Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
POWIAT KOLBUSZOWSKI

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Powiat Kolbuszowski

www.powiat.kolbuszowski.pl
Ikona statystyk

2016-02-23

P1/2016

Kolbuszowa, 2016-02-23

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

            Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych’’

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    10 październik 2016

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 774

 

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2016-03-10

do godz. 09:45.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-03-10 o godz. 10:00

2016-03-17

P2/2016

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: "Wykonanie modernizacji ewidencji gruntow i budynków metodą nowego pomiaru, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz załozenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Zarębki i obrębu Widełka"

2016-03-30

P3/2016

Kolbuszowa 2016-03-30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

            Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  

Opracowanie  projektów budowlanych: 

          ZADANIE nr   I

       Element  1 -   budowa chodnika dla pieszych  przy drodze   powiatowej nr 1 204 R  Majdan Królewski –Kopcie- Lipnica-Raniżów-Głogów Młp.  od km   14+712 do km 15+897 w miejscowości Lipnica .    

     Element  2 -   budowa  chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 205 R  Wilcza Wola – Wola Raniżowska   od km 1+945 do  km 3+140  w miejscowości  Wilcza Wola strona prawa .     

     Element  3 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 233 R   Spie – Krzątka   od km  0+485  do km 0+ 825 w miejscowości  Wilcza Wola ( Spie ).       

     Element  4 -  budowa  chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 218 R  Kolbuszowa Dolna – Kopcie   od km  10+ 513  do km 11+023 strona prawa w  miejscowości  Kopcie.       

     Element  5 -  projekt  zatoki postojowej  przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik – Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec  w km 11+795 strona prawa miejscowości  Dzikowiec. 

    ZADANIE nr   II

     Element  1 -   budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 226 R  Cmolas – Świerczów  od km 2+ 710  do km 2+ 800 lewa strona w miejscowości  Dąbrówka.        

     Element  2 -  budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 222 R  Jagodnik – Cmolas- Mechowiec- Dzikowiec   od km 3+450 do  km  3 + 715 strona prawa w  miejscowości  Cmolas.     

     Element  3 -    budowa chodnika dla pieszych przy drodze   powiatowej nr 1 213 R  Widełka – Hucisko  od km 0+685 do 1+547   po stronie prawej w miejscowości Widełka  .    

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 grudzień 2016 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2016-04-08

do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-04-08 o godz. 10:15

2016-04-05

P4/2016

Kolbuszowa 2016-04-05

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

           Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na :

„ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów w km 3+750 – 5+705 strona lewa ”    

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    15 grudzień 2017

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2016-04-15

do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-04-15 o godz. 1000

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)     96 %

Termin wykonania   4 %

2016-04-05

P5/2016

Kolbuszowa 05.04.2016

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa

ZAPRASZA

 

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp dróg powiatowych na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2016 r.”

 

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.

  1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis: Oferta na zadanie pn.:” Koszenie traw i chwastów z poboczy gruntowych  i skarp na terenie działania ZDP Kolbuszowa w 2016 r.”
  2. Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia tj. koszenie I –sze i II – gie.
  3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
  4. Ofertę należy przygotować na podstawie zał. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

Wymagany termin realizacji umowy: do 05.09.2016 r.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.

Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty:

1/ wypełniony formularz oferty cenowej wg. załączonego wzoru

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2016r do godź. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta

Prawdopodobny termin wyboru i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 15.04. 2016 r.

Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:

Pan Adam Tuleja tel. 17 74 45 774

Informacje dotyczące zlecenia robót

W terminie do 5 dni od daty wyboru Wykonawca otrzyma zlecenie na wykonanie usługi.

Zał.:

  1. Wzór oferty
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Wykaz dróg

DYREKTOR ZDP KOLBUSZOWA

Eugeniusz Szczebiwilk

 

2016-04-05

P6/2016

Kolbuszowa 2016-04-05

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

          Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  

Budowę chodnika  przy drodze powiatowej NR 1 176 R  Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa km 12 + 211 - 13 + 008 i 12+969-13+652

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    26 .08. 2016

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2016-04-22

do godz. 945.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-04-22 o godz. 10:00

2016-04-13

P7/2016

Kolbuszowa 2016-04-13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

      Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Wykonanie projektu budowlanego  budowy mostu JNI 01024240   w km 2+ 274 w ciągu    drogi   powiatowej nr 1 213 R   Widełka-Hucisko  w miejscowości  Widełka.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 listopad 2016

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 783

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2016-04-21

do godz. 09:45.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-04-21 o godz. 10:00

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt)     96 %

Termin wykonania   4 %

2016-04-13

P8/2016

Kolbuszowa 2016-04-13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

            Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  

  Przebudowa drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie- Majdan Królewski w km 0+515-2+235 w miejscowości Lipnica-Dzikowiec-Płazówka.

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    31 lipiec 2016

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Adam Tuleja tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2016-04-29

do godz. 09:45.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-04-29 o godz. 10:00

2016-04-15

P9/2016

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162 R Mielec - Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba"

2016-06-02

P10/2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-110 Kolbuszowa

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w km 8+191 – 9+181”

1.  Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
1.2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz opis:
Oferta na zadanie pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w km 8+191 – 9+181”
1.3. Cena w ofercie ma być podana za całość zamówienia wg załączonego kosztorysu ofertowego.
1.4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
2.  Opis przedmiotu zamówienia: - wg załącznika nr 3.
3.  Wymagany termin realizacji umowy: do 30.09.2016 r.
4.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% - najniższa oferta cenowa.
5.  Wykonawca składając ofertę cenową składa następujące dokumenty: 1/ wypełniony formularz oferty   cenowej wg. załączonego wzoru
6.  Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia  09.06.2016 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10 pok. 502.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy nieotwarta
7.  Prawdopodobny termin wyboru i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 10.06.2016 r.
8.  Osobą uprawnioną do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:  Dyrektor ZDP Eugeniusz Szczebiwilk tel. 17 74 45 774
9.  Informacje dotyczące zlecenia
10.  W terminie do 5 dni od daty wyboru Inwestor zawrze umowę z Wykonawcą.

Zał.:

1.Wzór oferty
2.Kosztorys ofertowy
3.Opis przedmiotu zamówienia


Zatwierdził
Dyrektor ZDP w Kolbuszowej
Eugeniusz Szczebiwilk

2016-06-02

P11/2016

ZDP-2720.I.10.16                                                                                                        

Kolbuszowa 2016-06-02

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.(017) 7445783, fax.(017) 7445774 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej NR 1 225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. km 4 + 235 - 4 + 535 i 9+094-9+179

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 30.09.2016

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017) 74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2016-06-20
do godz. 9:45.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-06-20 o godz. 10:00

2016-06-03

P12/2016

ZDP-2720.I.12.16

Kolbuszowa 2016-06-03

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10 
tel.  (17)7445783, fax. (17)7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:

„Przebudowa mostu  w ciągu drogi powiatowej nr 1219 R Lipnica – Poręby Dymarskie – Majdan Królewski w km 4+221”

 

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 październik 2016

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest Wojciech Basta tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2016-06-23
do godz. 9:45.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-06-23 o godz. 10:00

2016-06-16

P13/2016

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól"

 

2016-06-16

P14/2016

OR.272.4.2016                                                                              Kolbuszowa, 2016-06-16

Powiat Kolbuszowski ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa"

Uwaga!

Zmiana treści SIWZ i Ogłoszenia

2016-06-20

P15/2016

 ZDP-2720.I.13.16

Kolbuszowa, 20-06-2016 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

            Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. 11-ego Listopada 10  tel.  (017)  7445783,      fax. (017)  7445774 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa
km 15+880 - 18+015

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    30 wrzesień 2016

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi zawarte w dokumentach przetargowych

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów jest pan Wojciech Basta tel. (017)  74 45 774

Oferty należy składać w ZDP w zaklejonych kopertach do dnia 2016-07-06

do godz. 9:45.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 2016-07-06 o godz. 10:00


 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-22 15:47:22, zmian dokonał(a): adminrp

WCAG 2.0 (Level AA)