Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2004-11-29

P18/2004

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych na modernizację dróg powiatowych w ramach projektów unijnych.
2005-01-08

P1/2005

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego Pn. "ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządu i administracji drogami powiatowymi, ubezpieczenia obiektów szkolnych, szkół ponadgimnazialnych i budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego".
2005-01-27

P2/2005

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego Pn. "Wykonanie projektów budowlanych na modernizację dróg powiatowych".
2005-02-18

P3/2005

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej ogłasza Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek.
2005-03-07

P4/2005

Starosta Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu RANIŻÓW, zgodnie z opracowanym projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz warunkami technicznymi.

2005-04-01

P5/2005

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 485 000,00 zł.

2005-04-07

P6/2005

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla użytków stanowiących własność osób fizycznych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.

2005-07-15

P7/2005

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: Bankową obsługę Powiatu Kolbuszowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w formie jednostek budżetowych.
2005-07-29

P8/2005

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 667 000,00 zł
2005-08-01

P9/2005

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na wycenę budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.

2005-08-05

P10/2005

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych do programu ograniczania skutków niepełnosprawności.

2005-11-28

P11/2005

Or. 342 / 20 / 2005                                                           Kolbuszowa, dn.28.11.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiat Kolbuszowski

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu”.

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, pok. nr 412 lub za zaliczeniem pocztowym cena 10,00 zł.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Elżbieta Pas nr tel: (0-17) 22-75-888

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „ Oferta na Transport zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu” oraz „ nie otwierać przed 12.12.2005 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2005 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2005 r. o godz: 10.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

- spełniają warunki określone w SIWZ

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel: (0-17) 22-75-834 Pani Magdalena Godek

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Kryteria oceny ofert :

Oferta najkorzystniejsza, czyli ta, która będzie zawierała najniższą cenę (suma stawek 1,2,3, określonych poniżej) w kryterium ceny należy podać koszt:

za 1 km przebiegu pojazdu transportu zwłok

zbierania zwłok (kierowca i pomocnik)

worka foliowego na zwłoki

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

2005-11-30

P12/2005

Or. 342 / 22 / 2005                                                           Kolbuszowa, dn.30.11.2005 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

STAROSTWO POWIATOWE w KOLBUSZOWEJ

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę tablic rejestracyjnych w latach 2006 - 2007”

 

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, pok. nr 412 lub za zaliczeniem pocztowym cena 10,00 zł.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Władysław Wachnicki

nr tel: (0-17) 22-75-848

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „ Oferta na Dostawę tablic rejestracyjnych w latach 2006 - 2007” oraz „ nie otwierać przed 15.12.2005 r. godz: 10.00”.

 

Termin składania ofert upływa dnia 15.12.2005 r. do godz: 10.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2005 r. o godz: 10.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

- spełniają warunki określone w SIWZ

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel: (0-17) 22-75-834 Pani Magdalena Godek

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

 

Kryteria oceny ofert :

     - cena – 100%

 

Wadium w wysokości  5 000,00 zł należy wpłacić do dnia 15.12.2005 r. do godz: 10.00 na konto Zamawiającego wskazane w SIWZ.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2006-02-21

P1/2006

Or. 342 / 3 / 2006                                                                    Kolbuszowa, dn.21.02.2006 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 STAROSTA KOLBUSZOWSKI

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej”

(Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 45 z dnia 21.02.2006 r. pozycja 9582)

 

Termin realizacji zamówienia: 01.12.2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, lub za zaliczeniem pocztowym cena 15,00 zł.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pan Janusz Kita Nr tel: (0-17) 22-75-822

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Koperty powinny być oznaczone napisem „ Oferta na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej” oraz „ nie otwierać przed 05.04.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 05.04.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

 Informacje o przetargu można uzyskać pod Nr tel: (0-17) 22-75-834 ( p. Magdalena Godek)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Wadium w wysokości 5 000,00 zł. należy wpłacić  do dnia 05.04.2006 r. do godz: 10.00 na konto Zamawiającego wskazane w SIWZ

Kryteria oceny ofert :

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006-03-07

P2/2006

Or. 342 / 4 / 2006                                                                                    Kolbuszowa, dn.07.03.2006 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych.

 

 

Termin dostawy: w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami Pani Małgorzata Wojdyło

Nr tel: (0-17) 22-75-856

Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. Koperty powinny być oznaczone napisem „ Oferta na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych” oraz „ nie otwierać przed 22.03.2006 r. godz: 10.00”.

Termin składania ofert upływa dnia 22.03.2006 r. do godz: 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2006 r. o godz: 10.15 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 11-ego Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa  w pokoju 220

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy:

-          spełniają warunki określone w SIWZ

 Informacje o przetargu można uzyskać pod Nr tel: (0-17) 22-75-834 (p. Magdalena Godek)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej, wariantowej.

Kryteria oceny ofert :

    - cena – 100%

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)