Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2009-04-15

Brak tytułu

2009-04-16

P9/2009

Or. 342/7/09                                                      Kolbuszowa, 16.04.2009 r.

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej

2009-04-21

P10/2009

ZDP-3450/4/2009
Kolbuszowa dnia 21.04. 2009 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH - UNIEWAŻNIONY - dnia 29.04.2009r. (informacja w załączniku poniżej)

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych, przebudowy dróg i obiektów mostowych:

Zadanie nr 1

Element 1 - chodnik Nr 1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 11+604-13+700 plus zatoka postojowa
Element 2 – zatoka postojowa Nr 1 325 R Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kup. w m.   Przedbórz

Zadanie nr 2  
Element 1 - chodnik Nr 1 206 R Wola Raniżowska przez wieś w km 0+813-2+723
Element 2 - chodnik Nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 26+929-27+151
Element 3 - chodnik Nr 1 034 R od drogi 872-Krzątka-Trzosowa Ścieżka w km 1+530-2+000
Element 4 - chodnik Nr 1 234 R Majdan Król.-Brzostowa Góra w km 3+550-3+987

Zadanie nr 3  
Element 1 - droga  Nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dym.-Majdan Król. w km 3+230-3+730
Element 2 - droga Nr  1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 0+000-9+956

Zadanie nr 4

Element 1 - droga Nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 0+000-3+746 i most  w km 1+858
Element 2 - most  Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w km 5+218

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

2009-04-22

P11/2009

ZDP-3450/ 5 /2008
Kolbuszowa 2009-04-22

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Raniżów w miejscowości Lipnica”

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 czerwiec 2009

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883
Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2009-05-15
do godz. 1000.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2009-05-15 o godz. 1015Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)  -  100 %

2009-04-24

P12/2009

ZDP-3450/  6  /2009

Kolbuszowa 2009-04-24

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Raniżów w miejscowości Wola Raniżowska”

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 czerwiec 2009

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2009-05-18

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2009-05-18 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2009-04-27

P14/09

Uwaga!. Zmiana treści siwz.

Or.342/9/09                                          Kolbuszowa, 30.04.2009 r.

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Przedbórz –Niwiska-Mielec"

2009-04-30

P13/2009

ZDP-3450/7/2009

Kolbuszowa dnia 30.04. 2009 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych, przebudowy dróg i obiektów mostowych:

 

Zadanie nr 1

Element 1 - chodnik Nr 1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 11+604-13+700 plus zatoka postojowa

Element 2 – zatoka postojowa Nr 1 325 R Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kup. w m.   Przedbórz

 

Zadanie nr 2

Element 1 - chodnik Nr 1 206 R Wola Raniżowska przez wieś w km 0+813-2+723

Element 2 - chodnik Nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 26+929-27+151

Element 3 - chodnik Nr 1 034 R od drogi 872-Krzątka-Trzosowa Ścieżka w km 1+530-2+000

Element 4 - chodnik Nr 1 234 R Majdan Król.-Brzostowa Góra w km 3+550-3+987

 

Zadanie nr 3

Element 1 - droga  Nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dym.-Majdan Król. w km 3+230-3+730

Element 2 - droga Nr  1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 0+000-9+956

 

Zadanie nr 4

Element 1 - droga Nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 0+000-3+746 i most w km 1+858

Element 2 - most  Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w km 5+218

 

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

 

2. Termin realizacji zamówień:     

 

Zadanie nr 1

Element 1 – 18.09.2009 r.

Element 2 - 18.09.2009 r.

 

Zadanie nr 2

Element 1 - 18.09.2009 r.

Element 2 – 18.09.2009 r.

Element 3 - 18.09.2009 r.

Element 4 - 18.09.2009 r.

 

Zadanie nr 3

Element 1 - 16.11.2009 r.

Element 2 – 16.11.2009 r.

 

Zadanie nr 4

Element 1 – 21.12.2009 r.

Element 2 - 30.09.2009 r.

 

3. W przetargach mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych a także spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez wykonawców w ofertach, a określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

4. Nie przewiduje się, dla poszczególnych zadań, możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

 

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 502, w godz. 7.00 ÷ 15.00 od poniedziałku do piątku. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Wojciech Basta.

 

6. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 502. Termin składania ofert upływa dnia 08.05. 2009 r. o godz. 10.45.

 

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 502, w dniu 08.05.2009 r. o godz. 11.00.

 

8. Kryteria wyboru ofert: najniższa zaoferowana cena

 

9. Wniesienie wadium nie jest wymagane.

 

10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

 

2009-05-05

P15/2009

ZDP-3450/8/2009

Kolbuszowa 2009-05-05

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,  fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Przebudowa mostu przez potok Turka w miejscowości Wola Raniżowska w ciągu drogi powiatowej nr 1 207 R Raniżów-Poręby Wolskie w km 3+778”

 POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 wrzesień 2009

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2009-05-26 do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2009-05-26 o godz. 1015

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)     100 %

2009-05-06

P16/2009

Or. 342/10/09                                        Kolbuszowa, 06.05.2009 r.

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Budowa dachu nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lipnicy"

2009-05-22

P17/2009

ZDP-3450/  10 /2009

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10 , tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1 204 R Majdan Król.-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp.   w km 0+000-9+956

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

 

Termin realizacji zamówienia  22 grudnia 2009 r.     

2009-05-27

P18/2009

Kolbuszowa, 27.05.2009 r.

Powiat Kolbuszowski ogłasza pzretarg nieograniczony na: "Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych"

2009-06-10

P19/09

Or. 342/12/09                                              Kolbuszowa, 2009-06-10

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych..."

2009-06-12

P20/09

ZDP-3450/  10  /2009                                                   Kolbuszowa, 2009-06-12

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Remont drogi powiatowej nr 1 223 R Ostrowy Tusz.-Trzęsówka-Siedlanka  w km 3+815 – 5+020 ”

2009-06-26

P21/09

Or. 342/13/09                                                     Kolbuszowa, 26.06.2009 r.

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetrag nieograniczony na:

"Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej: Remont drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Król. w km 5+500 - 6+520 (1020)."

2009-07-09

P22/09

ZDP-3450/  11  /2009

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Remont drogi powiatowej nr 1 210 R Korczowiska - Mazury  w km 3+830 – 6+100 ”

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    10 wrzesień 2009

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2009-07-30

do godz. 1000.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2009-07-30 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)