Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2018-11-29

P32/2018

OR.042.19.11.2018                                                                                                                 Kolbuszowa 2018.11.29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 2  nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

 

2018-11-29

P33/2018

Znak sprawy:  OR.042.19.12. 2018

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU  NA  USŁUGI   SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 10 lub 20 godzin/ rok  kwalifikacja zawodowa łącznie dla  18 kwalifikacji/rok  z wykorzystaniem szkolnej platformy e-learningowej przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych uczniów  z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w latach szkolnych 2018/19. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

2018-12-04

P34/2018

Znak sprawy: OR.2600.38.2018

Zapytanie ofertowe. 

"Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejcach publicznych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego"

2018-12-13

P35/2018

GK.032.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego znak: GK.660.56.17.2018 w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym odnośnie granic działki nr 1111 z działkami nr 1112 i 1662/2.

2018-12-13

P36/2018

GK.032.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego znak: GK.660.56.1.2018 w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Huta Komorowska, gmina Majdan Królewski, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym odnośnie działki nr 1364 oraz działek nr 1361, 1362, 1363.

2018-12-13

P37/2018

GK.032.16.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy sporządzenia kameralnej dokumentacji geodezyjnej, w ramach czynności przygotowawczych do postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Cmolas, gmina Cmolas, polegającej na doprowadzeniu do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem prawnym odnośnie działek nr 5526/2 i 5527.

2019-01-11

P1/2019

Znak sprawy:  OR.042.19.13.2019  

 OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU NA   USŁUGI   SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 50 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 35 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2018/2019.

Uwaga!   Zmiana treści Ogłoszenia/SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

2019-02-11

P2/2019

ZDP-2720.I. 1.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

„Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Dzikowiec:

Część I Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola

Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w miejscowości Dzikowiec

Część III Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w miejscowości Lipnica”

2019-02-15

P3/2019

Kolbuszowa, 2019-02-15

GK.032.4.2019                         

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiat Kolbuszowski reprezentowany przez Starostę Kolbuszowskiego Pana Józefa Kardysia i Wicestarostę Pana Wojciecha Cebulę zaprasza do złożenia ofert na zadanie:
Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: rejestrów gruntowych z założenia i odnowienia ewidencji gruntów oraz przygotowanie oprogramowania umożliwiającego aktywne przeglądnie zeskanowanych rejestrów gruntów.

 

2019-02-20

P4/2019

Kolbuszowa, 2019-02-20

Powiat Kolbuszowski działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu/ów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, którego Wnioskodawcą i Liderem będzie Powiat Kolbuszowski

2019-02-21

P5/2019

ZDP-2720.I. 2.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: 

„Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych:

Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej  Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba  w miejscowości  Komorów

Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości Mechowiec

Część 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 215 R Werynia – Kłapówka w km 0+000  - 1+682 w miejscowości Werynia

Część 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R 

Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba   w miejscowości Ostrowy Tuszowskie”

2019-03-01

P6/2019

Kolbuszowa, 2019-03-01

Powiat Kolbuszowski działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza drugi otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu/ów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, którego Wnioskodawcą i Liderem będzie Powiat Kolbuszowski

2019-03-06

P7/2019

ZDP-2720.I. 3.19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn:
„Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych:

Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr  1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie  w km 11+983 – 12+103 strona prawa oraz drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie -Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. km 9+816 – 9+996 strona lewa polegającej na budowie chodników dla pieszych

Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 3+149 – 3+408 strona lewa

Część 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 2+180 – 2+410 strona lewa

Część 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 229 R Niwiska – Huta Przedborska polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 3+830 – 4+460 strona lewa

Część 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 4+046 – 4+951 strona lewa

Część 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 2+131 – 2+891 strona lewa

Cześć 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 6+482 – 7+972 strona prawa

Cześć 8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 0+495 – 0+665 strona prawa

Cześć 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów -  Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 18+029 – 18+360 strona prawa

Cześć 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka km 6+830 – 9+071 ”

2019-03-06

P8/2019

ZDP-2720.I.4.19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  „Przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych:

Część I  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 2+113 – 2+788
Część II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka  w km 1+190 – 2+390
Część III Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 220 R Wielkie Pole – Poręby Dymarskie – Mechowiec w km 0+000 – 0+853
Część IV Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 2+134 – 2+152, km 2+695 – 2+908
Część V Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 10+503 – 10+811 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie
Część VI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka w km 1+083 – 1+381 oraz km 2+453 – 2+757

 

2019-03-18

P9/2019

ZDP-2720.I. 5.19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie - Lipnica  – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska”

Uwaga!   Zmiana treści Ogłoszenia/SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 pzp) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer sprawy: ZDP-2720.I.5.19

Dotyczy  przetargu  nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie - Lipnica  – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska”

 Na podstawie Art. 38 ustęp 4 i 4 a  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.2018.1986) zamawiający zmienia treść SIWZ w:
• rozdział 13 pkt.8 ,
• rozdział 16 pkt.1 i 2 ,
• Załącznik Nr 7 – wzór umowy

Zmienioną SIWZ oznaczono indeksem „ zmiana 1”
Zmiana  Załącznik Nr 7 – wzór umowy  oznaczono indeksem „ zmiana 1”
Załącznik Nr 9 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Zmienione dokumenty są obowiązujące w przedmiotowym postepowaniu o zamówienie publiczne.

Jednocześnie na podstawie Art. 12a ustęp  1   ustawy Prawo zamówień publicznych  w wyniku zmiany treści ogłoszenia zamawiający zmienia:
-         termin złożenia ofert na dzień 08.04.2019 r.  godzina 10.00
-         termin otwarcia ofert  na dzień 08.04.2019 r. godzina 10.15


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)