Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2003-06-26
Ikona statystyk

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO

 

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatu Kolbuszowskiego zwany dalej “Regulaminem” określa organizację, zasady działania Starostwa Powiatu Kolbuszowskiego zwanego dalej “Starostwem” oraz zakres spraw załatwianych przez poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne.

§ 2

Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578).
 2. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 666).
 3. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872).
 4. Statutu powiatu.

§ 3

Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą w Kolbuszowej przy pomocy której organy powiatu wykonują zadania powiatu.

§ 4

Kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.

§ 5

Do zakresu działania starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na powiecie zadań:

 1. określonych ustawami,
 2. wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
 3. z zakresu administracji rządowej,
 4. inne zadania publiczne na podstawie porozumień zawartych odpowiednio

z organami administracji rządowej i samorządowej.

Rozdział II

Organizacja Starostwa

§ 6

 1. Wewnętrznymi organizacjami Starostwa są wydziały i równorzędne komórki organizacyjne zwane dalej “Wydziałami”.
 2. Wydziały, każdy w zakresie określonym w Regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu.

§ 7

W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

 1. Wydział Organizacyjny OR,
 2. Wydział Budżetowo – Finansowy BF,
 3. Wydział Architektury i Budownictwa AB,
 4. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody OŚ,
 5. Wydział Geodezji i Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GK,
 6. Wydział Komunikacji i Transportu KT,
 7. Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi prawnej RP,
 8. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych PO,
 9. Samodzielne stanowisko ds. obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego OBL,
 10. Samodzielne stanowisko ds. Unii Europejskiej i Funduszy pomocowych UF,

§ 8

 1. Wydziałami kierują Kierownicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając właściwe ich funkcjonowanie.
 2. Kierownicy wydziałów zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.
 3. Kierownicy kierują wydziałami przy pomocy zastępców, którzy działają w zakresie spraw zleconych im przez Kierowników i ponoszą przed nimi odpowiedzialność.

 

Rozdział III

Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz,

Skarbnik Powiatu.

§ 9

Starosta

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty jako Kierownika Starostwa należy:

 1. Organizowanie pracy Starostwa.
 2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
 3. Upoważnienie pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 4. Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
 5. Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy.
 6. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

§ 10

Wicestarosta

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę.
 2. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.
 3. Wicestarosta sprawuje nadzór nad Wydziałami:
  1. Architektury i Budownictwa,
  2. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody,
  3. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
  4. Komunikacji i Transportu.

§ 11

Członkowie Zarządu Powiatu

 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy z stosunku do Starosty wykonuje Przewodniczący Rady Powiatu.
 2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wicestarosty i innych etatowych członków zarządu wykonuje Starosta, który jest ich bezpośrednim przełożonym służbowym.

§ 12

Sekretarz Powiatu

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 1. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.
 2. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania starostwa i jego komórek wewnętrznych.
 3. Nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu.
 4. Koordynowanie prac dotyczących przygotowywania projektów uchwał

  i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd na sesje Rady Powiatu.

 5. Zapewnianie warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa.
 6. Nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.
 7. Kierowanie Wydziałem Organizacyjnym.
 8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 9. Informowanie Zarządu, Starosty i Kierowników Wydziałów o zmianach

w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu.

§ 13

Skarbnik Powiatu

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

 1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.
 2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i księgowości.
 3. Odpowiedzialność za prace związane z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa.
 7. Wykonywanie zadań głównego księgowego starostwa powiatowego.

Rozdział IV

Zadania wspólne wydziałów

§ 14

Do wspólnych zadań wydziałów należy:

 1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty.
 2. Przygotowanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz dla potrzeb Starosty.
 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu.
 4. Współuczestniczenie w opracowywaniu przez Wydział Organizacyjny – zamierzeń rozwojowych powiatu.
 5. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu.
 6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym interpelacji i wniosków radnych.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 8. Usprawnienie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa.
 9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.
 10. Prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu.
 11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie zadań realizowanych przez Wydziały.
 12. Programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów.
 13. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych .
 14. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.
 15. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej.

Rozdział V

§ 15

Wydział Organizacyjny

Zapewnia sprawna organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, prowadzenie spraw gospodarczych starostwa, spraw ochrony praw konsumenta, prowadzenie spraw obywatelskich, obronności oraz promocji powiatu i kontaktów z mediami.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady Zarządu i Komisji.
 2. Protokołowanie i obsługa obrad Rady Zarządu i posiedzeń Komisji.
 3. Prowadzenie rejestru:
  1. uchwał Rady,
  2. uchwał Zarządu,
  3. wniosków i opinii Komisji,
  4. interpelacji i wniosków radnych.
 4. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem.
 5. Przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady.
 6. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego.
 7. Opracowanie projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji.
 8. Opracowywanie projektów Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji.
 9. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 10. Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
 11. Prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych do wykonywania starostwu i innym jednostkom.
 12. Opracowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty.
 13. Przekazywanie materiałów do opublikowania w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 14. Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty.
 15. Prowadzenie kontroli wewnętrznej Starostwa.
 16. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.
 17. Przyjmowanie interesów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.
 18. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez Starostę ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
 19. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i Dyrektorów jednostek organizacyjnych powołanych przez Starostę.
 20. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
 21. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników.
 22. Administrowanie budynkami Starostwa.
 23. Prowadzenie spraw gospodarczych Starostwa i zaopatrzenia materiałowo – technicznego oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
 24. Gospodarowanie taborem samochodowym.
 25. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów.
 26. Prowadzenie biblioteki oraz archiwum Starostwa.
 27. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
 28. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o zamówieniach publicznych.
 29. Obsługa informatyczna Starostwa.
 30. Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju powiatu.
 31. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informatycznych o powiecie.
 32. Promowanie potencjału gospodarczego, rolniczego, kulturalnego i turystycznego i agroturystycznego gmin powiatu w kraju i za granicą.
 33. Prowadzenie spraw zakupów dotyczących środków trwałych.
 34. skreślony
 35. Współpraca z mediami.
 36. Przygotowanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
 37. Załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia.
 38. Przyjmowanie oświadczeń o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka z rodziców posiadających różne obywatelstwa.
 39. Przyjmowanie oświadczeń o wyrażaniu zgody na nabycie lub zmianę przez dzieci obywatelstwa polskiego.
 40. Przyjmowanie podań i oświadczeń o zmianie obywatelstwa.
 41. Przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę.
 42. Załatwienie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych.
 43. Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń.
 44. Organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego.
 45. Kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych.
 46. Prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę.
 47. Przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.
 48. Prowadzenie spraw należących do właściwości Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
     • W zakresie Edukacji:
 49. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo – wychowawczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 50. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
 51. Przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponad gimnazjalnych,
 52. Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska Dyrektorowi szkoły lub placówki,
 53. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska Dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
 54. Przygotowywanie propozycji składu Rady Oświatowej działającej przy Radzie Powiatu,
 55. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 56. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 57. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

      • W zakresie kultury:
 58. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
 59. Przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotów, które posiada cechy zabytku,
 60. Zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,

 61. Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,

 62. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem Powiatowej Instytucji Filmowej (fakultatywne),

 63. Prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów,

 64. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,

 65. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką Amatorskiego Ruchu Artystycznego,

 66. Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,

 67. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,

 68. Załatwianie spraw związanych zorganizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,

 69. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno – prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,

      • W zakresie sportu:

 70. Tworzenie warunków prawno – organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
 71. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 72. Prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
 73. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju w tym:
  • popularyzacja waloru rekreacji ruchowej,
  • organizowanie zajęć , zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
  • szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
  • tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej.
     • W zakresie ochrony zdrowia:
 74. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru.
 75. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji dotyczących:
  • a) określenia przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego dla zakładu opieki zdrowotnej,
  • b) wyrażenia zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcie darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej.
 76. Organizowanie konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej oraz zastępcy kierownika zakładu w którym kierownik nie jest lekarzem.
 77. Przygotowanie projektu uchwały o utworzeniu rady społecznej ZOZ-u.
 78. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem ZOZ-u.
 79. Przygotowanie projektów umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni medycznej na udostępnienie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania.
 80. Wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę.
 81. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego.
 82. Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających, przymusowej hospitalizacji.
 83. Przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby przy zwalczaniu epidemii.
 84. Opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym.
 85. Powoływanie z upoważnienia Starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza.
 86. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

§ 16

Wydział Budżetowo – Finansowy

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo – księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.
 2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
 3. Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.
 4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
 5. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami.
 6. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
 7. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 8. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
 9. Prowadzenie kontroli finansowej.
 10. Obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 11. Gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 12. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
 13. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 14. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

§ 17

Wydział Architektury i Budownictwa

Zapewnia się w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowania zgłoszeń obiektów oddanych do użytku, sprawowanie nadzoru specjalistycznego nad drogami publicznymi.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami Ochrony Środowiska.
 2. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno – budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych.
 3. Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie :
  1. zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  2. właściwego wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  3. wprowadzanie do obrotu i stosowania wyborów budowlanych dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 4. Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
 5. Kontrolowanie posiadania przez wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 6. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych.
 7. Przygotowanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
 8. Przygotowywanie pozwoleń na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 9. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 10. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywanie robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 11. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
 12. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 13. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym
 14. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 15. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 16. Przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
 17. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszeń.
 18. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 19. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie.
 20. Przygotowanie pozwoleń na zamianę sposobu użytkowanie obiektu budowlanego.
 21. Przygotowanie decyzji o nakazie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 22. Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
  1. linii zabudowy elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnej oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
 23. Przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów.
 24. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
 25. Opiniowanie projektów planów zagospodarowanie przestrzennego województwa.
 26. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustalenia odrębnej własności lokalu.
 27. Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
 28. Poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.
 29. Prowadzenie inwestycji powiatowych.

§ 18

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie gospodarki wodnej:
  1. Prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód żeglownych i pozostałych oraz rozstrzyganie sporów o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych wód,
  2. Przygotowanie propozycji przyznania odszkodowań dla właścicieli gruntów za zajęcia tych gruntów przez wody stanowiące własność Państwa oraz za szkody związane ze zmianą zagospodarowania gruntów w wyniku ustanowienia strefy lub obszary ochronnego,
  3. Załatwianie spraw związanych z ustaleniem za odszkodowaniem przejścia, przejazdu oraz miejsc przeznaczonych do stałego korzystania z gruntów dla celów dostępu do wody, swobodnego ruchu wzdłuż wód, wykonywania rybactwa i wędkarstwa, przybijanie i przymocowywanie do brzegów statków i tratew, ustanawianie znaków żeglugowych oraz wykonywanie robót konserwacyjnych w stosunku do wód żeglownych,
  4. Opiniowanie projektów warunków korzystania zwód dorzecza,
  5. Przygotowywanie pozwoleń wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód oraz rozstrzyganie sporów pozostałych w związku z wydawaniem tych pozwoleń,
  6. Przygotowywanie pozwoleń wodno – prawnych na wykonywanie urządzeń wodnych które nie służą do szczególnego korzystania z wód,
  7. Prowadzenie spraw związanych z powszechnym korzystaniem z wód, dla których nie obowiązuje to korzystanie z mocy ustawy,
  8. Przygotowywanie propozycji o ograniczeniu prawa własności nieruchomości za odszkodowaniem lub wykupie nieruchomości związanych z wydawaniem pozwoleń wodno – prawnych na szczególne korzystanie z wód,
  9. Przygotowywanie czasowych ograniczeń w korzystaniu z wód,
  10. Prowadzenie spraw dotyczących ustalania miejsca wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód,
  11. Przygotowywanie decyzji o wykonaniu przez Państwowe Jednostki Organizacyjne koniecznych robót i urządzeń, wykonanie których spowoduje trwałe polepszenie stosunków wodnych na gruncie,
  12. Prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią,
  13. Przygotowywanie nakazów przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,
  14. Oznaczanie nie obwołanych terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  15. Przygotowywanie zezwoleń od zakazów obowiązujących na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
  16. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem o wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych, przez podmioty które poprzez wprowadzenie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów tych wód i urządzeń,
  17. Przygotowanie decyzji o wykonaniu na koszt Państwa – za zwrotem części kosztów – urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
  18. Prowadzenie spraw dotyczących ustalenia wysokości opłat za wykonane na koszt Państwa urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz przyjmowania na własność Państwa odpowiedniej części tych gruntów zamiast opłaty melioracyjnej,
  19. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem odszkodowań poszkodowanym w związku z realizacją inwestycji melioracyjnej na koszt Państwa,
  20. Przygotowanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych,
  21. Przygotowanie decyzji w sprawach świadczeń na rzecz spółek wodnych,
  22. Wykonywanie czynności związanych z ustanowieniem strefy ochronnej źródeł oraz ujęć wody.
 2. W zakresie rybactwa śródlądowego:
  1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  2. Przygotowanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczonej do śródlądowych wód żeglarskich,
  3. Przygotowanie projektu uchwały ograniczającej lub zakazującej używanie jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach lub zbiornikach wody,
  4. Rejestracje sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
  5. Przygotowanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.
 3. W zakresie gospodarki leśnej:
  1. przygotowanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiącej własności Skarbu Państwa, gdy występują w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałość tych lasów,
  2. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu państwa,
  3. Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania środków z budżetu Państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względne szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
  4. Wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa,
  5. Przyznanie propozycji o przyznanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  6. Cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  7. Składania do Wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny,
  8. Przygotowanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
  9. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszących w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
  10. Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności skarbu Państwa i wydawaniu decyzji przymuszających przy braku realizacji planu,
  11. Przygotowanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodny z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
  12. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesiania w miejscowych planach zagospodarowania lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  13. Wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie lasów państwowych a nie przydatnych dla gospodarki leśnej,
 4. W zakresie prawa łowieckiego:
  1. Przygotowanie zezwoleń w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
  2. Przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowle chartów rasowych lub ich mieszańców,
  3. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
  4. Przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 5. W zakresie postępowania z odpadami:
  1. Przygotowywanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub inne niż niebezpieczne w ilości powyżej jednego tysiąca ton z wyłączeniem odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska, oraz określenie dodatkowych obowiązków dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi podyktowane koniecznością ochrony życia lub zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska,
  2. Przygotowywanie zezwoleń na usuwanie odpadów niebezpiecznych dla środowiska (transport, unieszkodliwianie, wykorzystanie) z wyłączeniem odpadów pochodzących z obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz egzekwowanie przestrzegania ustaleń zawartych w wydanym zezwoleniu,
  3. Przygotowywanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych terenach innych składowisk,
 6. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska:
  1. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na jednostkę organizacyjną obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających,
  2. Prowadzenie spraw dotyczących ustaleń rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, z włączeniem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska,
  3. Wykonywanie odrębnych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza,
  4. Przechowywanie danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w publiczne prowadzonym rejestrze,
  5. Opiniowanie wniosków Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymanie działalności powodującej naruszenie warunków decyzji ustalającej wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających lub nie wykonanie dodatkowych obowiązków wynikających z ochrony atmosfery,
  6. Opiniowanie wspólnego wniosku Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie określania alarmowych poziomów stężeń ograniczającego emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
  7. Przygotowanie decyzji dla jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
  8. Przygotowanie decyzji zobowiązującej do przedstawienia oceny oddziaływania inwestycji lub obiektu budowlanego albo zespołu obiektów na środowisko w stosunku do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska,
  9. Prowadzenia spraw związanych z ustaleniem dla jednostek organizacyjnych i osób fizycznych obowiązków usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W razie braku możliwości wykonania tego obowiązku ustala się wysokość kwoty pieniężnej na rzecz Narodowego Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  10. Opiniowanie wniosku Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w podejmowanie przez niego decyzji nakazującej wstrzymywanie działalności pogarszającej stan środowiska,
  11. Podanie do publicznej wiadomości zatwierdzonego przez Radę Powiatu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  12. Udział w kontrolach zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na wniosek Zarządu Powiatu,
  13. Występowanie w charakterze i oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,
  14. Występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
 7. W zakresie ochrony przyrody:
  1. Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
  2. Opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
  3. Prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,
  4. Opiniowanie zmian przeznaczenia terenów na których znajduje się starodrzew,
  5. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania jej zasobów,
  6. Przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
 8. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
  1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 10 000 m3,
  2. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty oraz geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
  3. Przygotowywanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych ,
  4. Wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
  5. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną, oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
  6. Wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
  7. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
  8. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem planu ruchu zakładu górniczego,
  9. Przygotowywanie nakazów przeprowadzenia pomiarów, oraz sporządzenia albo uzupełnienia dokumentacji na koszt przedsiębiorcy w przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadzi uaktualnionej dokumentacji mierniczo – geologicznej,
  10. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo – geologiczną w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu,
  11. Przygotowywanie nakazów dostosowania obowiązujących przepisów przy likwidacji zakładu górniczego,
  12. Przygotowywanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa w związku z ruchem zakładu górniczego,
  13. Realizacja zadań związanych ze sprawowanie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny pospolite,
  14. Ustalanie przyczyn zagrożenia, oraz nadzór nad akcją zapobiegawczą lub ratowniczą w razie grożącego niebezpieczeństwa lub zaistnienia wypadku w zakładzie górniczym,
  15. Badanie prawidłowości stosowanych przez przedsiębiorcę rozwiązań technicznych związanych z ruchem zakładu górniczego,
 9. W zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich: Prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu naturalnego na czas określony.
 10. W zakresie ochrony zwierząt: Prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwoleń na utworzenie ogrodu zoologicznego.

§ 19

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych, oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do podstawowych zadań Wydziału należą:

 1. W zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i skarbu państwa.
  1. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości, oraz zasobu nieruchomości skarbu państwa,
  2. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i skarbu państwa,
  3. Prowadzenia spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
  4. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkownika wieczystego i trwałego zarządu,
  5. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu państwa dokonywanych z urzędu,
  6. Prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
  7. Przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych, nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
  8. Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyrazi na to zgody,
  9. Przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
  10. Prowadzenia spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowanie, w tym także nieruchomości zamiennej, oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
  11. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w Księdze Wieczystej hipoteki i terminach zwrotu,
  12. Prowadzenie spraw związanych powszechną taksacją nieruchomości,
  13. Podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, oraz jednostek organizacyjnych,
  14. Zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonej na niej budynków lub lokali stanowiących własności Skarbu Państwa, osobom które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,
  15. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przyjętych na cele reformy rolnej,
  16. Przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki,
  17. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
  18. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców Gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
  19. Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem, o wygaśnięcia dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym nie państwowym jednostkom organizacyjnym, oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  20. Prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu,
  21. Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycyjnymi infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych,
  22. Przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
  23. Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
  24. Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
  25. Przygotowywanie decyzji o przyjęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w Zarządzie Organów Wojskowych, uznanej za zbędną na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa,
  26. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
  27. Przeprowadzenie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 2. W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi:
  1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. Koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,
  3. Zakładanie osnów szczegółowych,
  4. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
  5. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości, oraz opracowywanie i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych grawimertrycznych i magnetycznych,
  7. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
  8. Wprowadzenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów, prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych, oraz odpisów aktów notarialnych,
  9. Wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
  10. Zapewnianie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków,
  11. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  12. Przedkładanie Radzie Powiatu do zatwierdzania rocznego projektu planu, oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  13. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego,
  14. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
  15. Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
  16. Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
  17. Przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
  18. Przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  19. )Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzania wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
  20. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
  21. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  22. Ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
  23. Ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługującym im udziałów,
  24. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesiania opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.

2. Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pełni funkcję Geodety Powiatowego.

§ 20

Wydział Komunikacji i Transportu

Prowadzi sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem

i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydawaniem zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. W zakresie ruchu drogowego:
 1. prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów

  i tablic rejestracyjnych,

 2. prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
 3. przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
 4. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń

  o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy

  używanie pojazdu,

 5. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian

  danych w dowodzie rejestracyjnym,

 6. wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia ( kasacji ) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu z kraju, jeśli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
 7. przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep nie rejestrowanych w ciągu 30 dni od dnia ich nabycia w celu wprowadzenia do ewidencji,
 1. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 2. przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenie czasowe),

10)zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu

przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,

11)wydanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych na stacji

kontroli pojazdów,

12)wydanie uprawnień diagnostom do wykonania badań technicznych,

13)przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,

14)wydanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam

zarejestrowanych,

15)prowadzanie obowiązków wyposażenia pojazdów zaprzęgowych

w hamulec,

16) wydawania uprawnień do kierowania pojazdami,

 1. wydawania międzynarodowych praw jazdy,
 2. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy

  i wydawanie wtórnika prawo jazdy,

 3. przyjmowanie wtórników prawa jazdy w przypadku odnalezienia oryginału,
 4. przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy,
 5. przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, przewodniczącego kolegium do spraw wykroczeń, właściwego przełożonego,
 6. przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 7. przygotowanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
 8. przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
 9. wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie,
 10. przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,
 11. wydanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia kierowania pojazdami,
 12. dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydanie legitymacji instruktorów,
 13. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów,
 14. nadzór nad szkoleniem osób ubiegających się o prawo jazdy,
 15. sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową,
 16. określenie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T,
 17. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 1. W zakresie transportu, kolei i prawa przewozowego:
 1. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym

  w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,

 2. ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 3. wyrażanie zgody i określenie warunków ograniczania obowiązków przewozów przez przewoźnika,
 4. nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo Państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,
 5. określenie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób

  i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,

 6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych

  w zakresie koordynacji rozkładów jazdy

 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy,
 8. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty lub województwa sąsiadujące,
 9. przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające

z zezwolenia w razie:

 1. śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie wystąpienia na jej miejsce spadkobiercy w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej,
 2. połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 3. przejęcia w całości lub w części działalności w zakresie krajowego, zarobkowego przewozu osób przez innego przedsiębiorcę.

10)opiniowanie wniosków o likwidacji linii kolejowej, na której zawieszono

przewozy,

11)nieodpłatne przekazywanie zbędnego mienia PKP,

12)opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części,

13)współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzenia poszukiwań

i organizowanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzenia badań okoliczności i przyczyny wypadków lotniczych oraz branie udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego.

§ 21

Radca Prawny

Zapewnia obsługę prawną Starostwa a w szczególności:

 1. Uzgadnianie i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty.
 2. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i Wydziałów Starostwa.
 3. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień.
 4. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz Powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielanych tym jednostkom).
 5. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowanie egzekucyjnego.

§ 21 A

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych kieruje wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych zwaną dalej "“pionem ochrony” oraz odpowiada w szczególności za:

 1. Ochronę informacji niejawnych.
 2. Ochronę systemów i sieci telefonicznych.
 3. Ochronę fizyczną Starostwa Powiatowego.
 4. Okresową kontrolę ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
 5. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 21 B

Samodzielne stanowisko ds. obronnych , ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obronnych , ochrony ludności i zarządzania kryzysowego należy w szczególności :

 1. Organizowanie akcji kurierskiej na obszarze powiatu.

 2. Opracowywanie planów działalności obronnej, szkoleniowej oraz prowadzenie gier obronnych.

 3. Nadzór nad gospodarką sprzętem obrony cywilnej.

 4. Prowadzenie lokalnych szkoleń, treningów i ćwiczeń sprawdzających stan gotowości elementów systemu wykrywania i alarmowania.

 5. Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 6. Organizacja pracy Stałego Dyżuru.

 7. Koordynowanie czynności celem przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
 8. Koordynowanie czynności celem zapewnienia zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.
 9. Określenie zadań Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na obszarze powiatu, koordynowanie jego funkcjonowania i kontrolowanie wynikających stąd zadań.
 10. Organizowanie i przeprowadzanie poboru.
 11. Obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 12. Obsługa organizacyjno – techniczna Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.
 13. Rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów stanowiących tajemnicę państwową i służbową uprawnionym osobom.
 14. Organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty do zwalczania klęsk żywiołowych.
 15. Obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Kolbuszowej.
 16. Przygotowanie projektu opracowywania i aktualizacji planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych.
 17. Przygotowanie projektu opracowywania i aktualizacji planu operacyjnego ochrony przed powodzią.
 18. Przygotowanie materiałów dla Rady Powiatu dla dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
 19. Przygotowanie projektu opracowania i aktualizacji planu obrony cywilnej powiatu.
 20. Przygotowanie projektu opracowania i aktualizacji powiatowego planu reagowania kryzysowego.

§ 21 C

Samodzielne stanowisko ds. Unii Europejskiej i Funduszy pomocowych.

Do zadań samodzielnego stanowiska Unii Europejskiej i Funduszy pomocowych należy w szczególności :

 1. Merytoryczne przygotowywanie i realizacja zagadnień z zakresu współpracy powiatu z zagranicą i integracji europejskiej.

 2. Uczestniczenie w pracach Międzynarodowych Zrzeszeń Regionalnych i innych formach współpracy z zagranicą.

 3. Pozyskiwanie kontaktów celem poszerzenia współpracy z zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 4. Obsługa merytoryczna kontaktów Starosty i Zarządu z podmiotami zagranicznymi.

 5. Organizowanie i merytoryczne przygotowanie pobytu dla przedstawicieli i delegacji zagranicznych przyjmowanych przez władze Powiatu.

 6. Pozyskiwanie informacji na temat środków pomocowych dla Powiatu.

 7. Opracowywanie wniosków o środki pomocowe.

8.Opracowywanie materiałów informatycznych i sprawozdawczych z dziedziny

integracji europejskiej i współpracy z zagranicą.

Rozdział VI

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§ 22

 1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik przyjmują obywateli w sprawach

  skarg i wniosków we wtorki w godzinach 1000-1200 .

 2. Kierownicy Wydziałów i pozostali pracownicy Starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.
 3. W przypadku gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 1000-1200.
 4. Informacje o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg

i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w gmach

Starostwa.

§ 23

 1. Skargi i wnioski mogą być zgłoszone pisemnie lub ustnie do protokołu.
 2. Pracownik przyjmujący skargę lub wniosek wnoszony ustnie sporządza protokół z tej czynności zawierający:
 1. datę przyjęcia,
 2. imię, nazwisko i adres składającego,
 3. zwięzłe określenie sprawy,
 4. imię i nazwisko przyjmującego,
 5. podpis składającego.
 1. Skargi i wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje kancelaria ogólna.

§ 24

 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Wydział Organizacyjny.
 2. Starostwo stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając dodatkowo sprawy symbolami “P”, “S”, “R”, wskazując odpowiednio nadawców spraw jako posłów senatorów i radnych.
 3. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1 ewidencjonowane są wszelkie skargi

  i wnioski kierowane do Zarządu, Starosty lub poszczególnych członków

  Zarządu oraz skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do Wydziału.

 4. Pracownicy Wydziałów, do których bezpośrednio wpływają skargi i wnioski obowiązani są ewidencjonować je w rejestrze nie później niż w ciągu trzech dni od daty ich otrzymania.

§ 25

 1. Skargi i wnioski składane lub adresowane do Zarządu, Starosty lub poszczególnych członków Zarządu rozpatruje Sekretarz Powiatu.
 2. Pozostałe skargi i wnioski rozpatrują Kierownicy Wydziałów w ramach ich właściwości merytorycznej.

§ 26

 1. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują:
 1. w sprawach rozpatrywanych przez Wydział organizacyjny – Starosta lub członek Zarządu,
 2. w pozostałych sprawach – Kierownicy właściwych Wydziałów.
 1. Kopię odpowiedzi na skargi i wnioski rozpatrywane w Wydziałach przekazywane są do Wydziału Organizacyjnego.

§ 27

Kierownictwo i nadzór w zakresie funkcjonowania systemu obsługi interesantów zwłaszcza w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków sprawuje Starosta osobiście oraz przy pomocy Sekretarza Powiatu.

§ 28

Nadzór i kontrolę w zakresie przestrzegania procedury i terminowości przy załatwianiu skarg i wniosków sprawuje Sekretarza Powiatu.

 

§ 29

 1. Kierownicy Wydziałów decydują w ramach otrzymywanej korespondencji

  o uznaniu sprawy za skargę lub wniosek w oparciu o przepisy K.P.A.

 2. Dyrektorzy Wydziałów odpowiedzialni są za:
 1. wnikliwe i sprawne rozpatrywanie skarg i wniosków podległych im komórkach organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. udzielanie wszechstronnych wyjaśnień stronom w zakresie właściwości rzeczowej i proceduralnej obowiązującej przy załatwianiu skarg

  i wniosków,

 3. niezwłoczne przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego wyjaśnień

  i dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania przy

  rozpatrywaniu skarg i wniosków,

 4. bieżące analizowanie przyczyn i źródeł powstawania skarg i wniosków oraz podejmowanie działań w celu ich likwidacji.

Rozdział VII

Organizowanie Działalności Kontrolnej

§ 30

Celem kontroli jest:

 1. Zapewnienie Zarządowi informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji.
 2. Ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania.
 3. Doskonalenie metod pracy Starostwa oraz Powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 31

 1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
 2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują Kierownicy Wydziałów i ich zastępcy, oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli.
 3. Zakres zadań kontrolnych pracowników Wydziałów określają szczegółowe zakresy czynności.

§ 32

W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzną wykonują:

 1. Wydział Organizacyjny – w zakresie zgodności działania z prawem

  w sprawach organizacji i funkcjonowania wydziałów, dyscypliny pracy.

 2. Wydział Finansów – w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenie rachunkowości.
 3. Doraźne zespoły powoływane przez Starostę.

§ 33

 1. Wydziały prowadzą działalność kontrolną na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Starostę lub na podstawie doraźnego polecenia Starosty.
 2. Plan kontroli określa jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i termin przeprowadzenia kontroli.
 3. Dyrektorzy Wydziałów są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie

  i przeprowadzenie kontroli, prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli

  oraz egzekwowanie wykonania wniosków i zaleceń z kontroli.

 4. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje Starosta.

§ 34

Działalność kontrolną koordynuje Wydział Organizacyjny.

Rozdział VIII

Zasady podpisywania pism

§ 35

 1. Do podpisu Starosty zastrzeżone są:
 1. Pisma w sprawach należących do jego własności,
 2. Odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora,
 3. Decyzje w sprawach kadrowych pracowników Starostwa,
 4. Pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Starostę do jego podpisu,
 5. Korespondencja kierowana do:
 1. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, oraz Posłów i Senatorów,
 2. Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
 3. Ministrów i Kierowników Urzędów Celnych,
 4. Wojewodów,
 5. Sejmików Samorządowych Województw,
 6. Starostów.
 1. W czasie nieobecności Starosty dokumenty określone w ust. 1 podpisuje Wicestarosta.

§ 36

 1. Kierownicy Wydziałów:
 1. aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla Starosty, Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika,
 2. podpisują pisma w sprawach niezastrzeżonych dla osób wymienionych pod lit. a, a należących do zakresu działania Wydziałów,
 3. podpisują pisma dotyczące urlopów pracowników Wydziału.
 1. Kierownicy Wydziałów i ich zastępcy podpisują na podstawie upoważnienia Starosty o indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 2. Dyrektorzy Wydziałów określają rodzaje pism do podpisywania których upoważnieni są zastępcy i inni pracownicy Wydziałów.
 3. Pracownicy opracowujący pisma parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.
Podmiot udostępniający:
Powiat Kolbuszowa
Informację wytworzył:
Robert Płoch
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-26
Data ostatniej zmiany:
2003-06-30
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 13:31:41, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)