Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2012-07-06

P17/2012

ZDP-2720/I/9/12
Kolbuszowa 2012-07-06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,  fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Zakup samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową (typu wywrotka)  oraz urządzeniem typu HDS


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    20 sierpień 2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Mazur   tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2012-07-18 do godz. 1100.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2012-07-18 o godz. 1115

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
  Cena koszt  100%
2012-07-11

P/18/2012

OR.272.9.2012

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:„Remont drogi Nr 1218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości Płazówka, Kopcie w km 8 +670 – 11+388"

2012-07-26

/P/19

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na;"  Bankową obsługę budżetu Powiatu Kolbuszowskiego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu"

2012-07-28

P/20/2012

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem- na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w wysokości 8 240 000 zł:- z tytułu realizacji dwóch zadań w ramach R P O  W P na lata 2007-2013: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski” oraz „Rewitalizacja miasta Kolbuszowa – Utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości –  razem 7 000 000 zł na pokrycie wkładu Województwa Podkarpackiego,- z tytułu realizacji pozostałych zadań 1 240 000 zł .”

2012-07-28

P/21/2012

OR.272.11.2012

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń - obrabiarki sterowane numerycznie dla Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski"

2012-08-24

P22/2012

ZDP-2720/I/10/12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Zakup samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 tony ze skrzynią ładunkową (typu wywrotka)  oraz urządzeniem typu HDS."


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    01 pażdziernik 2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Mazur  tel. (017) 74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2012-09-05 do godz. 1100.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2012-09-05 o godz. 1115

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2012-09-05

P/24/2012

OR.272.13.2012                                                  Kolbuszowa, 2012-09-05

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń  dla Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania-powiat kolbuszowski"

Uwaga zmiana treści SIWZ

2012-10-02

P25/2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: Przebudowa odcinków dróg powiatowych:

Zadanie 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 230 R Nowa Wieś-Zapole-Hucisko km 2+710-2+977.
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski w m. Lipnica km0+029-0+350.


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    16 listopad 2012

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2012-10-17 do godz. 1100.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2012-10-17 o godz. 1115

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2012-10-02

P/26/12

OR.272.14.2012                                                   Kolbuszowa, 2012-10-02

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Moje Boisko Orlik 2012 na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej

2012-10-04

Z/2/2012

Zapytanie ofertowe

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej zaprasza do skladania ofert na zadanie pn:
"Badanie sprawozdania finansowego za 2012r.Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej"

Termin składania ofert: 31.10.2012r.

Pytania w formie elektronicznej prosimy kierować pod adres: sekretariat@szpital.kolbuszowa.pl  lub na nr fax: 17 2271- 233

2012-10-18

P27/2012

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczym        

                                                                                               

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,    fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od 01.11.2012 do 31.03.2013 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2012-10-26 do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2012-10-26 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

 Cena (koszt)         100 %
2012-11-29

Z/3/2012

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego występuje do przedsiębiorców prowadzących dzialalność gospodarczą w zakresie usług pogrzebowych z propozycją wykonania usługipn : " Transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie  Powiatu Kolbuszowskiego w 2013 r."

2012-12-14

P28/2012

OR.272.15.2012                                                   Kolbuszowa, 2012-12-14

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetrag nieograniczony na "Zarządzanie projektem "Podkarpacie stawia na zawodowców"

Uwaga! Płatności dla Wykonawcy dokonywane będą w ratach miesięcznych w związku z powyższym w umowie z Zamawiajacym oprócz ogólnej kwoty wynagrodzenia podana będzie również kwota miesięczna wynagrodzenia  wyliczona nastepująca: kwota ogólna wynagrodzenia/liczba miesiecy realizacji umowy  

2013-01-08

P1/2013

ZDP-2720/I/1   /2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa ul. 11-go Listopada 10 tel./fax (017) 74 45 774, e-mail zdpszczebi@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych , tj.:

Zadanie nr 1.  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kolbuszowa, Niwiska i Cmolas.


Zadanie nr 2.  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzikowiec, Raniżów i Majdan Królewski.

Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie.
2013-01-08

P2/2013

ZDP-2720/I/2/2013                                                                                              

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  74 45 774, fax. (017)  74 45 774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  Remonty cząstkowe dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 maja 2013 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w

art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2013-01-23do godz. 945.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2013-01-23 o godz. 10.15Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)  100 % 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)