Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2013-09-26

P32/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/16 Werynia. 

2013-10-02

P34/2013

ZDP-2720.I. 19 .2013
                                                                                                                        Kolbuszowa 2013-10- 02

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:


Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

 TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od 01.11.2013 do 31.03.2014 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 75 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2013-10-11 do godz. 945.


Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2013-10-11 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)         100 %

2013-10-16

P35/2013

ZDP-2720.I.20.2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017) 22 75 874, fax. (017)  22 75 874 ogłasza przetarg nieograniczony  na:
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od 01.11.2013 do 31.03.2014
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Dokumenty  i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w ZDP Kolbuszowa.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 75 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2013-10-25 do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2013-10-25 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:


Cena (koszt)         100 %

2013-10-16

P36/2013

OR.272.8.2013                                              Kolbuszowa, 2013-10-16

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego"

Uwaga! 1. Zakres niniejszego zamówienia został wskazany w Rozdz. 2 SIWZ ust 2; zał Nr 2 i zał Nr 3 do SIWZ - dokumentacja techniczna załączona do niniejszego przetargu obejmuje większy zakres robót niż przedmiot zamówienia. Elementów(robót budowlanych) nie wskazanych w Rozdz 2 ust 2 SIWZ, zał Nr 2 i zał Nr 3 do SIWZ nie należy wyceniać i uwzględniać w ofercie.

2. Zamówienie publiczne nie jest udzielane w częściach -ofertę należy złożyć na całość zamówienia , nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Uwaga 3. Prosimy o zapoznanie się z nowymi  odpowiedziami na zapytania od Wykonawców

2013-10-31

P37/2013

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na: "Usuwanie pojazdów z terenu Powiatu Kolbuszowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym"
2013-11-05

P38/2013

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla Gminy Kolbuszowa"
2013-11-14

P39/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/10 Werynia. 

2013-11-14

P40/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/11 Werynia. 

2013-11-14

P41/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/12 Werynia. 

2013-11-14

P42/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/13 Werynia. 

2013-11-14

P43/2013

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/14 Werynia. 

2013-11-28

P44/2013

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny pod nazwą: prowadzenie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci.
2013-11-28

P45/2013

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
2013-11-28

P46/2013

Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania powiatu z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego placówki opiekuńczo - wychowawczej
2013-12-02

P47/2013

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej"

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 13:31:41, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)