Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2014-01-09

P1/2014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Kolbu-szowa, Niwiska i Cmolas.
Zadanie nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Dzi-kowiec, Raniżów i Majdan Królewski.

Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie

2014-01-13

P2/2014

ZDP-2720/ 2 /2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamawiający:  Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej 36-100 Kolbu-szowa ul. 11-go Listopada 10 tel./fax (017) 74 45 774, e-mail zdpszczebi@wp.pl ogłasza przetarg nieograniczony na  Koszenie traw i chwastów z pobo-czy gruntowych dróg powiatowych na terenie działania ZDP  Kolbuszowa w 2014 r.

2014-02-14

P3/1014

ZDP-2720.I.4.14
Kolbuszowa dnia 14.02. 2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą w Kolbuszowej przy ul. 11-go Listopada 10, tel./fax (0-17) 22 75 874, zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetargi nieograniczone na opracowanie dokumentacji projektowych budowy  chodników dla pieszych, zatok postojowych i drogi:

Zadanie nr 1

Element 1 -  budowa chodnika dla pieszych wraz z kładką przez ciek wodny przy drodze   powiatowej nr 1 204 R  Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów   od km   10+ 080  do km 10+530
Element 2 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 205 R  Wilcza Wola-Wola Raniżowska  od km 0+ 325 do  km 1 +950
Element 3 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 033 R   Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie  od km  4+ 439 do km  4+600 

Zadanie nr 2

Element 1 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze  powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka od km 0+ 040  do km 0+380 .
Element 2 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze  powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka   od km 2+865 do  km  3 + 235  , oraz  1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec  od km  13+880 do km 14+228.
Element 3 - budowy chodnika dla pieszych przy drodze  powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka   od km 3+507 do 4+092 

Zadanie nr 3

Element 1 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik- Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec  od km  9+ 470 do km  9+926 i od km  12+ 425 do km  12+828.
Element 2- budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 176 R   Tuszyma-Kolbuszowa   od km  13+ 008  - km  13+ 652 .
Element 3- budowa zatoki postojowej przy drodze   powiatowej nr 1 162 R   Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba   w  km  18+ 360 .
Element 4- budowa zatoki postojowej przy drodze   powiatowej nr 1 218 R   Kolbuszowa Dolna-Kopcie   w km  1+ 600 .

Zadanie nr 4

- przebudowa  drogi   powiatowej nr  1 225 R   Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów od km  9+ 364 do km  15+301.

Zadanie nr 5

Element 1 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 162 R   Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba   od  km  14+166 do km 14+706
Element 2 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 162 R   Mielec- Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba   od  km  16+910 do km 18+035
Element 3 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 223 R  Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka   od  km  4+737 do km 5+087 .

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na maksymalnie trzy wybrane zadania.

Każde z w/w zadań, będące odrębną częścią, traktowane jest jako odrębne zamówienie, dla którego prowadzone jest odrębne postępowanie.

2. Termin realizacji zamówień:    

Zadanie nr 1
Element 1 – 30 listopad 2014 r.
Element 2 - 30 listopad 2014 r.
Element 3 – 30 listopad 2014 r.

Zadanie nr 2 
Element 1 - 30 listopad 2014 r.
Element 2 – 31 lipiec 2014 r.
Element 3 - 30 listopad 2014 r.
   
Zadanie nr 3 
Element 1 -  31 lipiec 2014 r.
Element 2 - 30 listopad 2014 r.
Element 3 - 30 listopad 2014 r.
Element 4 – 30 listopad 2014 r.

Zadanie nr 4  - 30 październik 2014 r.

Zadanie nr 5 
Element 1 - 30 listopad 2014 r.
Element 2 – 30 listopad 2014 r.
Element 3 - 30 listopad 2014 r.

3. W przetargach mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych a także spełniający warunki dodat-kowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów przedkładanych przez wykonawców w ofertach, a określonych w specyfika-cji istotnych warunków zamówienia.

4. Nie przewiduje się, dla poszczególnych zadań, możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiające-go, pokój nr 502, w godz. 7.00 ÷ 15.00 od poniedziałku do piątku. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Wojciech Basta.

6. Zamknięte koperty zawierające oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 502. Termin składania ofert upływa dnia 25.02. 2014 r. o godz. 10.45.

7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 502, w dniu 25.02.2014 r. o godz. 11.00.

8. Kryteria wyboru ofert: najniższa zaoferowana cena          

9. Wadium:
Zadanie nr 1  -   1 200 zł.
Zadanie nr 2  -     900 zł.    
Zadanie nr 3  -   1 000 zł.
Zadanie nr 4  -   4 000 zł.
Zadanie nr 5  -   1 000 zł.

10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert

2014-02-18

P4/2014

ZDP-2720.I.5.14

Kolbuszowa, 18.02.2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017) 7445783, fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Element: 1

Wykonanie projektu budowlanego  budowy  mostu JNI 01024215  przez potok b/n w km 5+ 218 w ciągu drogi powiatowej nr 1 218 R   Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości Mechowiec.
 

Element :  2

Wykonanie projektu budowlanego  budowy  przepustu  przez ciek  b/n w km 6+ 885 w ciągu  drogi powiatowej nr 1 225 R   Kosowy- Niwiska – Kamionka- Sędziszów Młp.   w miejscowości  Niwiska ( Uwłocie).

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia:

2014-03-04 do godz. 945


Termin wykonania zamówienia  - 30 listopad 2014 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych

2014-03-06

P5/2014

ZDP-2720.I.7.14
Kolbuszowa 2014-03-06


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 


Zadanie 1

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej NR 1 227 R TRZEŚŃ-DOMATKÓW-BUKOWIEC-KUPNO km 0 + 003 - 0 + 244

Zadanie 2

Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej NR 1 162 R MIELEC - RZOCHÓW - PRZYŁĘK - OSTROWY TUSZOWSKIE - PODTRĄBA km 10 + 546 - 10 + 864


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    16 wrzesień 2013

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2014-03-21 do godz. 9.45

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-03-21 o godz. 10.00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2014-03-11

P6/2014

ZDP-2720.I.8.14
Kolbuszowa 2014-03-11

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel. (017) 7445783, fax. (17) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na: 

Zadanie Nr - 1 wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 213 R Widełka - Hucisko
od km 2+610 – 3+740

Zadanie Nr - 2  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 176 R
Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa  od km 8+420 do km 10+100

Zadanie Nr - 3  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 219 R
Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski  od km 6+530 do km 7+804

Zadanie Nr - 4  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 325 R
Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskieod km 4+832 do km 5+492

Zadanie Nr - 5  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2 150 R
Kupno – Bratkowice – Trzciana od km 1+733 – 2+133

Zadanie Nr - 6  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 228 R
Nowa Wieś - Domatków      od km 2+300 do km 2+670

Zadanie Nr - 7  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 207 R
Raniżów – Poręby Wolskie  od km 5+404 – 6+106


POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 lipiec 2014

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2014-03-27 do godz. 9.45

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2014-03-27 o godz. 10.00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt)         100 %

2014-03-13

P7/2014

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/10 Werynia. 

2014-03-13

P10/2014

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/13 Werynia. 

2014-03-13

P11/2014

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/14 Werynia. 

2014-03-13

P8/2014

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/11 Werynia. 

2014-03-13

P9/2014

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/12 Werynia. 

2014-03-13

P12/2014

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/15 Werynia. 

2014-03-13

P13/2014

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/16 Werynia. 

2014-03-13

P14/2014

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Werynia gmina Kolbuszowa, stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego

działka Nr 106/17 Werynia. 

2014-03-28

P15/2014

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenia numerycznej mapy zasadniczej oraz założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Mazury i obrębu Przyłęk Uwaga.Zmiana treści SIWZ.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-18 15:05:58, zmian dokonał(a): adminMN

WCAG 2.0 (Level AA)