Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2009-07-10

P23/09

ZDP-3450/12/2009
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi  nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych :

Zadanie nr 1
Nr 1 033 R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie  w km 7+655-12+000

Zadanie nr 2
Nr 1 231 R Domatków-Przedbórz w km 0+000-2+071
 
Zadanie nr 3
Nr 1227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 0+000-2+133


Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

2. Termin realizacji zamówień:    

Zadanie nr 1  22.12.2009 r.

Zadanie nr 2  15.09.2009 r.
   
Zadanie nr 3  15.09.2009 r.

2009-07-14

P24/09

ZDP-3450/  13  /2009

Kolbuszowa 2009-07-14

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w miejscowości Wola Raniżowska”

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    18 wrzesień 2009

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2009-08-04

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2009-08-04 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2009-08-14

P25/09

ZDP-3450/14/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych i obiektu mostowego:

Zadanie nr 1
Droga nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 0+000-3+746

Zadanie nr 2
Most na drodze nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 1+858  
Zadanie nr 3
Droga nr 1 176  R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w km 7+023-22+234


Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

2. Termin realizacji zamówień:    

Zadanie nr 1  21.12.2009 r.

Zadanie nr 2  21.12.2009 r.
   
Zadanie nr 3  21.12.2009 r.
 
3. W przetargach mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych a także spełniający warunki dodat-kowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez wykonawców w ofertach, a określonych w specyfika-cji istotnych warunków zamówienia.

4. Nie przewiduje się, dla poszczególnych zadań, możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiające-go, pokój nr 502, w godz. 7.00 ÷ 15.00 od poniedziałku do piątku. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Wojciech Basta.

6. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 502.
   Termin składania ofert upływa dnia 24.08. 2009 r. o godz. 10.45.

2009-08-26

P26/09

ZDP-3450/  15  /2009

                                                                                 Kolbuszowa 2009-08-26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

            Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w miejscowości Niwiska”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 październik 2009

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2009-09-18 do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2009-09-18 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2009-08-28

P27/09

ZDP-3450/ 16 /2009

                                                                                 Kolbuszowa 2009-08-28

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: Wzmocnienie istniejącej podbudowy i wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1 207 R Raniżów-Poręby Wolskie w km 3+133-4+419”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    23 październik 2009

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2009-09-21

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2009-09-21 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2009-08-28

P28/09

ZDP-3450/ 17   /2009Kolbuszowa 2009-08-28

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w miejscowości Mechowiec”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 październik 2009

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2009-09-21

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2009-09-21 o godz. 1030

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %
2009-10-23

P29/09

ZDP-3450/ 18  /2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Remont drogi powiatowej  nr 1 230 R Nowa Wieś-Zapole-Hucisko w km 0+330-1+130” POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    10 grudzień 2009

 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2009-11-13
do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2009-11-13 o godz. 1015
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2009-12-11

P/31/09

Or. 342/16/09                                                      Kolbuszowa, 11.12.2009 r

Starostwo powiatowe w Kolbuszowej oglasza nabór nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2010-2011

2010-01-12

P/1/10

Or. 342/1/10                                                        Kolbuszowa, 2010-01-12

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Rozbudowa Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na siłownię szkolną, wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych; roboty dostosowawcze zaplecza socjalnego dla Sali gimnastycznej i siłowni"  w ramach projektu p.n.: "Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej poprzez modernizacje infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej "wspólfinansowanego w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

UWAGA-W trosce o prawidłowe przygotowanie przez Wykonawców ofert dotyczących niniejszego przetargu prosimy o systematyczne sprawdzanie  strony internetowej Zamawiajacego dot. w/w postępowania w związku z możłiwością pojawiania się nowych informacji, wyjasnień dot. przetargu lub ewentalnej zmiany siwz

Przetarg zakończony

2010-03-01

P2/10

ZDP-3450/  1 /2010                                  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:
Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kolbuszowa, Niwiska i Cmolas.
Zadanie nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzikowiec,  Raniżów i Majdan Królewski.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  wiosenne do 15 maja 2010, pozostałe do 15 września 2010 r.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2010-03-16 do godz. 1000
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2010-03-16 o godz. 10
15.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2010-03-02

P3/10

Or. 342/2/10                                                    Kolbuszowa, dn. 2010-03-02

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Kolbuszowa Dolna  i Werynia”.

2010-03-09

P/4/10

Or. 342/3/10                                                        Kolbuszowa, 2010-03-09

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetar nieograniczony na: "Odbudowa drogi powiatowej nr 1219R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w km 9 + 798 - 10 + 790".

2010-03-24

P5/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych, przebudowy dróg i obiektów mostowych:

Zadanie nr 1

Element 1 - chodnik nr 1 162 R  Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy-Potrąba w km 10+299-    11+454
Element 2- chodnik nr 1 206 R Wola Raniżowska przez wieś w km 0+813-2+723

Zadanie nr 2

Element 1- chodnik nr 1 223 R Ostrowy Tusz.-Trzęsówka-Siedlanka w km 3+209-4+609
Element 2- chodnik nr 1 224 R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas w km na długości 110 mb
Element 3- chodnik nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km na długości 285 mb (przejście przez pas drogowy PKP)

Zadanie nr 3

Element 1-  nr 1 213 R Widełka-Hucisko droga w km 1+000-3+870, chodnik w km 0+565- 0+698
Element 2- droga nr 1 215 R Werynia-Kłapówka km 1+600-4+678
Element 3- droga nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka km 3+290-7+341

Zadanie nr 4

Element 1- most  nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 7+325

Zadanie nr 5

Element 1- chodnik nr 1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 8+465-9+569 i w km 12+578- 13+690
Element 2- chodnik nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 3+746-3+993
Element 3- droga nr 1 232 R  Huta Przedborska-Kamionka km 0+000-2+160

Zadanie nr 6
Element 1- droga nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów   km 2+528-4+133
Element 2- droga nr 1 220 R Wielkie Pole-Poręby Dym.-Mechowiec km 0+000-1+785
Element 3- droga nr 1 223 R  Ostrowy Tusz.-Trzęsówka-Siedlanka   km 5+020-6+140
Element 4- droga nr 1 204 R  Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. km 16+722-18+705

Zadanie nr 7

Element 1- most  nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 5+218

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

2010-04-09

P6/2010

ZDP-3450/3/2010

UWAGA!!!  ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I SIWZ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,    fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 226 R Cmolas - Świerczów w km 1+858”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 sierpień 2010 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

2010-04-13

P7/2010

ZDP-3450/4/2010
Kolbuszowa dnia 13.04. 2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go  Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych i obiektu mostowego:


Zadanie nr 1 Element 1- chodnik nr 1 223 R Ostrowy Tusz.-Trzęsówka-Siedlanka w km 3+209-4+609
Element 2- chodnik nr 1 224 R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas w km na długości 110 mb
Element 3- chodnik nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km na długości 285 mb
                    (przejście przez pas drogowy PKP)

Zadanie nr 2
Element 1- most  nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 5+218

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

2. Termin realizacji zamówień:    

Zadanie nr 1  Element 1 - 30.11.2010 r.
Element 2 - 30.11.2010 r.
Element 3 - 30.11.2010 r.

Zadanie nr 2 Element 1 - 15.07.2010 r.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)