Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2014-05-16

P16/2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kolbuszowa, 16.05.2014r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 744 57 83, fax. 17 744 57 74 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec -  Dzikowiec w km 14+185

Oferty należy składać w zaklejonych  kopertach w ZDP do dnia: 02.06.2014r. godz. 9: 45

Termin wykonania zamówienia: 28.11.2014r.

2014-05-19

P17/2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 222 R JAGODNIK - CMOLAS  - MECHOWIEC-DZIKOWIEC km 10 + 393 - 10 + 541

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 sierpień 2014

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2014-06-05 do godz. 945

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-06-05 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2014-05-26

P/18

Kolbuszowa, 2014-05-26                                                                                                                                                                                                         

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na oddanie w najem na okres pięciu lat pomieszczeń wraz z infrastrukturą

w nieruchomości powstałej w ramach realizacji projektu pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Kolbuszowski”  w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym.

2014-05-27

P/19/2014

Uwaga! Modyfikacja treści siwz.

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:" Remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych NR 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka i Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec"

2014-07-15

P/20/2014

OR.272.3.2014                                              Kolbuszowa, 2014-07-15

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni".

Do otwarcia zał nr 1 dokumentacja projektowa należy stosować program kompresujacy *rarr lub *zip

UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ !!!

2014-07-28

P/21/2014

Kolbuszowa, 2014-07-28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na oddanie w najem na okres pięciu lat pomieszczeń wraz z infrastrukturą  nieruchomości powstałej w ramach realizacji projektu pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Kolbuszowski”  w celu prowadzenia działalności polegającej na kształceniu ustawicznym.
2014-07-30

P/22/2014

                                                                                Kolbuszowa, 2014-07-30

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: Zarządzanie projektem:Podkarpacie stawia na zawodowców w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej

2014-08-01

P23/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (17)  7445783, fax. (17)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 033 R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie w km 4+439-4+600 w miejscowości Wilcza Wola (Spie)..

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2014.

2014-08-04

P24/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - (Remont i przebudowa odcinków dróg powiatowych) 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (17)  7445783, fax. (17)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Zadanie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Zadanie 1. Remont drogi powiatowej nr 1 231 R Domatków-Przedbórz w m. Domatków i Przedbórz w km 0+000-0+540 i 1+400-2+072

Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie- Majdan Królewski km 2+235-3+230 w miejscowości Płazówka.

Zakres zamówienia obejmuje głównie: - przebudowę odcinków dróg o łącznej długości 2 207 mb, - profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 622 T - wykonanie warstwy wiążącej na powierzchni 5 075 m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na powierzchni 11 782 m2, - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym na powierzchni 2 465 m2 - odmulenie rowów 2 465 m.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2014.

2014-10-09

P25/2014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (17)  7445783, fax. (17)  7445774 ogłasza przetarg na: 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych o łącznej długości 286.8 km..

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

2014-10-13

P26/2014

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony pn : "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 683 057zł z przeznaczeniem: 1) na    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 2 402 545zł, 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -280 512zł, w całości na finansowanie wydatków Projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego zgodnie z Umową UDA-RPPK.02.02.00-18-136/12-00 z dnia 3 grudnia  2013r"
2015-02-19

P1/2015

Kolbuszowa: Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych.
Numer ogłoszenia: 22465 - 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

MODYFIKACJA (25.02.2015)
Poprawa błędu dotycząca adresu email w pliku SIWZ.doc, rozdział 1, pkt 1

MODYFIKACJA (26.02.2015)
Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdział 10

WYBÓR OFERTY (25.03.2015)

2015-03-05

P2/2015

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

Remont drogi powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w miejscowości Werynia, Kłapówka, Widełka w km 6+298-7+246 oraz w km 8+317-11+067

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 lipiec 2015

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2015-03-20 do godz. 9:45.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2015-03-20 o godz. 10:00

MODYFIKACJA (12.03.2015)Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział 21 pkt 6.1
2015-03-05

P3/2015

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony  na zadanie pn: " Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Ostrowy Baranowskie i obrębu Ostrowy Tuszowskie"
2015-03-10

P4/2015

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni z siedzibą Werynia 501, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż środków trwałych, które uchwałą Nr 11/64/2015 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej zostały przeznaczone do likwidacji.

Więcej informacji w załączonym pliku.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)