Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2011-09-20

P12/2011

ZDP-2720/I/9/11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba, budowa odwodnienia”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    29 październik 2011

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017) 7445783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-10-05 do godz. 1100.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-10-05 o godz. 1115.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)  100 %

2011-09-21

Z4/11

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy dotyczącej wyliczenia kubatury wydobytej kopaliny bez wymaganej koncesji w msc. Brzostowa Góra

Termin składania ofert: 30.09.2011r. godz. 11.00

2011-09-22

P13/2011

ZDP-2720/I/10/11
Kolbuszowa 2011-09-22

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja odcinków dróg powiatowych-Zadanie 1, droga nr 1 220 R Wielkie Pole-Poręby Dymarskie-Mechowiec km 2+174-3+074. Zadanie 2, droga nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka km 1+680-2+620. Zadnie 3, droga 1 207 R Raniżów-Poręby Wolskie km 4+406-5+440”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    29 październik 2011

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-10-07
do godz. 1100.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-10-07 o godz. 1115Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2011-09-28

Z5/11

Starostwo Powiatowe  w Kolbuszowej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi „Badania sprawozdania finansowego za 2011r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej"

2011-09-28

P/14/2011

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:' Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO w Kolbuszowej'

2011-09-30

P/15/2011

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

" Założenie numerycznej , wektorowej mapy zasadniczej w układzie „2000” dla obrębu: Majdan Królewski, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie”

2011-10-07

Brak tytułu

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na " Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości"
2011-10-13

P16/2011

ZDP-3450/11/2011
Kolbuszowa 2011-10- 13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od 01.11.2011 do 31.03.2012
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-10-21 do godz. 945.Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-10-21 o godz. 1000Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2011-11-04

P17/2011

ZDP-3450/12/2011Kolbuszowa 2011-11-04

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Cmolas

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od podpisania umowy do 31.03.2012 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2011-11-14do godz. 945.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-11-14 o godz. 1000Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2011-11-18

P18/2011

Poiat Kolbuszowski ogłasza przeztarg nieograniczony na: "Zaciągniecie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem: na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 900 000,00 zł"

2011-11-30

P19/2011

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony pn:" Dostawa tablic rejestracyjnych na lata 2012-2013"

2011-12-07

Z6/2011

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego występuje do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych z propozycją  wykonania usługi  pn. „Transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w 2012 r”.   

2011-12-15

Z7/2011

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym ubezpieczenia mienia Powiatu na 2012 r.

2012-01-19

P/1/2012

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: " Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski "

UWAGA!!! Modyfikacja treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert do dn. 13.02.2012r godz. 11.00

2012-01-20

Z/1/2012

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zaprasza do złożenia oferty na ubezpieczenie mienia Powiatu Kolbuszowskiego w 2012r.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)