Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2010-09-01

P/24/2010

Or.342/13/10

Kolbuszowa,01.09.2010r

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:" Kompleksowa Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego"

2010-09-03

P/25/10

Kolbuszowa, 03.09.2010r

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: " Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów - Mielec"

Uwaga-zmiana treści siwz i przedłużenie terminu składania ofert do 24.09.2010 r.

W kosztorysie dotyczącym zadania I w  części I roboty przygotowawcze pozycja 1. "Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą" jednostka  wynosi 7,167 zgodnie z załączonym aktualnie prawidowym kosztorysem. Jednostka ta musi byc podana w kosztorysach do 3 miejsc po przecinku. Prosimy o zwrócenie uwagi aby w wartości i kosztorysach ofertowych nie były zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku (w przypadku gdy w ślepym kosztorysie jest podane 3 miejsca po przecinku) i do 1 miejsca po przecinku (w przypadku gdy w ślepym kosztorysie podano 2 miejsca po przecinku)

Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający zgomadził w jednym pliku: pn. "aktualne dokumenty po modyfikacjach-plik zbiorczy" zamieścił aktualne prawidłowe kosztorysy niezbędne do przygotowania oferty w niniejszym przetargu  

2010-09-08

P/26/2010

Kolbuszowa, 08.09.2010r

Powiat Kolbuszowski ogłsasza przetarg nieograniczony na zadanie" Zakup mebli w ramach wyposażenia ogólnodydaktycznego pracowni zawodowych"

Uwaga-zmiana treści siwz (zał nr 4)

2010-09-08

P27/2010

Kolbuszowa 08.09.2010r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na: „Wykonanie robót ziemnych przy drogach powiatowych”

Zamówienie obejmuje głównie:

Zadanie 1. Droga nr 1 224 R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas km 0+000-0+600

- ścięcie zawyżonych poboczy, obustronnie na powierzchni1 800 m2

- odtworzenie rowu przydrożnego, obustronnie 1 300 m3 

Zadanie 2. Droga nr 1 209 R Zielonka-Korczowiska km 0+000-2+544

- ścięcie zawyżonych poboczy obustronnie na powierzchni 4 070 m2

Droga nr 1 205 R Wilcza Wola -Wola Raniżowska km 0+800-1+400 i 3+674-4+750

- odtworzenie rowu przydrożnego, strona lewa 838 m3

Zadanie 3. Droga nr 1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno km 12+002-12+295

- odmulenie rowu, średnia głębokość namułu do 50 cm, na długości 293 mb

- regulacja i plantowanie skarp na powierzchni 1 172 m2

Droga nr 1 215 R Kolbuszowa Górna-Kłapówka km 0+550-2+150

- odmulenie rowu z namułu śr. 20 cm na długości 1 600 mb

- ścięcie zawyżonych poboczy str. lewa na powierzchni 1 500 m2     

2010-09-22

P/28/2010

Kolbuszowa, 23.09.2010 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na: "Remont nawierzchni na drogach powiatowych polegającej na profilowaniu nawierzchni masą mineralno – asfaltową wraz z formowaniem poboczy ziemnych".

2010-09-24

P/29/2010

Kolbuszowa, 24.09.2010r

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn"Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w ramach zamierzenia pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Kolbuszowskim- Ośrodki Zdrowia"

2010-09-29

P/30/2010

Kolbuszowa, 29. 09.2010r

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: „Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów –Mielec"

2010-09-30

P/31/10

Kolbuszowa,30.09.2010r

UWAGA!!! ZMIANA TREŚCI SIWZ

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na:"Zakup wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej "

2010-10-06

Z/1/10

                                                                               Kolbuszowa, 2010-10-06

Zapytanie ofertowe

Powiat Kolbuszowski zwraca się z zapytaniem o cenę sprzętu do siłowni w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej fabrycznie nowego  o parametrach wymienionych w  załączonym pliku.

Oferty wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania należy składać  do dnia 14.10.2010 r.  na adres: Powiat Kolbuszowski, ul. 11-go Listopada 10; 36-100 Kolbuszowa

2010-10-07

Z2/10

Kolbuszowa, 2010-10-07

Powiat Kolbuszowski  zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego"

Termin składania ofert: 15.10.2010r godz. 14.00 . Wzór oferty w załączniku.

UWAGA! Powiat Kolbuszowski uprzejmie  informuje, że ostateczny termin składania ofert   upływa  dnia  15.10.2010r. o godz. 14.00

Otwarcie wszystkich złożonych do 15.10.2010r. ofert, nastąpi 15.10.2010r. o godz.14.00

2010-10-08

P32/10

ZDP-3450/  17 /2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od 01.11.2010 do 31.03.2011

2010-10-12

P/33/10

Kolbuszowa, 12.10.2010r

Powiat Kolbuszowski oglasza przetarg nieograniczony na:

 ""Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na sfinansowanie planowego deficytu budżetu powiatu "

Uwaga! zmiana treści SIWZ

2010-10-19

P34/10

ZDP-3450/  19 /2010

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Raniżów

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od 01.11.2010 do 31.03.2011

2010-10-19

P/35/10

Kolbuszowa,19.10.2010r

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:" Zakup wyposażenia dydaktycznego do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej "

2010-11-04

P/36/10

Or.342/23/10

Kolbuszowa,04.11.2010r

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na :"Zakup filmów dydaktycznych do pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej"


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 09:54:2, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)