Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2017-01-25

P1/2017

Znak sprawy: OR.042.19.1.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie podniesienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 50 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 40 uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w roku szkolnym 2016/2017.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.

2017-01-25

P2/2017

OR.272.1.2017                                                                           Kolbuszowa, 2017-01-25

Przetarg na: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej”

 

Uwaga! Zmiana treści SIWZ

2017-01-25

P3/2017

OR.272.2.2017                                                                                Kolbuszowa, 2017-01-25

Przetarg na:

 

„Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej”

Uwaga! Zmiana treści SIWZ

2017-02-07

P4/2017

ZDP-2720.I.1.17
Kolbuszowa 2017-02-07

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych.

ZADANIE NR 1
Element 1. Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 3+092 do km 5+915 w miejscowości Poręby Kupieńskie
Element 2. Projekt remontu drogi powiatowej Nr 1 215 R Werynia – Kłapówka w km 2+787 – 4+678 w miejscowości Werynia
Element 3. Projekt remontu drogi powiatowej Nr 1 213 R Widełka – Hucisko w km 0+972 do km 2+610 w miejscowości Widełka
ZADANIE NR 2
Element 1. Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1 209 R  Zielonka – Korczowiska w km 0+000 do km 2+565 oraz w km 5+660 do km 8+223 w miejscowości Zielonka, Korczowiska
Element 2. Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1 204 R wraz z budową chodnika dla pieszych droga powiatowa Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868 do km 21+978 oraz w km 19+638 do km 21+174 w miejscowości Wola Raniżowska

ZADANIE NR 3
Element 1. Projekt na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa od km 8+388 do km 9+528
Element 2. Projekt na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec od km 11+580 do km 12+425
Element 3. Projekt na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie od km 7+580 do km 8+288

2017-02-15

P5/2017

Znak sprawy: 2/RPO/9.4/2/2017 

                                
Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/9.4/2/2017


Powiat Kolbuszowski zaprasza do składania ofert na zorganizowanie, przygotowanie i obsługę Stanowisk prezentacyjno-doświadczalnych w ramach „Festiwalu Nauki i Techniki”, organizowanego w ramach  projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” realizowanego w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.

2017-02-20

P6/2017

Znak sprawy:  OR.042.19.2.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 11 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

2017-02-28

P7/2017

ZDP-2720.4.17                                                                                                                

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Na: BUDOWĘ CHODNIKÓW DLA PIESZYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH:

Element I

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka w km 0+040 – 0+364,40 

Element II

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w km 0+895 – 1+916 w miejscowości Wilcza Wola

Element III

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec od km 9+470 do km 9+926 w miejscowości Mechowiec

2017-03-09

P8/2017

Kolbuszowa 2017.03.09

Znak sprawy:  OR.042.19.3.2016

OGŁOSZENIE   O   ZAMÓWIENIU  NA   USŁUGI   SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 10 godzin / rok kwalifikacja zawodowa, łącznie dla 18 kwalifikacji / rok z wykorzystaniem szkolnej platformy e-lerningowej przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów zawodowych uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w latach szkolnych 2016/17.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.

2017-03-09

P9/2017

Kolbuszowa 09.03.2017


Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:
„Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych’’


1.    Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
1.2  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres        Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na zadanie pn.: „Wykonanie remontów nawierzchni    bitumicznych dróg powiatowych’’
1.3 Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia wg załączonego kosztorysu ofertowego.
1.4 Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
1.5 Ofertę należy przygotować na podstawie zał. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zał. nr 2)  ,SST (zał. nr 9) , kosztorysu ofertowego (zał. nr 3).
2. Wymagany termin realizacji umowy: do 31.05.2017 – remonty wiosenne i 10.10 2017 r  remonty jesienne.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.
4. Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:
1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg. załączonego wzoru (załącznik nr 1)
2/ kosztorys ofertowy (załącznik nr 3)
3/ wykaz robót (załącznik nr 4)
4/wykaz osób (załącznik nr 5)
5/ oświadczenie o posiadaniu uprawnień (załącznik nr 6)
      6/ Oświadczenie –wykaz podwykonawców(załącznik nr 7)
5. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2017r do godź. 1000 w zaklejonej   kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj.: Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej,
  ul.  11- go Listopada 10 pok. 502.
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta
6. Prawdopodobny termin wyboru i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 23.03.2017 r.
7.Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:
Pan Adam Tuleja tel. 17 74 45 774
8. Informacje dotyczące zlecenia robót
W terminie do 5 dni od daty wyboru Inwestor zawrze umowę z Wykonawcą.
Załączniki
1.    Formularz oferty
2.    Opis przedmiotu zamówienia
3.    Kosztorys ofertowy
4.    Wykaz robót
5.    Wykaz osób
6.    Oświadczenie o posiadaniu uprawnień
7.    Oświadczenie –wykaz podwykonawców
8.    Wzór umowy
9.    SST.

Zatwierdził
                                                                               DYREKTOR ZDP w  KOLBUSZOWEJ
                                                                                       Eugieniusz Szczebiwilk

 

2017-03-09

P10/2017

ZDP-2720.I.6.17                                                                                                                         Kolbuszowa,2017-03-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
Na:
 Przebudowę dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej:

Część Nr I
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie od km 5+834 do km 6+924

Część Nr II
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba od km 12+338 do km 13+094

2017-03-17

P11/2017

Znak sprawy:  OR.042.19.4.2016


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


na wykonanie zamówienia pn:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Technicznych z Kolbuszowej oraz 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach projektu „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”.


 

2017-04-03

P12/2017

ZDP-2720.I.7.17                                                                                                                         Kolbuszowa,2017-04-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10,  36-100 Kolbuszowa tel. (017) 74 45 783  , fax  (017)  (17) 74 45 774  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka km 0+027 – 1+022 w miejscowości Kolbuszowa Górna

2017-04-11

P13/2017

Kolbuszowa 11.04.2017


Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:
„Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp rowów dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2017 r. ZAD Nr-1 - 3”

1.   Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
1.1.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
1.2.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę  na jedno wybrana zadanie.
1.3.  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na       zadanie pn.:  „ Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp dróg powiatowych  Zadanie Nr….. na terenie Gminy: .……….”
1.4.  Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia tj. koszenie I –sze i II – gie.
1.5.  Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
1.6.  Ofertę należy przygotować na podstawie zał.: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WYKAZ DRÓG ”
2.  Wymagany termin realizacji umowy: do 05.09.2017 r.
3.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.
4.  Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:
       1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg. załączonego wzoru
       2/opłaconą polisę ubezpieczeniową (wymagana przed podpisaniem umowy)
5. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.04.2017r do godź. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta
6.  Prawdopodobny termin wyboru i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 21.04. 2016 r.
7.  Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:
        Pan Adam Tuleja tel. 17 74 45 774
8.  Informacje dotyczące zlecenia robót:
       w terminie do 5 dni od daty wyboru Wykonawca otrzyma zlecenie na wykonanie usługi.

Zał.:
1.  Wzór oferty
2.  Opis przedmiotu zamówienia
3.  Wykaz dróg

                                                                                  DYREKTOR ZDP KOLBUSZOWA
                                                                                       Eugieniusz Szczebiwilk

 

 

2017-04-27

P14/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

przetarg dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. DOZ. 1829 ze zm.) Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolbuszowa gmina Kolbuszowa stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: Działka nr 1555/66.

2017-04-27

P15/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 
ZARZĄD POWIATU W KOLBUSZOWEJ OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

przetarg dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. DOZ. 1829 ze zm.) Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kolbuszowa gmina Kolbuszowa stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: Działka nr 1555/72.


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-27 16:21:57, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)