Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2006-05-15

P3/2006

 Or. 342 / 7 / 2006                                                                                               Kolbuszowa, dn.12.05.2006 r.

  

OGŁOSZENIE


  


Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej


Ogłasza przetarg nieograniczony na:


Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.


 

Termin dostawy: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.


Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Anna Golis


Nr tel: (0-17) 22-75-856


Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych”  oraz  „ nie otwierać przed 26.05.2006 r. godz: 10.00”.


Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2006 r. do godz: 10.00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220


W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:


-          spełniają warunki określone w SIWZ


 Informacje o przetargu można uzyskać pod Nr tel: (0-17) 22-75-834 (p. Magdalena Godek)


Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.


Kryteria oceny ofert :


    - cena – 100%


Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

2006-06-26

P4/2006

                                                                               Kolbuszowa, dn.22.06.2006 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

  

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

 

 

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

 

 

 

 

 

1.       Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej  oraz  katastru nieruchomości - numer ewidencyjny działki: 1507/18, położonej w Kolbuszowej. Księga wieczysta nr KW 3188.

2.       Powierzchnia nieruchomości: 0.0514 ha.

3.       Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, położona w Kolbuszowej  przy ul. Kościuszki ( obok budynku będącego siedzibą Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej). Działka ma regularny kształt, leży na terenie płaskim. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej  - od ulicy Kościuszki drogą wewnętrzną oraz szlakiem drożnym szerokości 6 m biegnącym po wschodniej stronie  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1507/19 stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.

4.       Przeznaczenie nieruchomości: Obecnie brak jest aktualnego miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego . W opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa działka nr 1507/18 leży na obszarze usługowo – mieszkaniowym centrotwórczym – oznaczonym w studium symbolem  UM. Według operatu ewidencji  gruntów i budynków przedmiotowa działka wykazana jest w użytku gruntowym „pastwiska trwałe” oznaczone symbolem Ps-IV.

5.       Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość oddaje się w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat celem wzniesienia  na niej  zabudowań o funkcji  usługowej lub usługowej i mieszkaniowej. Szczegóły zagospodarowania  nieruchomości określi decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uzyskana na wniosek użytkownika wieczystego. Termin rozpoczęcia budowy, za który  uważa się wylanie ław fundamentowych  - 2 lata od dnia zawarcia umowy. Termin zakończenia budowy, za który uważa się wybudowanie budynków w stanie surowym  - 5 lat od dnia zawarcia umowy. Terminy zabudowy może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika.

6.       Cena  wywoławcza nieruchomości oddawanej w użytkowanie wieczyste: 12 387,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych).

7.       Obciążenia nieruchomości : nieruchomość jest wolna od obciążeń.

8.       Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 04 sierpnia 2006r. o godz. 1000 w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10 pok. nr  220.

9.       Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego  wniesienia: Wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 1239 zł. ( słownie: tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć złotych) należy uiścić w  pieniądzu,  najpóźniej do dnia  01.08.2006r. na rachunek: Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej  Podkarpacki Bank Spółdzielczy O. w Mielcu nr konta 19 8642 1168 2016 6800 0013 0015.

10.   Terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz stawki procentowe opłat:

·         Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego  wynosi 20% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej + 22% VAT.  Opłatę pierwszą należy wnieść na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

·         Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wynosi: 3% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej + 22% VAT. Jeżeli nieruchomość gruntowa zostanie oddana na cel usługowy i mieszkaniowy jako cel podstawowy określa się  cel usługowy, do którego stosuje się stawkę procentową wynoszącą 3% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej + 22% VAT. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia   31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

11.   Skutki  uchylenia się od zawarcia umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej: W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej oddania nieruchomości  w użytkowanie wieczyste – wadium ulega przepadkowi.

12.   Wszelkie koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca .

13.   Zastrzega  się  prawo odwołania  przetargu z ważnych powodów.

14.   Szczegółowych informacji  udziela się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  pok. nr 208

 

tel. (017) 2275-851

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2006-07-06

P5/2006

Or. 342 / 8 / 2006                                                                         Kolbuszowa, dn.06.07.2006 r.

 

 

OGŁOSZENIE

  

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego”.

 

Termin dostawy: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu www.bip.kolbuszowa.pl.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Anna Golis

Nr tel: (0-17) 22-75-856

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego” oraz „ nie otwierać przed 14.07.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

 Informacje o przetargu można uzyskać pod Nr tel: (0-17) 22-75-834 (p. Magdalena Gil)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Kryteria oceny ofert :

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2006-07-11

P6/2006

ZDP-3450/     /2006

                                                                                                                           Kolbuszowa 2006-07-11

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Wykonanie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Król. – Raniżów dł. 252 mb w miejscowości Lipnica

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    14.08. 2006

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Eug. Szczebiwilk tel. (017)  22 75 840

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-07-18

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-07-18 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 

2006-07-12

P7/2006

Została dodana Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Or. 342 / 9 / 2006                                                                      Kolbuszowa, dn 12.07.2006 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

   Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej etap II, na zamierzenie budowlane pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność

 powiatu kolbuszowskiego”.

 

Termin realizacji zamówienia 30 września 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu www.bip.kolbuszowa.pl.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej” oraz „ nie otwierać przed 19.07.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 19.07.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

 Informacje o przetargu można uzyskać pod Nr tel: (0-17) 22-75-834 (p. Magdalena Gil)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Kryteria oceny ofert :

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

2006-07-21

P8/2006

ZDP-3450/  6 /2006

Kolbuszowa 2006-07- 21

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 EURO

 

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Zadanie nr 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno

                      Modernizacja drogi powiatowej nr 1 213 R Widełka-Hucisko

Zadanie nr 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 2 401 R Komorów-Huta Kom.-Koniecpól

Zadanie nr 3. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 207 R Raniżów-Poręby Wolskie

                      Modernizacja drogi powiatowej nr 1 206 R Wola Raniżowska przez wieś

Zadanie nr 4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  30 dni od podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-08-10

do godz. 1000

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-08-10 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-07-24

P10/2006

OGŁOSZENIE

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

 

ogłasza przetarg nieograniczony

 

prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. na :

 

 

Zakup materiałów budowlanych dla potrzeb wykonania remontu łazienek w Zespole Szkól Technicznych w Kolbuszowej przy ul. Janka Bytnara 2.

 

 

 

Termin realizacji   od 07 sierpnia 2006 r.

Oferty wraz z oświadczeniami, zgodnie z art.22 ust.1 i art.24 ustawy – Prawo zamówień publicznych należy składać do dnia 28 lipca 2006 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej w godz.  od 9.00 do 14.00.

 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Stanisław Kubiś, tel. 2275 811 .

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej w dniu 28 lipca 2006 r. o godz. 10.00.

 

Termin związany z ofertą  30 dni.

 

Kryterium oceny ofert:

 

Cena  90%

Sposób realizacji  10 %

 

2006-07-24

P9/2006

ZDP-3450/ 7 /2006

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Modernizacja drogi powiatowej

nr 1 216 R Kolbuszowa Górna - Kłapówka

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    10.09. 2006

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-08-18

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-08-18 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 

 

2006-07-25

P11/2006

Or. 342 / 10 / 2006                                                                      Kolbuszowa, dn. 25.07.2006 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

   Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa dźwigu towarowego na dźwig osobowy w budynku Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej na działce nr ewidencji gruntów 2328/21”.

 

Termin realizacji zamówienia 15 grudnia 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na przebudowę dźwigu towarowego na dźwig osobowy w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej na działce nr ewidencji gruntów 2328/21” oraz „nie otwierać przed  18.08.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

                                                                                                             

                                                                                              

 

 

2006-08-22

P12/2006

 

Or. 342 / 12 / 2006                                                                      Kolbuszowa, dn. 22.08.2006 r.

 

 OGŁOSZENIE

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa dźwigu towarowego na dźwig osobowy w budynku Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej na działce nr ewidencji gruntów 2328/21”.

 

Termin realizacji zamówienia 15 grudnia 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na przebudowę dźwigu towarowego na dźwig osobowy w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej na działce nr ewidencji gruntów 2328/21” oraz „nie otwierać przed  01.09.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 01.09.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

                                                                                                             

                                                                                              

 

2006-08-24

P13/2006

ZDP-3450/ 11 /2006

                                                                                                     Kolbuszowa 2006-08-24

 

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych nr 1 325 R Blizna-Leszcze-Przedbórz-Por. Kup. i nr 1 216 R Kolbuszowa Gorna-Kłapówka

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    29.09. 2006

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-09-01

do godz. 1045.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-09-01 o godz. 1100

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2006-08-28

P14/2006

Or. 342 / 14 / 2006                                                                      Kolbuszowa, dn. 28.08.2006 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

 „Budowa dachów nad budynkami Centrum Kształcenia praktycznego w Kolbuszowej”.

 

Termin realizacji zamówienia 20 listopad 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ : http://bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na budowę dachów nad budynkami Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej” oraz nie otwierać przed 06.09.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

2006-08-28

P15/2006

Or. 342 / 15 / 2006                                                                      Kolbuszowa, dn. 28.08.2006 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa dachu nad budynkiem dydaktycznym Zespółu Szkół Technicznych w Kolbuszowej”.

 

Termin realizacji zamówienia 20 listopad 2006 roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ: http://bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Stanisław Malinowski

Nr tel: (0-17) 22-75-845

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Oferta na budowę dachu nad budynkiem dydaktycznym Zespółu Szkół Technicznych w Kolbuszowej” oraz „nie otwierać przed 06.09.2006 r. godz: 10.00”.

 

Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2006 r. o godz: 10.20 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

2006-08-30

P16/2006

ZDP-3450/  10 /2006

                                                                                                        Kolbuszowa 2006-08- 30

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 EURO

 

Ogłoszenie

 

                Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874,      fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Zadanie nr 1. Modernizacja drogi powiatowej nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów

Zadanie nr 2. Modernizacja drogi powiatowej nr 2 401 R Komorów-Huta Kom.-Koniecpól

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  30 dni od podpisania umowy.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

 

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  22 75 883

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2006-09-25

do godz. 1000

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2006-09-25 o godz. 1015

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

 

2006-08-30

P17/2006

Or. 342 / 11 / 2006                                                                      Kolbuszowa, dn. 30.08.2006 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania strefy skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej”

(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 224 z dnia 30.08.2006 r. poz. 44623).

 

Termin realizacji zamówienia 3 m-ce od daty podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa lub na stronie internetowej urzędu: bip.powiat.kolbuszowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Henryk Mazur

Nr tel: (0-17) 22-71-323 wew. 45

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do ograniczania strefy skażeń dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej” oraz nie otwierać przed 18.09.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w pokoju 220 – sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym.

Kryteria oceny ofert:

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)