Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2017-06-08

P16/2017

ZDP-2720.I.10.17                                                                                                                     

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 3+092 – 5+915 w miejscowości Poręby Kupieńskie

2017-06-09

P17/2017

Nr ref.:OR.272.3.2017

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg na zadanie:" Modernizacja baz danych EGIB oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500 dla obrębów powiatu kolbuszowskiego".

2017-07-15

P18/2017

                                                                                                  Kolbuszowa, 2017-07-15

Powiat Kolbuszowski zaprasza do skladania ofert w przetargu nieograniczonym na: "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej"

 

uwaga zmiana terminu  skladania ofert  na 25.08.2017

2017-07-21

P19/2017

ZDP-2720.I.11.17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko w km 0+685 – 0+965”

 

2017-07-26

P20/2017

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ: WYPOSAŻENIA CYFROWEJ PRACOWNI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KOLBUSZOWEJ, WYPOSAŻENIA PRACOWNI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W WERYNI WYPOSAŻENIA PRACOWNI DO NAUKI PRZEDMIOTÓW W ZAWODACH: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ KUCHARZ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W WERYNIORAZ LICENCJI MULTIMEDIALNEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W WERYNI.

UWAGA, zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy składać w godzinach 8:00 - 14:00. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty  17.08 .2017r do .godz. 14.30.

 

2017-07-26

P21/2017

OR.272.52017                                                                                             Kolbuszowa, 2017-07-26

Powiat Kolbuszowski zaprasza do skladania ofert w przetargu nieograniczonym na: "Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w ramach projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej"

uwaga: zmaina terminu składania ofert na 04.09.2017

 

 

2017-08-04

P22/2017

ZDP-2720.I.12.17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 209 R Zielonka – Korczowiska  w km 0+000 – 2+565 oraz w km 5+660 – 8+223 w miejscowości Zielonka, Korczowiska”

 

2017-08-25

P23/2017

OR.272.6.2017                                                                                           Kolbuszowa, 25.08.2017

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na: „Zakup wyposażenia dla Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w ramach projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej”

2017-09-05

P24/2017

Znak sprawy 3/RPO/9.4/3/2017

Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na usługę doradztwa zawodowego w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, numer wniosku RPPK.09.04.00-18-0035/16

 1. Przedmiot zamówienia:

Wybór doradcy zawodowego do przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz edukacyjno-zawodowego dla 100 uczniów/uczennic - uczestników/uczestniczek projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”

 2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie realizowane w formie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia poniżej w załączniku.

2017-09-05

P25/2017

Znak sprawy:  OR.042.19.5.2016          

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn: Przeprowadzenie kurs wizażu wraz z egzaminem czeladniczym  dla 9 uczennic ZST w Kolbuszowej,  ilość godzin teoretycznych-20h, praktycznych-70h, łącznie 90h w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

Istotne warunki zamówienia poniżej w załącznikach plikowych.

2017-09-05

P26/2017

Znak sprawy:  OR.042.19.6.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:  Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 1 nauczyciela nauki zawodu z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 5 nauczycieli nauki zawodu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

Istotne warunki zamówienia poniżej w załączniku plikowym.

2017-09-05

P27/2017

ZDP-2720.I.13.17

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 10+025 – 10+375 strona lewa w miejscowości Przedbórz”

2017-09-08

P 28/2017

OR.272.7.2017

Powiat Kolbuszowski ogłsza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Budowa 2 kortów tenisowych przy Zespole Szkoł Technicznych w Kolbuszowej"

2017-09-22

P29/2017

OR.272.8.2017                                              Kolbuszowa, 2017-09-22

PowiatKolbuszowski ogłasza przetarg nieogranoczony na: Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych w ramach projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej"

2017-09-27

P30/2017

OR.272.10.2017

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa 2 kortów tenisowych przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej”


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 13:31:41, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)