Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-08-30

P18/2006

Or. 342 / 18 / 2006                                                                        Kolbuszowa, dn.30.08.2006 r.

 

Nastąpiła Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania poniżej

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

   Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem”.

 

Termin dostawy: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Katarzyna Depa

Nr tel: (0-17) 22-75-856

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na dostawę łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem” oraz „ nie otwierać przed 08.09.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 08.09.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

 Informacje o przetargu można uzyskać pod Nr tel: (0-17) 22-75-834 (p. Magdalena Gil)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Kryteria oceny ofert :

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

2006-09-05

P19/2006

ZDP-3450/  15   /2006

                                                                                                     Kolbuszowa 2006-09-05

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10

tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej

Nr 1 140 R Tuszów-Sarnów-Ostrowy Baranowskie

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    22.12. 2006

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-09-13

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-09-13 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2006-09-06

P20/2006

Or. 342 / 16/ 2006                                                                              Kolbuszowa, dn. 06.09.2006 r.

 

 

Nastąpiła Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania poniżej

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

      „Likwidacja barier w Zakładach Opieki Zdrowotnej w zakresie umożliwiającym osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie”.

(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 232 z dnia 06.09.2006 r. pozycja 46177).

 

Termin realizacji zamówienia 15 listopad 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na likwidację barier w ZOZ” oraz „nie otwierać przed 29.09.2006 r.                 godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

                                                                                                              

                                                                                             

 

2006-09-08

P21/2006

ZDP-3450/  16   /2006

Kolbuszowa 2006-09-07

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Przebudowa chodnika drogi powiatowej

Nr 1 204 R Majdan Król.-Raniżów-Głogów Młp.

w miejscowości Wola Rusinowska

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    27.10. 2006

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-09-18

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-09-18 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 

2006-09-08

P22/2006

Or. 342 / 17 / 2006

Kolbuszowa, dn. 08.09.2006 r.

 

 

Nastąpiła Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania poniżej

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

      „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba”, stanowiąca wniosek o dotację w ramach działania 1.1.1 ZPORR p.n. „Modernizacja drogi powiatowej 1 162 R na trasie Mielec – Stalowa Wola”.

 

(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 234 z dnia 07.09.2006 r. pozycja 46539).

Termin realizacji zamówienia 15 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Eugeniusz Szczebiwilk

Nr tel: (0-17) 22-75-840

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na zadanie: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba”, stanowiąca wniosek o dotację w ramach działania 1.1.1 ZPORR p.n. „Modernizacja drogi powiatowej 1 162 R na trasie Mielec – Stalowa Wola” oraz „nie otwierać przed 10.10.2006 r. godz: 10.15”.

Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy  ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Wadium: 5 000 zł

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

2006-09-19

Unieważnienie Przetargu

ZDP-3431 /11/ 06

Kolbuszowa 2006-09-18

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o

39-300 Mielec

ul. Korczaka 6 a.

 

 

 

                         Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 2006-09-13 r  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. ” Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr. 1 140 R Tuszów-Sarnów-Ostrowy Baranowskie  w miejscowości Ostrowy Baranowskie -  zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień  publicznych   - przetarg  został unieważniony .

 

                    Cena  najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.    

 

 

Otrzymują:

 1 x adresat

 1 x tablica ogłoszeń.

 1 x a / a.

2006-09-20

P23/2006

ZDP-3450/ 17 /2006

Kolbuszowa 2006-09-20

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej

Nr 1 140 R Tuszów-Sarnów-Ostrowy Baranowskie

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    22.12. 2006

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-09-27

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-09-27 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2006-09-25

P24/2006

Or. 342 / 19 / 2006

Kolbuszowa, dn. 25.09.2006 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Przebudowę dźwigu towarowego na dźwig osobowy w budynku Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej na działce nr ewidencji gruntów 2328/21”.

 

Termin realizacji zamówienia 27 luty 2007 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na przebudowę dźwigu towarowego na dźwig osobowy w budynku Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej na działce nr ewidencji gruntów 2328/21” oraz   „nie otwierać przed 12.10.2006 r. godz: 10.15”.

Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Wadium: 6 000 zł

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

2006-09-28

P25/2006

ZDP-3450/ 18  /2006

Kolbuszowa 2006-09- 28

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

 

 TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od 01.11.2006 do 31.03.2007

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-10-10

do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-10-10 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2006-10-12

U26/2006

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2006-11-10

P26/2006

Or. 342 / 20 / 2006    

Kolbuszowa, dn 09.11.2006 r.

 

terminu składania ofert został przesunięty na dzień 24.11.2006r. godz. 10.15

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

      „Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”

 

(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 302 z dnia 09.11.2006 r. pozycja 57154).

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 30.11.2006 roku do 30.09. 2016 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Elżbieta Wołosz

Nr tel: (0-17) 22-75-839

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” oraz „nie otwierać przed 20.11.2006 r.  godz: 10.15”.

Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

1)       wysokość oprocentowania kredytu – 60 % 

2)       jednorazowa prowizja od kwoty kredytu – 40%

 

Wadium – 8 000,00 zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

                                                                                                              

                                                                                             

 

2006-11-14

P27/2006

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ

 

Ogłasza  pierwszy przetarg  na  wynajem lokali użytkowych znajdujących się

w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  przy ul.

11-go Listopada 10.

 

I.                    USTNY  NIEOGRANICZONY- dla lokalu użytkowego z przeznaczeniem na kiosk

 

1.       Opis lokalu i jego położenie: Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy oznaczony nr

      116 o pow. użytkowej 11,4m2 położony na kondygnacji „1” – parter, przy wejściu

       głównym do budynku ( siedziby Starostwa).  Przeznaczenie: Pomieszczenie

       przeznaczone jest na kiosk. Okres wynajmu: 1.01.2007r.  – 31.12.2008 r. Czas

       wynajmu: 2 lata, cena wywoławcza 23,00 zł/m2 ( netto) Wadium: 50,00 zł

         

 

II.                  USTNY  OGRANICZONY – dla lokali przeznaczonych na biura z wyłączeniem

            usług  świadczonych przez radców prawnych, adwokatów i notariuszy.

 

2.       Opis lokalu  i jego położenie: Przedmiotem wynajmu jest lokal  użytkowy  oznaczony nr 119 o pow. użytkowej  - 46,8m2  położony  na kondygnacji „1”  - parter w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Przeznaczenie: Pomieszczenie przeznaczone jest na biuro z wyłączeniem usług świadczonych przez radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Okres wynajmu: 1.02.2007 r. –31.01.2009 r. Czas wynajmu: 2 lata, cena wywoławcza : 23,00 zł /m2 ( netto). Wadium: 200,00 zł

 

3.       Opis lokalu i jego położenie : Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy oznaczony

      nr 401 o pow.  użytkowej 34,4 . Lokal znajduje się na kondygnacji „4” – III piętro. 

     Przeznaczenie: Pomieszczenie przeznaczone jest na biuro z wyłączeniem usług

     świadczonych przez radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Okres wynajmu:

     1.01.2007r. – 31.12.2008 r.  Czas wynajmu: 2 lata , cena wywoławcza: 20,00 zł/m2

           ( netto). Wadium: 130,00 zł.    

 

4.       Opis lokalu i jego położenie: Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy oznaczony

       nr 402 o pow.  użytkowej 15,2m2. Lokal  znajduje się na kondygnacji „4”- III piętro .

     Przeznaczenie: Pomieszczenie przeznaczone jest na biuro z wyłączeniem usług

     świadczonych przez radców pranych, adwokatów i notariuszy. Okres wynajmu:

     1.01.2007 r. – 31.12.2008 r. . Czas wynajmu: 2 lata. Cena wywoławcza: 23,00 zł/m2

     ( netto). Wadium: 65,00 zł. 

 

 

       Do zaproponowanej stawki  czynszu najmu  będzie doliczone 22%  podatku VAT

i opłata  za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę,  ścieki i  wywóz  nieczystości stałych.  Najemca będzie także zobowiązany do opłacania podatku od nieruchomości  za wynajęty lokal. Otwarcie przetargu nastąpi  w dniu 19 grudnia 2006r. o godz. 1000 w  budynku  Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  przy ul.

11 Listopada 10 w sali nr 220.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w pieniądzu do  dnia 13 grudnia 2006r.  na rachunek: Starostwo Powiatowe

w Kolbuszowej Podkarpacki Bank Spółdzielczy  w Sanoku 19 8642 1168 2016 6800 0013 0015. Podczas wpłaty wadium należy dopisać nr lokalu ( lokali), za które wadium się uiszcza.   Osoby zainteresowane uczestniczeniem w przetargu ograniczonym ( na wynajem lokali nr 119, 401 i 402 ) są zobowiązane do dnia 13 grudnia 2006r. złożyć pisemne oświadczenia, iż w w/w lokalach nie będą prowadzić usług świadczonych przez radców prawnych, adwokatów i notariuszy. Uczestnicy przetargu  mogą się zapoznać ze stanem technicznym lokali  i warunkami najmu  w dniu 15 grudnia  2006r.  w godz.

1000-1300  w starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok.208. Uzyskana  w przetargu  kwota czynszu  płatna jest przed podpisaniem umowy, nie później  niż w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu . Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu lokalu, a w przypadku  uchylenia się  przez  wyłonionego najemcę od zawarcia umowy  (brak wpłaty  w terminie ustalonym wyżej ) - wadium przepada  na rzecz  organizatora przetargu.

      Zastrzega  się  prawo odwołania  przetargu z ważnych powodów wraz z podaniem

      przyczyny odwołania przetargu.

     Szczegółowych informacji  udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru

      i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  pok. nr 208

      tel. (017) 2275-851.

2006-11-21

P28/2006

 

  Or. 342 / 20 / 2006                                            Kolbuszowa, dn. 21.11.2006 r.

 

          

 

 

 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

                     Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Zamawiający modyfikuje SIWZ w następujących punktach:

 

1)      Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”,

 

2)      Opakowanie oferty powinno być oznaczone w następujący sposób: „Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” oraz „nie otwierać przed 24.11.2006 r. godz: 10.15

 

 

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 24.11.2006 r. o godz. 10.00

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2006 r. o godz. 10.15

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

                                                                                                      

            STAROSTA KOLBUSZOWSKI

 

              Bogdan Romaniuk

2006-11-21

P29/2006

Or. 342 / 21 / 2006                                                            Kolbuszowa, dn.21.11.2006 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

   Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych”.

 

Ogłoszenie zamieszczone na Portalu Zamówień Publicznych Nr OWP / 2006 / 11 / 21-1609834

 

Termin dostawy: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Katarzyna Depa

Nr tel: (0-17) 22-75-856

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” oraz „ nie otwierać przed 29.11.2006 r. godz: 10.15”.

Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Kryteria oceny ofert :

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

2006-12-27

P30/2006

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza drugi przetarg na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)