Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-02-07

P1/2007

ZDP-3450/ 2 /2007

                                                                                                       Kolbuszowa 2007-02- 07

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kolbuszowa i Niwiska.

Zadanie nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Cmolas i Majdan Królewski.

Zadanie nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzikowiec i Raniżów.

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  wiosenne do 19 maja 2007, pozostałe do 29 września 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2007-03-09 do godz. 1000

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-03-09 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2007-02-15

P2/2007

OGŁOSZENIE

 

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla użytków leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Powiatu Kolbuszowskiego”,  kod CPV 77200000-2

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U., Nr 19, poz.177 z późń. zm.) zwana dalej Ustawą oraz przepisy wykonawcze do Ustawy.

 

Informacje ogólne

1)       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego tj.  bip.powiat.kolbuszowa.pl.  lub można ją uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

2)       Osoby uprawnione do kontaktu w sprawach oferty:

1. Grzegorz Ziemiański –(017) 22-75-847

2. Dorota Dworak (017) 22-75-834

3. Monika Wójcik-Nieznalska (017) 22-75-877; 22-75-846

 

 

1.       Warunki wymagane od Wykonawców:

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1

i 2 ustawy.

 

2.         Dokumenty wymagane od Wykonawców:

1)       Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz)

2)       Oświadczenie w trybie art. 22, ust.1 Ustawy oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 (załącznik nr A do siwz).

3)       Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego (Urząd Skarbowy) oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płatnością podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4)       Wypełniony załącznik nr B siwz – wykaz prac o charakterze złożoności jak zadanie będące przedmiotem zamówienia, min. 2 roboty w przeciągu ostatnich 3 lat (jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) potwierdzone referencjami stwierdzającymi ich należyte wykonanie.

5)       Zamawiający wyklucza z postępowania uczestników postępowania, którzy nie złożą

w określonym przez Zamawiającego terminie oświadczeń j/w oraz dokumentów.

 

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę.

 

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w ust. 3 siwz, wg zasady „spełnia – nie spełnia”.

 

 

 

3.       Przedmiot zamówienia:

1)         Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu
i inwentaryzacji stanu lasu dla użytków leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Powiatu Kolbuszowskiego.

 

A)      Wykaz terenów objętych zleceniem na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów:

1.      Staniszewskie – pow. 47,7265 ha

2.      Zielonka – pow. 284,6424 ha

3.      Wola Raniżowska – pow. 172,35 ha

4.      Mazury – pow. 85,2695 ha

5.      Korczowiska – pow. 118,4169 ha

6.      Leśna Wspólnota Gruntowa Wsi Markowizna, grunt w miejscowości Korczowiska – pow. 40,39 ha

7.      Leśna Wspólnota Gruntowa Wsi Dzikowiec, w m. Lipnica – pow. 26,86 ha

8.      Leśna Wspólnota Gruntowa Tuszów Narodowy, w m. Ostrowy Tuszowskie – pow. 23,45 ha

9.      Leśna Wspólnota Gruntowa Padew Kolonia, w m. Ostrowy Tuszowskie – pow. 10,94 ha

10.    Zarząd Wiejski d/s. Lasu Serwitutowego Wsi Nowy Dzikowiec, w m. Lipnica – pow. 6,58 ha

Razem: 816,6253 ha

 

B)      Wykaz terenów objętych zleceniem na opracowanie inwentaryzacji stanu lasów:

1.      Zgromadzenie S.S. Służebniczek N.M.P. w Starej Wsi pod Brzozowem,
w miejscowości Cmolas – pow. 2,0337 ha

 

Łączna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia (pkt A i B): 818,659 ha

 

4.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 15 października 2007 roku.

 

 

5.       Oferty częściowe:

Ofertę należy złożyć na całość zamówienia – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6.       Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających oraz zawierania umowy ramowej.

 

8.       Sposób obliczenia ceny oferty:

Cena od 1 ha opracowania (netto, brutto, VAT).

 

9.       Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

 

Cena oferty brutto – 100 %

Przy ocenie brany będzie pod uwagę stosunek ceny najniższej za 1 ha opracowania do ceny oferowanej przez poszczególnych Wykonawców wg poniższego wzoru:

                 Cena brutto oferty najniższej

Cena = ------------------------------------- x 100%

Cena brutto oferty badanej

10.    Wadium

Zamawiający nie przewiduje wpłacania wadium.

 

11.    Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Starostwa w Kolbuszowej,

ul. 11-go Listopada 10, w terminie do dnia 05.03.2007 r. do godziny 10.00.

 

12.      Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

13.    Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2007 r. o godz.10.15, w siedzibie Zamawiającego

w pok. Nr  220, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

2007-03-13

P3/2007

ZDP-3450/  4 /2007

Kolbuszowa 2007-03- 13

                             

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10

  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzikowiec i Raniżów.

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  wiosenne do 31 maja 2007, pozostałe do 29 września 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2007-03-21

do godz. 1000

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-03-21 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 

2007-04-11

P4/2007

ZDP-3450/   6  /2007

                                                                                                     Kolbuszowa 2007-04-11

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: Remonty-drogi powiatowe o nawierzchni żwirowej.

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    12 maja 2007

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2007-04-19

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-04-19 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2007-04-18

P5/2007

Kolbuszowa, dn. 18.04.2007 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej obręb KOMORÓW i RUSINÓW”

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (pon. 60 000 euro)

 

 

I.             Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębów Komorów i Rusinów gmina Majdan Królewski,
zgodnie z opracowanym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków
oraz warunkami technicznymi.

 

II.            Pożądany termin realizacji zamówienia:

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia ustala się na dzień:

I etapu obejmującego obręb Rusinów - 31.10.2007r.

II etapu obejmującego obręb Komorów – 31.03.2008r.

III.           Dokumenty wymagane od oferentów:

1.       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

2.       Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej / załącznik nr 2 /.

3.       Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 i 24 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych / załącznik nr 1 /.

4.       Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

5.    Informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności oferenta z 2006r.

 – wymagany obrót za rok 2006 nie mniejszy niż 600 000 - zł.

6.       Wykaz posiadanego przez oferenta sprzętu geodezyjnego i komputerowego niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.       Wykaz posiadanych licencjonowanych programów komputerowych / wykaz licencji –EWMAPA  v. 7.0 , EGB 2000 v. 4.40/ niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia.

8.       Wykaz średniorocznego zatrudnienia pracowników inżynieryjno-technicznych

z wykształceniem geodezyjnym, zatrudnionych na podstawie omowy o pracę na czas nieokreślony w latach  2004 – 2006    / wymagane zatrudnienie min. 10 osób, w tym

min 5 osób posiadających uprawnienia z zakresu 1i2/.

9.       Wykaz uprawnień zawodowych posiadanych przez pracowników przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia w zakresie określonym w art. 43 ust 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

10.    Wykaz prac o charakterze i złożoności jak zadanie będące przedmiotem zamówienia
z podaniem ich wartości – min. 4 roboty wykonane i przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego w ciągu ostatnich 3 lat.

11.    Przedłożenia Zamawiającemu referencji, że roboty, o których mowa w pkt. 10 zostały wykonane z należytą starannością.

12.    Dokumenty wymienione w punktach 1 i 13 powinny być wystawione nie wcześniej

      niż 6 miesięcy, zaś wymienione w punkcie 4 nie wcześniej niż 3 miesiące przed  

      upływem terminu składania ofert.

      Dokumenty wymienione w punkcie 1 – 11 i 13 należy złożyć w formie oryginału

      lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

13.    Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 4,5,6,7,8,9 

      ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.                 Uprawnieni do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień są:

1.       Bosek Antoni – Geodeta Powiatowy
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada  10
tel. 0-17 prefix 22 75 854.

2.       Kita Janusz – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej.

ul. 11- go Listopada 10, tel. 0-17 prefix 22-71-094.

V.                   Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

VI.                 Okres związania złożoną ofertą

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

VI.               Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

VII.         Sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać w podwójnych opieczętowanych kopertach z napisem
„Przetarg – modernizacja ewidencji gruntów i budynków,

 oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej obręb KOMORÓW
i RUSINÓW”
w sekretariacie Starostwa  w Kolbuszowej  ul. 11-go Listopada 10,
nie później niż do 30 kwietnia 2007r. do godz. 10ºº.

VIII.        Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 kwietnia 2007r. o godz. 1015  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, pokój nr. 220

Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy oferentów, adresy firm i ceny ofertowe.

IX.           Kryteria wyboru oferty

O wyborze oferty przez zamawiającego decydować będzie najniższa cena brutto w PLN

X.             Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie http://bip.powiat.kolbuszowa.pl

2007-05-15

P6/2007

ZDP-3450/ 7 /2007

Kolbuszowa 2007-05-15

  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 Ogłoszenie

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej

Nr 1 204 R Majdan Król.-Raniżów-Głogów Młp.

w miejscowości Lipnica

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    29.06. 2007

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2007-05-25

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-05-25 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2007-05-18

P7/2007

0r. 342/04/2007                                                                                    Kolbuszowa, 2007-05-18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

        (Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP w dniu 11 maja 2007 r.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych NR 98 z dnia 18.05.2007 r., pozycja 28335)

1. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa, ul. 11-go Listopada 10, tel. (017) 22 75 880, 22 75 871; fax (017) 22 71 523 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu umocnień przyczółków oraz zabezpieczeń stożków mostów w ciągu w ciągu dróg powiatowych.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej :  bip.powiat.kolbuszowa.pl .

Specyfikację w formie pisemnej można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 ÷ 15.00 - w terminie 5 dni od złożenia wniosku; cena tej specyfikacji wynosi 25 PLN.

Pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Basta, tel. (017) 22 75 883.

4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu umocnień i zabezpieczeń stożków mostów na dwóch obiektach :

   - I – most w m. Stece w c. dr. pow. Nr 1205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska, km 6+358,

   - II – most w m. Poręby Dymarskie w c. dr. pow. Nr 1219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan   Królewski, km 4+221.

   Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

6. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2007 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) spełniający warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)÷3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy,

3) spełniający inne warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia zawarte w formularzu oferty oraz dokumenty składające się na ofertę, a określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

             wysokość oferowanej ceny – waga 100 %.

10. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 217 Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2007 r. do godz. 10.30.

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 220 w dniu 12 czerwca 2007 r. do godz. 10.45.

12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2007-05-18

P8/2007

Or. 342/05/2007                                                                                   Kolbuszowa, 2007-05-18

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi UZP w dniu 11 maja 2007 r.
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 98 z dnia 18.05.2007 r., pozycja 28336
)

1. Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa, ul. 11-goListopada 10, tel. (017) 22 75 880, 22 75 871; fax (017) 22 71 523 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy odwodnienia dróg powiatowych poprzez przebudowę przepustów drogowych, zjazdów do gospodarstw oraz renowację rowów przydrożnych.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie udostępniona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej : bip.powiat.kolbuszowa.pl  

Specyfikację w formie pisemnej można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 ÷ 15.00 - w terminie 5 dni od złożenia wniosku; cena tej specyfikacji wynosi 25 PLN.

Pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Basta.

4. Przedmiotem zamówienia :

    - I obiekt - przebudowa przepustu w m. Bukowiec, dr.pow. Nr 1227 R Trześń-Domatków-

                      Bukowiec-Kupno, km 10+214

    - II obiekt- przebudowa przepustu w m. Komorów, dr.pow. Nr 1162 R Mielec-Rzochów-

                      Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Komorów (Potrąba), km 21+096

    - III obiekt- przebudowa przepustu w m. Poręby Wolskie, dr.pow.Nr 1208 Poręby Wolskie-

                       Turka, km 1+756

    -IV obiekt- naprawa odwodnienia drogi pow. Nr 1222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-

                       Dzikowiec w km 11+595÷12+319 poprzez wykonanie zjazdów do gospodarstw

                       oraz renowację rowów przydrożnych.

   Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

5. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

6. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2007 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) spełniający warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1)÷3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy,

3) spełniający inne warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia zawarte w formularzu oferty oraz dokumenty składające się na ofertę, a określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:

             wysokość oferowanej ceny – waga 100 %.

10. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 217 (sekretariat). Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2007 r. do godz. 10.30.

11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 220, w dniu 12 czerwca 2007 r. o godz. 11.00.

12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2007-06-06

P9/2007

Or. 342/06/07                                                                                           Kolbuszowa, 06.06.2007 r.

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NIEOGRANICZONYM

(pon. 60 000 euro)

Starosta Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na założenie numerycznej, wektorowej mapy zasadniczej miasta Kolbuszowa w układzie „2000”,

powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie: bip.powiat.kolbuszowa.pl

I.         Zamawiający: Starosta Kolbuszowski,

36-100   Kolbuszowa, ul. 11-go Listopada 10

II.        Opis przedmiotu zamówienia:

Założenie numerycznej, wektorowej mapy zasadniczej dla miasta KOLBUSZOWA

w systemie „EWMAPA” na  podstawie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków

oraz danych zawartych w zasobie.

III.      Położenie i charakterystyka obiektu:

1.        Charakterystyka przestrzenna:

Założenie numerycznej mapy zasadniczej dotyczy miasta Kolbuszowa będącego jednostką ewidencyjną.

Powierzchnia opracowania wynosi 794 ha i obejmuje około 500 ha terenu zurbanizowanego, około 300 ha terenów rolnych. Na terenie miasta znajduje się około 3200 budynków.

2.       Dane ogólne:

m. KOLBUSZOWA

- powierzchnia ogólna - 794 ha w tym:

7 ha - grunty pod wodami

11 ha  - tereny kolejowe 

- ilość działek -                                                                                              4307

- ilość jednostek rejestrowych -                                                                  2650

- ilość budynków -                                                                                       3200

- mapa ewidencji gruntów skala 1: 1000 -                                                  38 ark map

- mapa zasadnicza 1: 500 –                                                                          62 ark map

1:1000-                                                                 18 ark map.

IV.       Pożądany termin realizacji zamówienia:

Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia ustala się na dzień:

30.11.2007r.

V.         Dokumenty wymagane od oferentów:

1.       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

2.       Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej / załącznik nr 2 do SIWZ/.

3.       Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych / załącznik nr 1 do SIWZ/.

4.       Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że oferent nie zalega z opłaceniem podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

5.    Informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności oferenta za 2006r.

– wymagany obrót za rok 2006 nie mniejszy niż 600 000.- zł.

6.       Wykaz posiadanego przez oferenta sprzętu geodezyjnego i komputerowego niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia.

7.       Wykaz posiadanych licencjonowanych programów komputerowych / wykaz licencji
-EWMAPA v.7.0, EGB 2000 v. 4.40/ niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia.

8.       Wykaz średniorocznego zatrudnienia pracowników inżynieryjno-technicznych
z wykształceniem geodezyjnym, zatrudnionych na podstawie omowy o pracę na czas nieokreślony w latach 2004 – 2006 /wymagane zatrudnienie min. 10 osób, w tym

min 5 osób posiadających uprawnienia z zakresu 1i2/.

9.       Wykaz uprawnień zawodowych posiadanych przez pracowników przewidzianych do wykonania niniejszego zamówienia w zakresie określonym w art. 43 ust 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

10.    Wykaz prac o charakterze i złożoności jak zadanie będące przedmiotem zamówienia
z podaniem ich wartości – min. 3 roboty wykonane i przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego w ciągu ostatnich 3 lat.

11.    Przedłożenia Zamawiającemu referencji, że roboty, o których mowa w pkt. 10 zostały wykonane z należytą starannością.

12.    Dokumenty wymienione w punktach 1 i 13 powinny być wystawione nie wcześniej

niż 6 miesięcy, zaś wymienione w punkcie 4 nie wcześniej niż 3 miesiące przed  

upływem terminu składania ofert.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 – 11 i 13 należy złożyć w formie oryginału

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta

13.    Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 4,5,6,7,8,9  ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.   Uprawnieni do kontaktu z oferentami i udzielania wyjaśnień są:

1.       Bosek Antoni – Geodeta Powiatowy

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10,

tel. 0-17 prefix 22 75 854.

2.       Kita Janusz – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej.

ul. 11- go Listopada 10, tel. 0-17 prefix 22-71-094.

VII.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości kwoty umownej, zgodnie z art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione  w pieniądzu,
to Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni

po odbiorze przedmiotu zamówienia.

VIII.            Okres związania złożoną ofertą

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

IX.                 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

X.                   Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

XI.                 Sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać w podwójnych opieczętowanych kopertach z napisem
„ Przetarg – założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta KOLBUSZOWA”
w sekretariacie Starostwa  w Kolbuszowej  ul. 11-go Listopada 10, nie później niż
do 25 czerwca 2007r. do godz. 10ºº

XII.         Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 czerwca 2007r. o godz. 1015 siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, pokój nr. 220

Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.  Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy oferentów, adresy firm i ceny ofertowe.

XIII.       Kryteria wyboru oferty

O wyborze oferty przez zamawiającego decydować będzie najniższa cena brutto w PLN

2007-06-29

P10/2007

ZDP-3450/   8  /2007

                                                                                                            Kolbuszowa 2007-06- 29

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Zadanie  nr 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp.

                        Modernizacja drogi powiatowej nr 1 230 R Nowa Wieś-Zapole-Hucisko

Zadanie nr 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-   Dzikowiec

                        Modernizacja drogi powiatowej nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka

Zadanie nr 3. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-      Dzikowiec                     

Zadanie nr 4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 034 R od drogi 872-Krzątka-Trzosowa Ścieżka

                        Modernizacja drogi powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba

Zadanie nr 5. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 216 R Kolbuszowa Górna-Kłapówka

                      Modernizacja drogi powiatowej nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie

Zadanie nr 6. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 209 R Zielonka-Korczowiska

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  20 wrzesień 2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2007-07-20

do godz. 1000

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-07-20 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2007-07-27

P11

Kolbuszowa, 27.07.2007 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1.         INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych” w ramach programu pn.: „Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności” współfinansowanego ze środków PERON.

1.2.     Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego
zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.3.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia
2004 r., nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.4.     Dane Zamawiającego:

NIP: 814 14 65 314

REGON: 690 587 350

Dokładny adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: ( 0 – 17) 22 75 834

Strona internetowa Zamawiającego: www.powiat.kolbuszowski.pl, w sprawie przetargów zakładka BIP.

Znak Postępowania: OR. 2120/07/07

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym

znakiem.

2.         PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1       Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot zamówienia określony wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 33196200-2, 33141700-7, 33141720-3, 33141710-0, 33100000-1, 33158000-2, 33155000-1, 33192100-3,

33193110-3.

2.2          Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń pomocniczych

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw/ilości sztuk w poszczególnych pozycjach będących przedmiotem zamówienia do wartości 30% całego zamówienia. Powyższa zmiana uzależniona jest od cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji zawartych w wybranej ofercie. Powyższe zastrzeżenie ma związek z ilością środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na zakup poszczególnych sprzętów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zastrzega, iż okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Wraz z dostarczonym zamówieniem należy przedłożyć stosowne atesty i certyfikaty

3.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający przewiduje 2 dostawy zamawianego sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ciągu roku:

-           pierwsza dostawa (w asortymencie wskazanym w części B SIWZ) powinna nastąpić w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Płatność za I - wszą dostawę nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego; faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po dostarczeniu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz sprawdzeniu, zaakceptowaniu dostawy przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

-           druga dostawa (w asortymencie wskazanym w części B SIWZ) dokonana zostanie na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie dostawy z 2 tygodniowym (14 dni) wyprzedzeniem. Realizacja drugiej dostawy nastąpi najpóźniej do 12 listopada 2007 r. Płatność za II – gą dostawę nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego; faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po dostarczeniu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz sprawdzeniu, zaakceptowaniu dostawy przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

4.         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKOW

4.1.     O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1   Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

c)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

Zamówienia;

d)     nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

4.2   Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1   W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 a) wymagane jest wykonywanie

działalności związanej z w/w zamówieniem. Ocena spełnienia warunków

szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie przedstawionych

przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

4.2.2   W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.1 b), c), d) ocena spełnienia

warunków szczegółowych wg zasady spełnia/nie spełnia nastąpi na podstawie

przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w

punkcie 5.1.2.

5.     OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1   W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

5.1.1   Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - do oferty każdy z

Wykonawców jest zobowiązany dołączyć:

a)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5.1.2   Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z

Wykonawców powinien złożyć oświadczenie, że:

a)     spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ

b)     nie podlega wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art. 24 Ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ

6.         OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień

Wykonawcom jest:

-   w sprawach merytorycznych dot. sprzętu i urządzeń: Anna Golis,
tel. (0-17) 22 75 85641

-   w sprawach formalno – prawnych dotyczących postępowania przetargowego: Dorota Dworak, tel/fax. (017) 22 75 834

7.         TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

7.1   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

7.2   W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania

ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody

na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

8.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1   Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, w sekretariacie – pokój 217, do godziny 10.00 do dnia 06.08.2007 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

8.2       Oferty zostaną otwarte w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej o godzinie 10.15
w dniu 06.08.2007 r.

9.         OPIS KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

Maksymalną liczbę punktów [100] otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą

cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio umniejszoną liczbę

punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P= Cn       x100

COB

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

Cn – oferta z najniższą ceną

COB – cena oferty badanej

10.          Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych

11.          Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

12.          Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

2007-08-10

P12/2007

                                                                                                                     Kolbuszowa, 10.08.2007 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Budowa dachu nad budynkiem dydaktycznym Zespółu Szkół Technicznych w Kolbuszowej – II etap”.

I.                    Zamawiający:

1.       Pełna nazwa zamawiającego:

POWIAT KOLBUSZOWSKI

2.       Adres:

ul. 11-go LISTOPADA 10, 36-100 KOLBUSZOWA

3.       REGON:

690 581 382

4.       Internet:

http/www.powiat.kolbuszowski.pl., e-mail:starostwo@powiat.kolbuszowa.pl

5.       Numer telefonu:(017) 22-75-880, faks:(017) 22-75-834

II.                  Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i 40 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm./).

Kod CPV: 45400000-1

III.               Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

1.          Imię i nazwisko: Stanisław Malinowski

2.          Numer telefonu: (017) 22-75-845

3.          Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 309

4.          Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00-15.00

5.          Stanisław Kubiś – w zakresie umożliwienia oględzin placu budowy.

6.          Robert Płoch - w zakresie informacji dotyczących wersji elektronicznej SIWZ

IV.                 Przedmiot zamówienia:

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz dostawy i usługi niezbędne do wykonania dachu nad segmentami:

·          2 budynki boczne dydaktyczne,

·          budynek parterowy dydaktyczny

·          łącznik do sali sportowej

2.          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.          Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.          Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

5.          Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

6.          Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

7.          Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

V.             Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2007 roku.

VI.                 Warunki wymagane od wykonawców:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych oraz złożą pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawcy obowiązani są:

a)       Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podst. Art. 24 Pzp – załącznik nr 14 do SIWZ

b)       Udokumentować wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych, co najmniej pięciu robót budowlanych o zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem.

c)        Przedłożyć min. 3 referencje, że roboty, o których mowa w ppkt „a” zostały wykonane z należytą starannością.

d)       Przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e)       Przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń
i dokumentów.

VII.         Wymagania dotyczące wadium.

1.     Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

2.     Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

VIII.            Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.        Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1.       Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ul.11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

pok. nr: 217 sekretariat Starostwa Powiatowego

·          Termin składania ofert: 31.08.2007 r. do godz. 08.15

·          Termin otwarcia ofert: 31.08.2007 r. godz. 08.30

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

X.                   Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia. Musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagany jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Ponadto dokumentacja budowlana zawierająca 10 załączników do SIWZ (bez przedmiarów robót) opracowana jest na większy zakres robót niż przedmiot zamówienia.

Sposób obliczenia ceny oferty: cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13.07. 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867), przy zachowaniu następujących założeń:

·          Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji budowlanej, jak również inne pozostałe koszty, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym określone w „Ogólnych warunkach umowy”(zał. Nr 12).

·          Cenę należy obliczyć, obliczając koszt nakładów w kolejności ujętej w Przedmiarach robót stanowiących zał. Nr 11 do SIWZ z zastrzeżeniem, że załączone do SIWZ przedmiary należy traktować jako materiał poglądowy (bez przedmiarów na dach łącznika, których Zamawiający nie posiada), gdyż zgodnie z §4, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 04.202.2072); dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru robót.

Ilość robót - w oparciu o przedmiary opracowane przez Wykonawcę (przedmiarów nie dołączać do oferty)

·          Cena musi być wyliczona z rozdziałem na segmenty: 2 budynki boczne dydaktyczne, budynek parterowy dydaktyczny, łącznik do sali sportowej.

·          Nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak również do ogólnej ceny oferty). Cena musi spełniać wymogi ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 01.97.1050)

·          Dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).

              XII.      Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem.

Cena ryczałtowa – 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: (Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,

Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której ogólne warunki stanowią załącznik Nr 12 do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ogólnymi warunkami umowy.

            XIII.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.             Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z art. 150 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.             Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XV.          Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom do wykonania żadnej części zamówienia.

XVI.             Tryb zawarcia umowy:

Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.

2007-09-12

P13/2007

                                                                               Kolbuszowa, 12.09.2007 r.

Ogłoszenie o ponownym przetargu nieograniczonym na:

„Budowa dachu nad budynkiem dydaktycznym Zespółu Szkół Technicznych w Kolbuszowej – II etap”

(postępowanie o wartości pon. kwoty o której mowa w art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.09.2007 r. pod nr 164878-2007

2007-09-26

P14/2007

Ogłoszenie o przetargu na:

 „Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów” poniżej kwoty o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(na podst. art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm./)

Pełna nazwa zamawiającego:

  POWIAT KOLBUSZOWSKI

Adres:

  ul. 11-go LISTOPADA 10, 36-100 KOLBUSZOWA

2007-09-27

P15/2007

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na : "Zakup i dostawa sprzetu komputerowego"


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)