Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2007-10-01

P16/2007

Kolbuszowa, 01.10.2007 r.

Powiat Kolbuszowski oglasza przetarg nieograniczony na: "Odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej"

2007-10-03

P17/2006

ZDP-3450/ 13 /2007

Kolbuszowa 2007-10-03

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

             Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

  TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 01.11.2007 do 31.03.2010

 W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2007-10-24 do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2007-10-24 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 

2007-10-05

P18/2007

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza  drugi przetarg   na  wynajem lokali użytkowych znajdującego się w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  przy ul. 11-go Listopada 10.

2007-11-12

P19/2007

ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 20, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego.
2007-11-23

P20/2007

Or.2120/12/2007                                                Kolbuszowa, 23.11.2007 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup i dostawę spzrętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych"

2007-12-05

P21/2007

Or.342/14/2007

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2008-2009"

2008-02-01

P1/2008

Or. 342 / 1/ 2008
OGŁOSZENIE
Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Przebudowa pomieszczeń Poradni Chirurgicznej i Apteki szpitalnej z przeznaczeniem na gabinety fizykoterapii Działu Rehabilitacji Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej”.
(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 21936-2008 z dnia 01.02.2008 r.)
2008-02-04

P2/2008

ZDP-3450/ 1 /2008

Kolbuszowa 2008-02- 04

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kolbuszowa i Niwiska.

Zadanie nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Cmolas i Majdan Królewski.

Zadanie nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzikowiec i Raniżów.

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  wiosenne do 16 maja 2008, pozostałe do 15 września 2008 r.

 

2008-02-26

P3/2008

Or. 342 / 2 / 2008                                                                 
Kolbuszowa, dn. 26.02.2008 r
 
OGŁOSZENIE
 Starosta Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Brzostowa Góra i Wola Rusinowska”.
 (Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 38361-2008 z dnia 26.02.2008 r.)
2008-04-23

P4/2008

ZDP-3450/2/2008
Kolbuszowa dnia 22.04. 2008 r

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go  Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych:

Zad. nr 1 – droga Nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w km 9+575-11+525 i w km 13+693-13+896 wraz z  kładką nad ciekiem wodnym

Zad. nr 2 – droga Nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 19+410-21+760, km 21+750-21+920 i w km 22+074-22+239

droga Nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska w km 8+328-8+578

droga Nr 1 210 R Korczowiska-Mazury w km 3+523-6+200

Zad. nr 3 – droga Nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 17+414-18+650 i w km 15+877-16+722

droga Nr 1 212 Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 3+242-3+420 wraz z kładką nad ciekiem wodnym

droga Nr 1 222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 9+939-10+389 i w km 13+413-13+813

Zad. nr 4 – droga Nr 1 222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 5+344-6+450

droga Nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 0+500-0+665

droga Nr 1 224 R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas w km 5+775-6+377

Zad. nr 5 – droga  1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 5+863-6+507

droga 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa (Obrońców Pokoju) w    km   20+369-20+951

2008-04-24

P5/2008

ZDP-3450/  3 /2008
Kolbuszowa 2008-04-23

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:   Remonty-drogi powiatowe o nawierzchni żwirowej.

2008-04-30

P6/2008

ZDP-3450/ 4 /2008
Kolbuszowa 2008-04-30

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:„Modernizację odcinków dróg powiatowych ” to jest:

Zadanie nr 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka
                     Modernizacja drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan  Królewski
Zadanie nr 2.  Modernizacja drogi powiatowej nr 1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno
Zadanie nr 3. Modernizacja drogi powiatowej nr 1225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp.
Zadanie nr 4.  Modernizacja drogi powiatowej nr 1 235 R Brzostowa Góra-Krzątka
Zadanie nr 5.  Modernizacja drogi powiatowej nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 sierpień 2008

2008-04-30

P7/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30.04 2008 r. pod numerem 91354-2008)

Zamawiający: Powiat Kolbuszowski, 36-100 Kolbuszowa, ul. 11-goListopada 10, tel. (017) 22 75 880, 22 75 871; fax (017) 22 71 523 ogłasza przetarg nieograniczony na „Odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.  Nr 223,  poz. 1655).  

Specyfikację w formie pisemnej można otrzymać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 ÷ 15.00 - w terminie 5 dni od złożenia wniosku; cena tej specyfikacji wynosi 25 PLN.

Pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Basta.

4. Przedmiotem zamówienia :   Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej:

Element 1: odbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze - Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 14+212-15+002 790 mb.

Element 2: odbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze - Przedbórz – Poręby Kupieńskie - w km 12+195-12+395 i w km 14+012-14+212

2008-05-12

P8/2008

ZDP-3450/  5 /2008

 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych:

Zad. nr 1 – droga Nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w km 9+575-11+525 i w km 13+693-13+896 wraz z  kładką nad ciekiem wodnym

Zad. nr 2 – droga Nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 19+410-21+760, km 21+750-21+920 i w km 22+074-22+239

  • droga Nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska w km 8+328-8+578
  • droga Nr 1 210 R Korczowiska-Mazury w km 3+523-6+200

Zad. nr 3 – droga Nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 17+414-18+650 i w km 15+877-16+722

  • droga Nr 1 212 Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 3+242-3+420 wraz z kładką nad ciekiem wodnym
  • droga Nr 1 222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 9+939-10+389 i w km 13+413-13+813

Zad. nr 4 – droga Nr 1 222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 5+344-6+450

  • droga Nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 0+500-0+665
  • droga Nr 1 224 R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas w km 5+775-6+377

Zad. nr 5 – droga  1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 5+863-6+507

  • droga 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa (Obrońców Pokoju) w    km   20+369-20+951

Zad. nr 6 – droga  1 221 R  Podmurynia - Komorów w km 0+000-2+232

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

Termin realizacji zamówień:

projekty budowlane z pozwoleniem na budowę - do 10.10. 2008 r.

projekty budowlane do zgłoszenia – do 29.08.2008 r.

2008-05-19

P9/2008

ZDP-3450/  8 /2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy (przebudowy) mostu drogowego przez rzekę Turka w ciągu drogi powiatowej nr 1 207 R  Raniżów - Poręby Wolskie w km 3+778.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 13:31:41, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)