Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2005-08-16

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista - Konserwator

 

w Wydziale Organizacyjnym

Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

 

Główne obowiązki:
- konserwowanie i naprawy urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Wykształcenie:
minimum średnie

 

Wymagania konieczne:

minimum 3-letni staż pracy

 

Wymagania pożądane:

kreatywność, - samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, - umiejętność dobrej organizacji pracy, - umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami,

życiorys i list motywacyjny.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

kopie świadectw pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 2005-08-30 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

Inne informacje:


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

 

2006-01-24

Ogłoszenie

Ogłoszenie o Wolnym Stanowisku Pracy

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Młodszy księgowy

w Wydziale Budżetowo – Finansowym

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Główne obowiązki:

-         prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i innych wpływów dotyczących rachunku dochodów,

-         wystawianie faktur za usługi świadczone przez Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej i Powiat Kolbuszowski z tytułu najmu pomieszczeń i inne,

-         uzgadnianie stanu należności za każdy miesiąc, według poszczególnych odbiorców usług Starostwa Powiatowego i Powiatu Kolbuszowskiego,

-         wystawianie przypomnień, upomnień, naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat i prowadzenie wszelkiej korespondencji z odbiorcami usług,

-         kontrola formalna i rachunkowa faktur, rachunków i innych dowodów księgowych dotyczących wydatków, dochodów i funduszy,

-         odprowadzanie zrealizowanych dochodów na rachunek bieżący budżetu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem – pisanie przelewów,

-         sporządzanie wszelkich informacji i ocen stanu należności Starostwa i Powiatu, uzgadnianie sald z odbiorcami usług,

-         sporządzanie sprawozdań Rb-27S o dochodach i Rb-N o należnościach i innych dotyczących dochodów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem,

-         współudział przy opracowywaniu projektu budżetu i planu finansowego Starostwa Powiatowego.

Wykształcenie:

-         wyższe magisterskie ekonomiczne

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),

-         minimum roczny staż pracy w księgowości.

Wymagania pożądane:

-         kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do: 10 lutego 2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-02-01

Ogłoszenie o Wolnym Stanowisku Pracy

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor-referent administracyjny

w Wydziale Organizacyjnym

Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

Główne obowiązki:

przyjmowanie i obsługa stron w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,

prowadzenie ewidencji kart katalogowych sprzętu i urządzeń pomocniczych,

prowadzenie magazynu sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,

udzielanie nieodpłatnych porad beneficjantom pomocy z zakresu korzystania i obsługi udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych,

właściwy dobór i dopasowanie udostępnionych przedmiotów stosownie do potrzeb,

wyszukiwanie osób spełniających warunki do korzystania z usług wypożyczalni.

 

Wykształcenie:

wyższe magisterskie, administracja, zarządzanie

Wymagania konieczne:

być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),

minimum 2 letni staż pracy w administracji.

Wymagania pożądane:

kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

kwestionariusz osobowy,

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 lutego 2006 r. do godz. 1000 sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-02-06

Ogłoszenie o Wolnym Stanowisku Pracy

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Podinspektor ds. Unii Europejskiej i Funduszy Pomocowych

Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu

Główne obowiązki:

merytoryczne przygotowywanie i realizacja zagadnień z zakresu współpracy powiatu z zagranicą i integracji europejskiej,

pozyskiwanie kontaktów celem poszerzenia współpracy z zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego,

opracowywanie materiałów informatycznych i sprawozdawczych z dziedziny integracji europejskiej i współpracy z zagranicą,

współpraca z administracją państwową i samorządową wszystkich stopni w zakresie integracji europejskiej i środków pomocowych,

udział w opracowywaniu i monitorowaniu strategii rozwoju Powiatu,

przygotowywanie publikacji merytorycznych i promocyjnych dla Powiatu,

współpraca z organizacjami pozarządowymi związanymi z działalnością Powiatu,

współpraca ze środkami masowego przekazu (lokalne, regionalne i krajowe),

instalowanie programów komputerowych,

przyjmowanie i wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej,

udostępnianie upoważnionym pracownikom: zakupionego oprogramowania aplikacyjnego; zakupionych baz prawnych, adresowych i statystycznych; utworzonych w urzędzie baz danych,

archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych,

zabezpieczanie danych gromadzonych w pamięciach komputerów przed ich utratą,

prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej dla Powiatu Kolbuszowskiego.

Wykształcenie:

wyższe magisterskie, administracja, informatyka

Wymagania konieczne:

być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),

minimum 3 letni staż pracy w zakresie administracji lub informatyki.

Wymagania pożądane:

kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

kwestionariusz osobowy,

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do: 20 lutego 2006 r. do godz. 1000 sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

2006-03-09

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ul. 11 Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

poszukuje kandydatów na stanowisko:

-         Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym (Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych)

Liczba lub wymiar etatu: 4 osoby – zatrudnienie na 1/2 etatu

Główne obowiązki:

 

1.       Udzielanie i upowszechnianie informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, a w szczególności dotyczących:

1)      praw osób niepełnosprawnych w tym wynikających z kodeksu pracy,

2)     możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w szczególności dotyczących:

-         przekwalifikowania i szkolenia osób niepełnosprawnych,

-         zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

-         turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych,

-         warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,

-         likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

3)                    systemowych rozwiązań dotyczących:

-         edukacji osób niepełnosprawnych,

-         pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,

-         rehabilitacji leczniczej i leczenia,

-         wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych,

4)      instytucji wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

5)      organizacji zrzeszających i działających na rzecz osób niepełnosprawnych i oferowanych przez nie formach pomocy,

6)        ustawowego wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych,

7)       programów Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w których beneficjentami są osoby niepełnosprawne.

2.       Udzielanie porad i informacji beneficjentom programu,

3.       Organizowanie szkoleń i spotkań dla osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych,

4.       Opracowywanie i kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych oraz podmiotów działających na rzecz, lub zatrudniających takie osoby.

Wykształcenie:

-         minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym

Wymagania konieczne:

-         być osobą nie karaną za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-         posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Word, Excel),

-         posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wymagania pożądane:

-         kreatywność; samodzielność; odpowiedzialność; dyspozycyjność; umiejętność dobrej organizacji pracy; umiejętność pracy w zespole, prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.),

-         kwestionariusz osobowy,

-         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o prowadzeniu, nie prowadzeniu działalności gospodarczej indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

-         kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o posiadanym stażu pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do: 23 marca 2006 r. do godz. 1000 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO PRACY”

ZASTRZEŻENIE: W przypadku nie podpisania umowy przez PFRON na zadanie „Tworzenie i Prowadzenie Ośrodków Informacji dla Niepełnosprawnych” umowy o pracę nie zostaną podpisane.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat.kolbuszowa.pl), oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje: (0-17) 22-75-880.

 


 1  2  3  4  5  6 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)