Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2018-01-29

P4/2018

ZDP-2720.I.1.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na usługi pn: Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, przebudowy dróg oraz chodników 


UWAGA, zmiana...

Zamawiający: 

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej,

11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa

REGON 830443232,  NIP 814-14-82-229

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 pzp) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer sprawy: ZDP-2720.1.18

Dotyczy  przetargu  nieograniczonego: „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy, przebudowy dróg oraz chodników”

Na podstawie Art. 38 ustęp 4 i 4 a  ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.),  zamawiający zmienia treść SIWZ w:

Części  I SIWZ:

 •  rozdział 4 ,
 •  rozdział 4  punkt 4- część 11,
 •  rozdział 5, część 9
 •  rozdział 13 punkt 9
 •  rozdział 16 punkt 1.1), punkt 2.1)

w Części III SIWZ – część 9, część 10 i część 11   a także zapisy dotyczące terminu złożenia i otwarcia ofert .

Zmienioną SIWZ oznaczono indeksem „ zmiana 1” 

Zmienioną Część III do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia  oznaczono indeksem „ zmiana 1” 

Zmienione dokumenty są obowiązujące w przedmiotowym postepowaniu o zamówienie publiczne.

Jednocześnie na podstawie Art. 12a ustęp  1   ustawy Prawo zamówień publicznych  w wyniku zmiany treści ogłoszenia zamawiający zmienia:

-         termin złożenia ofert na dzień 09.02.2018 r.  godzina 10.00

-         termin otwarcia ofert  na dzień 09.02.2018 r. godzina 10.15

 

2018-02-08

P5/2018

ZDP-2720.I.2.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

     Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 10+025 – 10+375 strona lewa w miejscowości Przedbórz

2018-02-14

P6/2018

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU NA   USŁUGI   SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 10 godzin/ rok  kwalifikacja zawodowa łącznie dla  18 kwalifikacji/rok  z wykorzystaniem szkolnej platformy e-lerningowej przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych uczniów  z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w latach szkolnych 2017/18. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

2018-02-14

P7/2018

ZDP-2720.I.3.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

     Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko w km 1+026 – 1+196 strona prawa”

2018-02-19

P8/2018

ZDP-2720.I.4.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

     Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodników dla pieszych:

Część I Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka  polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Nowy Dzikowiec

Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 233 R Spie – Krzątka w miejscowości Wilcza Wola (Spie)”

2018-02-21

P9/2018

ZDP-2720.I.5.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  Budowa chodników dla pieszych:

Część I Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w miejscowości Wilcza Wola

Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola

2018-02-22

P10/2018

ZDP-2720.I.6.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 208 R Poręby Wolskie – Turka km 2+434 – 4+487 w miejscowości Zielonka”

2018-02-23

P11/2018

ZDP-2720.I.7.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn:  „Modernizacja wybranych odcinków dróg powiatowych:

Część I Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 224 R Kosowy – Trzęsówka – Cmolas km 1+641 – 2+901 w miejscowości Trzęsówka

Część II Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka km 6+842 – 7+172 oraz km 7+862 – 8+730 w miejscowości Trzęsówka, Siedlanka

Część III Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka km 0+003 -0+119 i km 3+626 – 4+081 w miejscowości Lipnica, Dzikowiec

Część IV Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko km 0+078 – 0+972 w miejscowości Widełka”

2018-03-09

P12/2018

ZDP-2720.I.8.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka w miejscowości Dzikowiec”

2018-03-14

P13/2018

GK.6821.1.10.2017

OGŁOSZENIE O II ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ DRZEW
Starosta Kolbuszowski ogłasza II rokowania, na sprzedaż pięciu drzew (na pniu) rosnących na nieruchomości znajdującej się we władaniu Skarbu Państwa.

Przedmiotem sprzedaży jest pięć drzew gatunek topola osika (na pniu) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm równym 161 cm, 144 cm, 243 cm, 169 cm i 241 cm (szacunkowa masa po potrąceniu korowiny - 11,78 m3).

Drzewa do sprzedaży rosną na nieruchomości położonej w Zarębkach, Gmina Kolbuszowa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1270.

Kupujący wycina drzewa na własny koszt do wysokości 10 cm ponad poziomem gruntu i odbiera własnym transportem (z własnym załadunkiem) z miejsca pozyskania oraz uporządkuje teren w obrębie wycinanych drzew.

2018-03-15

P14/2018

ZDP-2720.I.9.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowościach Kosowy, Niwiska

2018-03-19

P15/2018

ZDP-2720.I.10.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba w miejscowości Przyłęk

2018-04-12

P16/2018

Kolbuszowa 12.04.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp rowów i nasypów dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2018 r. ZAD Nr-1 - 3”

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 • Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na zadanie pn.:  „ Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp dróg powiatowych  Zadanie Nr….........    na terenie Gminy: .………...............”
 • Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia tj. koszenie I – sze i II – gie.
 • Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 • Ofertę należy przygotować na podstawie zał: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ DRÓG”
 1. Wymagany termin realizacji umowy: do 31.08.2018 r.
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.
 3. Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:

           1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg. załączonego wzoru

           2/ opłaconą polisę ubezpieczeniową ( wymagana przed podpisaniem umowy)

 1. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2018 r do godź. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.
 2. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:

             Pan Adam Tuleja tel. 17 74 45 774

 1. Informacje dotyczące zlecenia robót:

            w terminie do 5 dni od daty wyboru Wykonawca otrzyma zlecenie na wykonanie usługi.

      Zał.:

 1. Wzór oferty
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wykaz dróg

 Zatwierdził: 

DYREKTOR ZDP KOLBUSZOWA

Eugieniusz Szczebiwilk

2018-04-13

P17/2018

ZDP-2720.I. 11.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowościach Kosowy, Niwiska

2018-04-25

P18/2018

ZDP-2720.I. 12.18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1 229 R Niwiska – Huta Przedborska w km 4+890 – 6+987  w miejscowości Hucisko, Huta Przedborska


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)