Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2019-04-24

P10/2019

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

ul. 11-go Listopada 10

36-100 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp rowów i nasypów dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2019 r. ZAD Nr-1 - 3”

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 

1.2. Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na jedno wybrane zadanie.

1.3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na zadanie pn.:  „ Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp dróg powiatowych  Zadanie Nr….........    na terenie Gminy: .………...............”

1.4. Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia tj. koszenie I –sze i II – gie.

1.5. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

1.6. Ofertę należy przygotować na podstawie zał.: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ DRÓG”

2. Wymagany termin realizacji umowy: I koszenie do 13.06.2019 r.; II koszenie do 30.08.2019 r.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.

4. Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:

    1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg.   załączonego wzoru

    2/ opłaconą polisę ubezpieczeniową ( wymagana przed podpisaniem umowy)

5. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2019 r do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta

6. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami jest:

Pan Paweł Kopeć tel. 17 74 45 774

7. Informacje dotyczące zlecenia robót: W terminie do 5 dni od daty wyboru Zamawiający zawrze pisemną umowę z wykonawcą.

 

Zał.:

1. Wzór oferty

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Wykaz dróg

4. Orientacyjna lokalizacja

5. Wzór umowy

2019-04-29

P11/2019

Znak sprawy: OR.042.19.14.2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
na wykonanie zamówienia pn.:
Zorganizowanie usługi szkoleniowej w  zakresie przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w zawodzie spawacz MAG dla 11 uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

 

2019-05-23

P12/2019

ZDP-2720.I. 6.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej  pn.: ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie polegająca na  budowie mostu JNI 01024241   w km 13+898 wraz z dojazdami  w miejscowości Przedbórz, Bukowiec” 

2019-06-13

P13/2019

OR.272.1.2019

Powiat Kolbusziwski ogłasza przetrag nieograniczony na zadanie pn: Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego i zasilenia programu funkcjonującego w PODGiK w Kolbuszowej

 

2019-06-14

P14/2019

ZDP-2720.I. 7.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

Część I  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec- Widełka od km 11+142 do km11+258 strona lewa w miejscowości Widełka

Część II Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie „

2019-07-22

P15/2019

Kolbuszowa, 2019-07-22

Ogłoszenei o przetargu na oddanie w najem na okres od 2019-08-25 do 2020-03-24 pomieszczeń wraz z infrasytukturą  w nieruchomości powstałej  w ramach realziacji projektu pn.: "Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania-powiat kolbuszowski"

2019-07-31

P16/2019

OR.272.2.2019                                                                                 Kolbuszowa, 2019-07-31

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:: "Przebudowa i modernizacja części budynku byłych warsztatów szkolnych w Kolbuszowej  na kuchnię wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia (parking)".

2019-08-27

P17/2019

ZDP-2720.I.9.19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 10+475  - 10+714 strona lewa w miejscowości Przedbórz ”.

2019-09-05

P18/2019

Zaproszenie do złożenia oferty

na usunięcie siedmiu sztuk drzew rosnących w trudno dostępnych miejscach na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/10 położonej w obr. Werynia, gmina Kolbuszowa

2019-09-05

P19/2019

ZDP-2720.I. 9.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Remont dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego:

Część I. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1 215 R Werynia – Kłapówka w km 0+008 – 1+682 w miejscowości Werynia

Cześć II. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna –Kopcie w km 4+886 – 5+193,5 oraz w km 5+208 – 7+066  w miejscowości Mechowiec, Płazówka

UWAGA, ZMIANA !

 

2019-09-05

P20/2019

ZDP-2720.I. 10.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Podniesienie standardu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w km 11+580  - 12+425 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Dzikowiec

2019-09-06

P21/2019

ZDP-2720.I. 11.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w km 6+735 – 6+947 w miejscowości Hucina, Niwiska

2019-09-11

P22/2019

GK.032.12.2019

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10, reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji do celów prawnych - synchronizacji dla działki nr 3529 położonej w obrębie Cmolas gmina Cmolas. Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Cmolas polegającej na ujawnieniu Skarbu Państwa jako właściciela, a Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji jako zarządcy ww. działki.

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej wynosi 40 dni od daty zawarcia umowy.

Wymogi oferty:

Oferta oprócz danych dotyczących oferenta (nazwy przedsiębiorcy, adresu, nr telefonu, nr uprawnień, nr NIP, nr REGON) i jego podpisu powinna zawierać cenę brutto za realizację zlecenia.

Miejsce oraz termin złożenia oferty:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach z dopiskiem „nie otwierać - oferta GK.032.12.2019". w terminie do dnia 27 września 2019 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zawierać: dane oferenta (nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP, REGON, nr uprawnień, nr telefonu), jego podpis oraz cenę brutto za realizację całości zamówienia.

Oferty można złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. 217 w godzinach pracy Urzędu (pon. 8.00 - 16.00 wt.-pt. 7.30-15.30) lub nadesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul.l 1 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

2019-11-14

P31/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Kolbuszowski zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:  „Dostawa tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej”

 

2022-04-13

P7/2022

OR.272.4.2022

Postępowanie  pn „Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski”

:link do postepowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc90d258-e205-4fb0-99ab-ec6fdf696fb2


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 13:31:41, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)