny 0001 Kolbuszowa, gm. Kolbuszowa.

I.      Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.

I.      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego wyceny wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, oznaczonej jako działka nr 1555/64 o pow. 0,1790 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi księgę wieczystą nr TB1K/00045040/2. Operat szacunkowy należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Celem wyceny ww. nieruchomości będzie określenie wartości rynkowej prawa własności ww. nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Kolbuszowa celem przebudowy ulicy Przemysłowej w Kolbuszowej.

III.     Termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r.

IV.      Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem:

”nie otwierać - oferta GK.032.10.2021”

w terminie do dnia 02 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr telefonu, dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje, podpis oferenta oraz cenę brutto za realizację zlecenia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
2021-03-25
Data publikacji:
2021-03-25
Data ostatniej zmiany:
2021-03-25

P5/2021 - GK.032.9.2021

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych dla działek nr 1328, 1330, 1331 i 1332 położonych w Porębach Dymarskich wraz z ustaleniem granic w terenie nowo wydzielonych działek zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z aktów własności ziemi nr 70150/9/80, 6042/7/31/76, 6042/7/42/76, 6042/7/203/76.
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 80 dni od daty zawarcia umowy.
Wymogi oferty:
Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.
Miejsce oraz termin złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.9.2021”, w terminie do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00, wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nadesłanych w terminie na podstawie kryterium ceny brutto.
Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (17) 744 57 55 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie informujemy, że do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub części bez podania przyczyny i skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-03-02
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-24

P4/2021

Ikona statystyk
GK.032.8.2021
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych do ustanowienia (w tym zmiany) służebności przejazdu, przegonu i przechodu
 
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego dzieło polegające na sporządzeniu operatów szacunkowych, celem wyceny służebności gruntowej (zmiany przebiegu) przez działkę nr 2941/2 obrębu Widełka na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 85/1 i 4281/2 obrębu Budy Głogowskie oraz wyceny służebności gruntowej przez działkę nr 2940 obrębu Widełka na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 85/1 i 4281/2 obrębu Budy Głogowskie, określoną w dokumentacji geodezyjnej (mapie do ustalenia służebności gruntowej).
III. Termin wykonania zamówienia:
      Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 30 marca 2021 r. 
IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać – oferta GK.032.8.2021”, w terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia. 
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 217 w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 – 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
V. Dodatkowe informacje
Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-03-02
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-18

P3/2021 - GK.032.5.2021

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatu szacunkowego do ustanowienia służebności przejazdu, przegonu i przechodu

I. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.
II. Przedmiot zamówienia: Sporządzenie operatów szacunkowych, celem wyceny służebności przejazdu, przechodu i przegonu przez działkę nr 968, położoną w Kupnie, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 981, położonej w Kupnie.
III. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia nastąpi do dnia 26 lutego 2021 r.
IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty: Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.5.2021”, w terminie do dnia 3 lutego 2021 r. do godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.
Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 217 w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
V. Dodatkowe informacje Zamawiający dokona oceny oferty nadesłanej w terminie na podstawie kryterium ceny brutto za realizację całości zamówienia.
Jednocześnie informuję, iż do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny oraz skontaktowania się tylko z wybranym oferentem.Materiały niezbędne do wykonania operatów Wykonawca uzyskuje we własnym zakresie, a w szczególności: wypisy z ewidencji gruntów, kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej. Zamawiający wymaga aby operaty szacunkowe zawierały ww. dokumenty a nie ich odpisy.
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie do nieodpłatnego wyjaśnienia i uzupełnienia przedmiotu zamówienia w formie pisemnej.
Dodatkowe informacje odnośnie niniejszego pisma można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej ul. 11 Listopada 10 pokój 213, teł. (17) 744 57 52, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

P2/2021

Ikona statystyk

GK.032.4.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr: 106/10, 106/11, 106/12, 106/13 i 106/17 położonych w miejscowości Werynia, obręb ewidencyjny 14 Werynia, gm. Kolbuszowa oraz wyceny prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe (wycena wartości rynkowej gruntu bez uwzględnienia wartości bitumicznej nawierzchni drogi).

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-01-18
Data publikacji:
2021-01-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03

P1/2021

Ikona statystyk

GK.032.3.2021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wznowienie 14 punktów granicznych i ich stabilizację znakami betonowymi lub w przypadku, gdy znaki nie zostały naruszone - ich odszukanie i zamarkowanie palikami i farbą.
 
I. Zamawiający:
Powiat Kolbuszowski z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10,36-100 Kolbuszowa NIP: 814 15 73 682, REGON:690581382.
 
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wznowienie i stabilizacja 14 znaków, punktów granicznych załamania granic dla działek nr: 106/10 o pow. 0,1446 ha, 106/11 o pow. 0,1477 ha, 106/12 o pow. 1742 ha, 106/13 o pow. 0,1734 ha i 106/17 o pow. 0,1640 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia, stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego, na potrzeby okazania nieruchomości osobom zainteresowanym ich nabyciem w drodze przetargu, a następnie wydania nieruchomości nabywcom. Wykonanie dzieła ma polegać na wznowieniu punktów załamania granic, ich ewentualnej stabilizacji betonowymi znakami oraz zamarkowanie palikami i farbą, sporządzenie szkicu przebiegu punktu załamania granic i podpisania protokołu.
 
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia do dnia 28 lutego 2021 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2021-01-18
Data publikacji:
2021-01-18
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03

P34/2020

Ikona statystyk
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej,
ul. 11-go Listopada 10, 
36-100 Kolbuszowa tel.
(017) 74 45 783  ,
fax  (017)  (17) 74 45 774 

składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-12-10
Data ostatniej zmiany:
2020-12-14

P33/2020

Ikona statystyk
OR.2600.50.2020
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiat Kolbuszowski, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1947) zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego pn,: „Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego”.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-13
Data ostatniej zmiany:
2020-12-01

P32/2020

Ikona statystyk

ZDP-2720.I.9.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko w km 1+307 – 1+527 strona prawa”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-11-09
Data ostatniej zmiany:
2020-12-02

P31/2020

Ikona statystyk

ZDP-2720.I.8.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2020 – 2021.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-19
Data ostatniej zmiany:
2020-11-07

P30/2020

Ikona statystyk

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Werynia oznaczonych jako działki nr: 106/14, 106/15, 106/16.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-08
Data ostatniej zmiany:
2020-10-08

P29/2020

Ikona statystyk

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie kontroli przewodów kominowych

w budynku nr 230 w Cmolasie

I. Zamawiający:

Powiat Kolbuszowski ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), w budynku nr 230 (były posterunek policji), znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Cmolasie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4646, w tym w 3 lokalach mieszkalnych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzgodnienie z Zamawiającym terminu wykonania kontroli, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

- dokonanie odpowiedniego wpisu do książki obiektu budowlanego po realizacji okresowej kontroli,

- przekazanie Zamawiającemu pisemnych protokołów z przeprowadzonych kontroli.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.

IV. Termin, miejsce i opis sposobu złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.24.2020”, w terminie do dnia 16 października 2020 r. do godz. 15.30. 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminMN
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-09-30
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30

P28/2020

Ikona statystyk

ZDP-2720.I.7.20

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

 Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego”

Cześć 1:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie

  • odcinek I: w km 14+838 – 15+588 w miejscowości Poręby Kupieńskie
  • odcinek II: w km 15+588 – 16+318 w miejscowości Poręby Kupieńskie

Część 2:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka

  • odcinek I: w km 4+108 – 4+758 w miejscowości Górny Dzikowiec
  • odcinek II: w km 4+758 – 5+410 w miejscowości Górny Dzikowiec
  • odcinek III: w km 6+427 – 7+377 w miejscowości Werynia

Część 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów w km 0+005 – 0+505 w miejscowości Cmolas

Część 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 230 R Nowa Wieś – Zapole – Hucisko w km 2+945 – 3+707 w miejscowości Hucisko

Część 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie  - Trzęsówka – Siedlanka w km 7+172 – 7+862 w miejscowości Trzęsówka

Część 6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 9+503 – 10+503

Cześć 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr  1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp.

  • odcinek I: w km 0+016 – 0+992 w miejscowości Kosowy
  • odcinek II: w km 2+520 – 3+320 w miejscowości Kosowy
  • odcinek III: w km 3+320 – 4+110 w miejscowości Kosowy

Część 8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka

  • odcinek I w km 3+731 – 4+681 w miejscowości Kłapówka
  • odcinek II w km 4+681 – 5+609 w miejscowości Kłapówka

Część 9: Remont drogi powiatowej Nr 3 101 R Kolbuszowa – Werynia – Dzikowiec w km 0+005  - 0+436 w miejscowości Kolbuszowa

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
adminrp
Data wytworzenia:
2020-09-11
Data publikacji:
2020-09-11
Data ostatniej zmiany:
2020-10-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 08:42:35, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)