Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2008-05-26

P10/2008

ZDP-3450/  9 /2008

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:„Modernizację  drogi powiatowej nr 1225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp.”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 sierpięń 2008

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2008-06-16 do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2008-06-16 o godz. 1015
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %
2008-06-03

P11/2008

ZDP-3450/ 10 /2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go  Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy (przebudowy) mostu drogowego przez rzekę Turka w ciągu drogi powiatowej nr 1 207 R  Raniżów-Poręby Wolskie w km 3+778.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

Termin realizacji zamówień:  - projekt budowlany z pozwoleniem na budowę - do 12.09. 2008 r.

2008-06-11

P13/2008

Or. 342 / 6 / 2008

OGŁOSZENIE

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach programu pn: Ograniczania Skutków Niepełnosprawności ”.

(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 125678-2008 z dnia 11.06.2008 r.)

Termin realizacji zamówienia 14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani ANNA GOLIS

Nr tel: (0-17) 22-75-856

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem:

„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i urzadzeń pomocniczychoraz  „nie otwierać przed 19.06.2008 r. godz: 09:15

2008-06-12

P14/2008

Or. 342 / 7 / 2008                                                                    
OGŁOSZENIE
Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Termomodernizacja obiektów szkolnych stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego”.
(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 127899-2008 z dnia 12.06.2008 r.)
Termin realizacji zamówienia 100 dni kalendarzowe licząc od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 30.11.2008 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski
Nr tel: (0-17) 22-75-845
Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem Oferta na „Termomodernizację obiektów szkolnych stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego” oraz  „nie otwierać przed 03.07.2008 r. godz:08.30.
Termin składania ofert upływa dnia 03.07.2008 r. do godz: 08.15
2008-06-13

P15/2008

Or. 342 / 8 / 2008           

Przetarg unieważniony                                                               

OGŁOSZENIE

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 w Kolbuszowej”

 (Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 128470-2008 z dnia 13.06.2008 r.)

Termin realizacji zamówienia 110 dni kalendarzowe licząc od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem Oferta na „Termomodernizację obiektów szkolnych stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego” oraz  „nie otwierać przed 03.07.2008 r. godz: 08.30.

2008-06-26

P1/CKP

1/2008 
Kolbuszowa, 26.06.2008 r.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa dachów nad budynkami Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej”.
 (Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 141638-2008 z dnia 26.06.2008 r.)
Termin realizacji zamówienia 110 dni kalendarzowe licząc od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 10.12.2008 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej: bip.powiat.kolbuszowa.pl
2008-06-27

P16/2008

ZDP-3450/ 12 /2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ogłoszenie            

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Modernizację drogi powiatowej nr 1 228 R Nowa Wieś – Domatków w km 1+635 – 1+995”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    12 wrzesień 2008

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

2008-07-02

P17/2008

ZDP-3450/  13  /2008

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 5+344-6+450 strona prawa.”

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    05 wrzesień 2008

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2008-07-22 do godz. 1000.

2008-07-03

P18

Or. 342/9/08                                                         Kolbuszowa, 3.07.2008 r.

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ogłasza przetarg niograniczony na: „Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy III klasy i osnowy pomiarowej dla części powiatu kolbuszowskiego (obręb Przyłęk gm. Niwiska oraz  obręby Przedbórz, Bukowiec, Domatków i Poręby Kupieńskie gm. Kolbuszowa) z zastosowaniem technik GPS do pomiarów uzupełniających a także metody ścisłego wyrównania sieci zintegrowanej w układzie „2000” i „1965" oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Przyłęk zgodnie z opracowanymi warunkami technicznymi”.

2008-07-04

P19/2008

ZDP-3450/  14  /2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Przebudowę polegającą na odbudowie ustroju nośnego istniejącego mostu przez rzekę Przyrwa w ciągu drogi powiatowej nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Głogów Młp. W km 10+287.”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 grudzień 2008

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2008-07-25

2008-07-09

P20/2008

Or. 342/10/08                                                       Kolbuszowa, 2008-07-09

Powiat Kolbuszowski oglasza przetarg nieograniczony na: "Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Kolbuszowej" 

2008-08-07

P/BOJSP/08

Kolbuszowa, 07.08.2008 r.

Przetarg nieograniczony na: Konserwacja i restauracja kaplicy usytuowanej na terenie Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych -etap1

2008-09-03

P24/2008

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 tel. fax. /0-17/ 227-58-74 zwany dalej  „Zamawiającym” ogłasza przetarg   nieograniczony na wykonanie „Remontu drogi powiatowej nr 1212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 6+285-7+247”

Zamówienie obejmuje głównie:

-         wyrównanie istniejącej nawierzchni  tłuczniem kamiennym sortowanym,

-         roboty ziemne (pobocza, rowy)

Szczegółowe zakresy poszczególnych rodzajów robót podaje ślepy kosztorys.

Termin realizacji zamówienia  : 28 listopad 2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane zawiera poniżej wymienione dokumenty:     

Rozdział 1: Instrukcję dla oferentów       

Rozdział 2: Formularz oferty

Rozdział 3: Ślepy kosztorys           

Rozdział 4: Istotne postanowienia umowy

2008-09-05

P25/08

ZDP-3450/  16  /2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 213 R Widełka-Hucisko w km 0+065-0+364 strona lewa”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    14 listopad 2008

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

2008-09-08

P26/08

ZDP-3450/  17  /2008

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba w km 7+724-8+607 strona prawa”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    21 listopad 2008

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)