Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-03-14

Ogłoszenie o Wolnym Stanowisku Pracy

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Podinspektor-referent administracyjno-prawny

w Wydziale Organizacyjnym

Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

Główne obowiązki:

-         Przyjmowanie i obsługa stron w ramach projektu „Wypożyczalnia, konserwacja, serwis sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń w latach 2005 – 2009”;

-         Prowadzenie magazynu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji materiałowo - księgowej;

-         Udzielanie nieodpłatnych porad beneficjentom pomocy z zakresu korzystania i obsługi udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych;

-         Właściwy dobór i dopasowanie udostępnionych przedmiotów stosownie do potrzeb;

-         Wyszukiwanie osób spełniających warunki do korzystania z usług wypożyczalni.

 

Wykształcenie:

-         minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),

-         minimum 3 letni staż pracy w administracji.

Wymagania pożądane:

-         kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 marca 2006 r. do godz. 1000 sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-05-11

Ogłoszenie o Wolnym Stanowisku Pracy

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Specjalista-rehabilitant

w Wydziale Organizacyjnym

Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

Główne obowiązki:

-         Prowadzenie doradztwa w wykorzystaniu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w wypożyczalni i w miejscu zamieszkania beneficjentów pomocy;

-         Dopasowywanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych do posiadanego przez beneficjenta stopnia niepełnosprawności z uwzględnieniem potrzeby w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz rehabilitacji ;

-         Udzielanie nieodpłatnych porad beneficjentom pomocy z zakresu korzystania i obsługi udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych;

 

Wykształcenie:

-         minimum średnie (fizjoterapia)

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),

-         minimum 3 letni staż pracy.

Wymagania pożądane:

-         kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 maja 2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-07-17

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Kierownik Biura Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej

w Wydziale Organizacyjnym

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

-         Kierowanie i organizowanie pracą w BOJSP w Kolbuszowej;

-         Nadzorowanie i kontrola realizacji zadań z zakresu spraw kadrowych i administracyjnych określonych w regulaminie jednostki;

-         Nadzorowanie realizacji zadań z zakresu spraw finansowych i księgowych określonych w regulaminie BOJSP, w tym prawidłowość dysponowania przyznanymi szkołom i placówkom środkami budżetowymi;

-         Współpraca z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy;

-         Pozyskiwanie na cele oświatowe środków finansowych z funduszy strukturalnych oraz nadzór nad sposobem ich wykorzystania;

-         Przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy szkół i placówek.

 

Wykształcenie:

-         wyższe

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),

-         znajomość przepisów prawa oświatowego,

-         minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w administracji.

Wymagania pożądane:

-         kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 lipca 2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY – kierownik BOJSP”

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-08-21

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

- pracownik socjalny

na potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą  w Niwiskach administrowanego przez PCPR w Kolbuszowej

 

Liczba lub wymiar etatu: ¼ etatu

Główne obowiązki:

 -praca socjalna z ofiarami przemocy domowej

 

Wykształcenie:

      Osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy domowej, kursy i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-      życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-       kwestionariusz osobowy,

-       kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-      oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-       kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 01 września  2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY ”

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

 

2006-08-29

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy A1

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Specjalista

w Wydziale Organizacyjnym (Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego)

Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

Główne obowiązki:

-         Przyjmowanie i obsługa stron;

-         Prowadzenie ewidencji kart katalogowych sprzętu i urządzeń pomocniczych:

-         Prowadzenie magazynu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych;

-         Udzielanie nieodpłatnych porad beneficjentom pomocy z zakresu korzystania i obsługi udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych;

-         Właściwy dobór i dopasowanie udostępnionych przedmiotów stosownie do potrzeb;

-         Wyszukiwanie osób spełniających warunki do korzystania z usług wypożyczalni.”

 

Wykształcenie:

-         wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),

Wymagania pożądane:

-         kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do:   12 września 2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY – Specjalista”

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

2006-08-31

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G1/2006

Kolbuszowa 31.08.2006

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

-          Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

-          Organizowanie pracy PODGiK;

-          Kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych

     i kartograficznych oraz nadania im cech dokumentów;

-          Opracowywanie warunków technicznych do wykonania zgłoszonych robót;

-          Wnioskowanie o wyłączenie dokumentów z zasobu;

-          Opracowywanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz warunków technicznych do ich wykonania;

 

Wykształcenie:

 

-          Wyższe techniczne geodezyjne.

 

Wymagania konieczne:

 

-          być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie;

-          cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-          uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2 z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027);

-          minimum 3 letni staż pracy w administracji geodezyjnej na stanowisku kierowniczym;

-          biegła umiejętność posługiwania się programi komputerowymi  EwMapa i Ośrodek;

 

 Wymagania pożądane:

 

 -         umiejętność posługiwania się programem EGB-2000 lub innym służącym do prowadzenia części opisowej  ewidencji gruntów i budynków,

-         dobry stan zdrowia, solidność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność  pracy w zespole, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia    1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r.     Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

    kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 -         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 września 2006 r. do godz. 1000  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

2006-08-31

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G2/2006

Kolbuszowa 31.08.2006

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Podinspektor – ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

 

Główne obowiązki:

-         Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych  i kartograficznych, zamówień na materiały z zasobu oraz wystawianie rachunków;

-         Przygotowywanie materiałów z zasobu do zgłoszonych prac geodezyjnych;

-         Obsługa zamówień na udostępnienie materiałów z zasobu;

-         Bieżąca aktualizacja zasobu;

-         Gromadzenie i bieżąca aktualizacja informacji statystycznych o treści zasobu.

 

Wykształcenie:

-         Wyższe techniczne geodezyjne

 

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         minimum 3 letni staż pracy w firmie, której podstawowym profilem działalności jest wykonywanie usług geodezyjnych, zatrudniającej średniorocznie powyżej 10 pracowników inżynieryjno-technicznych z wykształceniem geodezyjnym,

-         dobra znajomość obsługi komputera, biegła umiejętność posługiwania się programem EwMapa.

Wymagania pożądane:

-         dobry stan zdrowia, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, umiejętość pracy w zespole, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia    1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r.     Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

          kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 września 2006 r. do godz. 1000   w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

2006-08-31

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G3/2006

Kolbuszowa 31.08.2006

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Inspektor

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

 

Główne obowiązki:

-         Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

-         Wydawanie na żądanie właścicieli wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;

-         Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji, a także odpowiedzi na wnioski z zakresu prowadzonej ewidencji gruntów i budynków;

-         Przygotowywanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych.

 

Wykształcenie:

-         Wyższe techniczne geodezyjne

 

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2 z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027),

-         minimum 4 letni staż pracy w administracji geodezyjnej na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, lub minimum 5 letni staż pracy w firmie geodezyjnej, zatrudniającej średniorocznie powyżej 10 pracowników inżynieryjno-technicznych z wykształceniem geodezyjnym przy pracach związanych z ewidencją gruntów i budynków,

-         dobra znajomość obsługi komputera.

 

 

Wymagania pożądane:

-         umiejętność posługiwania się programem EGB-2000 lub innym służącym do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków,

-         dobry stan zdrowia, solidność, odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia    1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r.     Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

    kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy,

-         zaświadczenie o posiadanym stażu pracy na wymaganym stanowisku lub przy wymaganych rodzajach prac.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 września 2006 r. do godz. 1000  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

2006-08-31

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G4/2006

Kolbuszowa 31.08.2006

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Inspektor ds. Sit-u i obsługi systemów informatycznych

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

 

Główne obowiązki:

-         Prowadzenie baz danych SIT-u tj. map numerycznych - zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz ich aktualizacja;

-         Ewidencjonowanie dokumentów zasobu w systemie informatycznym „Ośrodek”;

-         Przygotowywanie materiałów z zasobu do zgłoszonych prac geodezyjnych;

-         Sporządzanie kopii zabezpieczających danych zasobu bazowego i użytkowego.

 

Wykształcenie:

-         Wyższe techniczne geodezyjne

 

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         uprawnienia zawodowe z zakresu 1 z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027),

-         minimum 5 letni staż pracy w firmie, której podstawowym profilem działalności jest wykonywanie usług geodezyjnych, zatrudniającej średniorocznie powyżej 10 pracowników inżynieryjno-technicznych z wykształceniem geodezyjnym,

-         biegła umiejętność posługiwania się programem komputerowym EwMapa i „Ośrodek”.

 

Wymagania pożądane:

-         umiejętność posługiwania się programem EGB-2000 lub innym służącym do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków,

-         dobry stan zdrowia, solidność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność  pracy w zespole, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia    1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r.     Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

    kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 września 2006 r. do godz. 1000  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

2007-02-13

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G1/2007

Kolbuszowa 12.02.2007

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Inspektor – ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

 

Główne obowiązki:

-         Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały z zasobu oraz wystawianie rachunków;

-         Przygotowywanie materiałów z zasobu do zgłoszonych prac geodezyjnych;

-         Obsługa zamówień na udostępnienie materiałów z zasobu;

-         Bieżąca aktualizacja zasobu;

-         Gromadzenie i bieżąca aktualizacja informacji statystycznych o treści zasobu.

 

Wykształcenie:

-         Wyższe techniczne geodezyjne

 

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         uprawnienia zawodowe z zakresu 1 z art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027),

-         minimum 5 letni staż pracy w firmie, której podstawowym profilem działalności jest wykonywanie usług geodezyjnych, zatrudniającej średniorocznie powyżej 10 pracowników inżynieryjno-technicznych z wykształceniem geodezyjnym,

-         dobra znajomość obsługi komputera, biegła umiejętność posługiwania się programem EwMapa.

 

Wymagania pożądane:

-         dobry stan zdrowia, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia    1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r.     Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

          kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 lutego 2007 r. do godz. 1000  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

2007-04-12

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G2/2007

Kolbuszowa 12.04.2007

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Referent

w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Liczba lub wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat, umowa o pracę może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy.

 

Główne obowiązki:

-         Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

-         Wydawanie na żądanie właścicieli wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;

-         Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji, a także odpowiedzi na wnioski z zakresu prowadzonej ewidencji gruntów i budynków;

-         Przygotowywanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych.

 

Wykształcenie:

-         minimum średnie techniczne geodezyjne.

 

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         minimum jednoroczny staż pracy w administracji geodezyjnej na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków,

-         dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania pożądane:

-         umiejętność posługiwania się programem EGB-2000 lub innym służącym do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków;

-         dobry stan zdrowia, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, umiejętość pracy w zespole, dyspozycyjność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 26 kwietnia 2007 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

2007-04-17

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G3/2007

KONKURS  NA  STANOWISKO  DYREKTORA

 

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego działając na podstawie Uchwały Nr 19/72/07

Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 05 kwietnia 2007r.

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLBUSZOWEJ,

CENTRUM  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO  W  KOLBUSZOWEJ,

 

 

Warunki konkursu:

 

1.       Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a)       posiadać wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem  pedagogicznym oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,

b)       ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c)       posiadać stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

d)       posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

e)       w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w  szkole ( placówce)  a w przypadku nauczyciela akademickiego -  pozytywną ocenę pracy w ostatnich czterech latach pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,

f)        posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)       nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

h)       nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.)

2.       Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki z uwzględnieniem funkcji dydaktycznej i wychowawczej oraz w zakresie gospodarowania powierzonym majątkiem;

b)       życiorys  z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

c)       akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

d)       dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

e)       ocenę pracy, o której mowa w  § 1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;

f)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g)       oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 i nr 137, poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

h)       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

i)         oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz.148, nr 45 poz.391, nr 65 poz.594, nr 96 poz.874 i nr 166 poz.1611);

j)        zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.       Dokumenty określone w ust.2 kandydat składa w oryginale bądź kopii urzędowo potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4.       Oferty  składa się w  zamkniętych  kopertach, na których należy podać nazwisko i imię, adres i numer telefonu kontaktowego kandydata z dopiskiem „Konkurs” na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

lub składać osobiście w godz. 7:30 do 15:00

w pok. 217, w terminie do dnia  31 maja  2007 r.

 

5.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez  Zarząd Powiatu  w Kolbuszowej.

6.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

2007-05-16

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G4/2007

Kolbuszowa 16.05.2007

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Starosta Kolbuszowski

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Liczba lub wymiar etatu (warunki pracy): pełny etat

Główne obowiązki:

-         Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

-         Wydawanie na żądanie właścicieli wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków;

-         Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji, a także odpowiedzi na wnioski z zakresu prowadzonej ewidencji gruntów i budynków;

-         Przygotowywanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych.

Wykształcenie:

-         wyższe techniczne geodezyjne.

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         minimum 4 letni staż pracy w administracji geodezyjnej na stanowisku związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, lub minimum 5 letni staż pracy w firmie geodezyjnej, zatrudniającej średniorocznie powyżej 10 pracowników inżynieryjno-technicznych z wykształceniem geodezyjnym przy pracach związanych z ewidencją gruntów i budynków,

-         dobra znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:

-         umiejętność posługiwania się programem EGB-2000 lub innym służącym do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków;

-         dobry stan zdrowia, odpowiedzialność, samodzielność, solidność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu (nie prowadzeniu) działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy, zaświadczenia o posiadanym stażu pracy na wymaganym stanowisku lub przy wymaganych rodzajach prac.

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 maja 2007 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

2007-08-14

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G5/2007

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 -         Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

 Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

Główne obowiązki:

 • ewidencjonowanie umów cywilno-prawnych zawartych przez Zarząd Powiatu bądź Starostę;
 • opisywanie faktur, rachunków zgodnie z wymogami ustawy prawo o zamówieniach publicznych, oraz zatwierdzanie ich pod względem merytorycznym;
 • przeprowadzanie procedur przy zakupach, remontach, usługach zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie powiatowych inwestycji;
 • prowadzenie ewidencji narzędzi i materiałów biurowych oraz środków czystości;
 • przygotowywanie zapotrzebowań, zamówień na zakup zaopatrzenia materiałowo – wyposażeniowego Starostwa;
 • prowadzenie spraw gospodarczych Starostwa i zaopatrzenia materiałowo – technicznego oraz konserwacja wyposażenia Starostwa;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – księgi środków trwałych oraz księgi inwentarzowe;
 • koordynacja przygotowania wniosków w celu pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych;
 • koordynacja prac nad należnym wydatkowaniem oraz rozliczeniem pozyskanych środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych;
 • opracowywanie i gromadzenie całości dokumentacji związanej z postępowaniami o pozyskanie środków pozabudżetowych;
 • monitorowanie i raportowanie z realizacji projektów wykonywanych w ramach funduszy pomocowych;
 • merytoryczny nadzór nad procesem rozliczenia wniosków o środki pomocowe pod względem finansowym.

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie w zakresie administracja

Wymagania konieczne:

 • być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),
 • znajomość ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
 • kursy lub szkolenia w zakresie funduszy unijnych,
 • minimum 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania pożądane:

 • kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 sierpnia 2007 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY - podinspektor”

 Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

2007-08-21

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy G6/2007

Starosta Kolbuszowski
ul. 11-go Listopada 10
36-100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko: - Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki NieruchomościamiOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)